2009-2015 ©
             ข้อมูลการเผยแพร่ผลงาน
การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ
ชื่อบทความที่เผยแพร่ Antimicrobial and antiadhesive activity of the biosurfactant from Bacillus spp. against Burkholderia pseudomallei and nosocomial pathogens  
วัน/เดือน/ปี ที่เผยแพร่ 15 มกราคม 2559 
การประชุม
     ชื่อการประชุม The National and International Graduate Research Conference 2016 
     หน่วยงาน/องค์กรที่จัดประชุม Graduate School, Khon Kaen University, Thailand and Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, Indonesia 
     สถานที่จัดประชุม Pote Sarasin Building, Khon Kaen University 
     จังหวัด/รัฐ  
     ช่วงวันที่จัดประชุม 15 มกราคม 2559 
     ถึง 15 มกราคม 2559 
Proceeding Paper
     Volume (ปีที่)
     Issue (เล่มที่)
     หน้าที่พิมพ์ 239 
     Editors/edition/publisher Graduate School, Khon Kaen University 
     บทคัดย่อ The aims of this study to determine anti-microbial and anti-adhesive activity of the biosurfactant (BS) from Bacillus spp. against B. pseudomallei and pathogens that cause of hospital-acquired infection also known as nosocomial pathogens. Four crude BS samples were extracted from 2 isolates of B. subtilis and 2 isolates of B. amyloliquefaciens and screened surfactant activities by oil spreading and emulsification assay. The result showed that crude BS KKU14 from B. amyloliquefaciens have more surfactant activities than other BS samples. Then, crude BS KKU14 was determined antimicrobial activity on 96-well plate by co-culture between pathogens and BS compare with growth control. The result showed that crude BS KKU14 strong inhibit the growth of 3 clinical isolates of B. pseudomallei in range of 19-24%, 23-27%, and 30-57% at 5, 10 and 20 mg/ml, respectively. Crude BS at 50, 100 and 150 mg/ml could inhibit 2 clinical B. pseudomallei in range of 69-76%, 82-83%, 78-85%, respectively while could inhibit 4 nosocomial pathogens only at 150 mg/ml in range of 59-78%. Moreover, the crude BS KKU14 has anti-adhesive activity against 4 nosocomial pathogens on intravenous (IV) tube when compare with untreated tube. Therefore, BS may be used as a cleansing agent for washing the equipments in laboratory or a coating agent on medical devices for prevention the pathogens contamination particular implanted medical for long term.  
ผู้เขียน
565070010-1 นาย พนธพันธ์ พลเยี่ยม [ผู้เขียนหลัก]
คณะแพทยศาสตร์ ปริญญาโท ภาคปกติ

การประเมินบทความ (Peer Review) มีผู้ประเมินอิสระ 
มีการเผยแพร่ในระดับ นานาชาติ 
รูปแบบ Proceeding Abstract 
รูปแบบการนำเสนอ Poster 
เป็นส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ ไม่เป็น 
ผลงานที่นำเสนอได้รับรางวัล ไม่ได้รับรางวัล 
แนบไฟล์
Citation 0