2009-2015 ©
Data Real time
             ประวัตินักศึกษาบัณฑิตวิทยาลัย
ทะเบียนนักศึกษา
รหัสนักศึกษา 567030005-2  ระดับการศึกษา ปริญญาเอก ภาคปกติ 
ชือนามสกุล(ไทย) น.ส. ธัญญารัตน์ ตาอินต๊ะ ชือนามสกุล(อังกฤษ) Miss TANYARAT TARINTA
ภาควิชา/สาขาวิชา/กลุ่มวิชา รายวิชาในสาขาวิชาพืชสวน  คณะ คณะเกษตรศาสตร์ 
แผนการศึกษา พืชสวน แบบ 2.2  ความสามารถทาง ภาษาต่างประเทศ ผ่าน (ตามประกาศฉบับที่ 82/2562 ประกาศ ณ วันที่ 4 กรกฎาคม 2562) 
สถานภาพ 40  สำเร็จการศึกษา      
 
 
วิทยานิพนธ์
ชื่อวิทยานิพนธ์ (ไทย) การถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรมของสารแคปไซซินนอยด์และสารแคปซินอยด์ และการประยุกต์ใช้เครื่องหมายโมเลกุลในพริก 
ชื่อวิทยานิพนธ์ (อังกฤษ) INHERITANCE OF CAPSAICINOIDS AND CAPSINOIDS CONTENTS AND MOLECULAR MARKER AOPLICATIONS IN PEPPERS 
รายละเอียด  
รายการติดตาม
D ผลสอบวัดคุณสมบัติ/ประมวลความรู้ (บว.32) 24 มิถุนายน 2554 สอบผ่าน S
D สอบวัดคุณสมบัติ/ประมวลความรู้ (บว.30) 20 มิถุนายน 2557
D อนุมัติเค้าโครง 13 มีนาคม 2558
D สอบ วพ กศ ครั้งที่ 1 8 กรกฎาคม 2562 คำสั่งที่ 293/2562 ลว 3/7/2562
F แจ้งผลสอบ 9 กรกฎาคม 2562
D เปลี่ยนชื่อ วพ กศ 1 สิงหาคม 2562
F รับรองการแก้ไข 23 สิงหาคม 2562
F วิทยานิพนธ์/การศึกษาอิสระ เสร็จสิ้นสมบูรณ์ 20 กุมภาพันธ์ 2563
วันที่ส่งเล่มสมบูรณ์ 4 ตุลาคม 2562 
สถานะการส่งเล่ม สิ้นสุดการตรวจ น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว (Ready to return for binding) D
A= นักศึกษารับกลับไปแก้ไขแล้ว, B=ให้นักศึกษารับกลับไปแก้ไข, C=ให้นักศึกษารับไปเข้าเล่ม, D=นักศึกษารับไปเข้าเล่มแล้ว
 
 
อาจารย์ที่ปรึกษา
อาจารย์ที่ปรึกษา
ศ.ดร. สุชีลา เตชะวงค์เสถียร คำสั่งที่ 266/2556 ลว 12/6/2556
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
ศ.ดร. กมล เลิศรัตน์ คำสั่งที่ 121/2558 ลว 27/2/2558
 
 
 
 
การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ 1
ชื่อบทความ ความดีเด่นของพริกชี้ฟ้าลูกผสมที่มีแม่เป็นสายพันธุ์รักษาเกสรเพศผู้เป็นหมัน 
ชื่อวารสาร วารสารพืชศาสตร์สงขลานครินทร์ปีที่ 3 (ฉบับพิเศษ) 
หน่วยงานเจ้าของวารสาร ภาควิชาพืชศาสตร์ คณะทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
ISBN/ISSN   วัน/เดือน/ปี ที่ได้ตอบรับ 17 กุมภาพันธ์ 2560 
ปีที่   ฉบับที่  
เดือน   ปี พ.ศ. ที่พิมพ์ 2563 
หน้า   การประเมินบทความ มีผู้ประเมินอิสระ 
สถานภาพการเผยแพร่ ตีพิมพ์แล้ว  วารสารมีการเผยแพร่ในระดับ ชาติ 

การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ 2
ชื่อบทความ พริกเรดซันอีสาน: พริกพันธุ์ดีสู่การใช้ประโยชน์ในอุตสาหกรรมอาหารสุขภาพ 
ชื่อวารสาร วารสารแก่นเกษตร 
หน่วยงานเจ้าของวารสาร คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
ISBN/ISSN   วัน/เดือน/ปี ที่ได้ตอบรับ 2 กันยายน 2562 
ปีที่ 48  ฉบับที่
เดือน มี.ค-เม.ย  ปี พ.ศ. ที่พิมพ์ 2563 
หน้า   การประเมินบทความ มีผู้ประเมินอิสระ 
สถานภาพการเผยแพร่ ได้รับการตอบรับให้ตีพิมพ์  วารสารมีการเผยแพร่ในระดับ ชาติ 

การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ 3
ชื่อบทความ ประเมินลักษณะทางพันธุกรรมเกสรเพศผู้เป็นหมันในพริกพันธุ์ปรับปรุงของมหาวิทยาลัยขอนแก่น 
ชื่อวารสาร วารสารพืชศาสตร์สงขลานครินทร์ปีที่ 3 (ฉบับพิเศษ) 
หน่วยงานเจ้าของวารสาร ภาควิชาพืชศาสตร์ คณะทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
ISBN/ISSN   วัน/เดือน/ปี ที่ได้ตอบรับ 17 กุมภาพันธ์ 2560 
ปีที่   ฉบับที่  
เดือน   ปี พ.ศ. ที่พิมพ์ 2563 
หน้า   การประเมินบทความ มีผู้ประเมินอิสระ 
สถานภาพการเผยแพร่ ตีพิมพ์แล้ว  วารสารมีการเผยแพร่ในระดับ ชาติ 

การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ 4
ชื่อบทความ IDENTIFICATION OF THE SECONDARY METABOLITE CAPSIATE IN CAPSICUM GERMPLASM ACCESSIONS 
ชื่อวารสาร SABRAO Journal of Breeding and Genetics 
หน่วยงานเจ้าของวารสาร The SABRAO Journal of Breeding and Genetics 
ISBN/ISSN   วัน/เดือน/ปี ที่ได้ตอบรับ 10 January 2020 
ปีที่ Volume 51  ฉบับที่ No. 4 
เดือน December  ปี พ.ศ. ที่พิมพ์ 2019 
หน้า   การประเมินบทความ มีผู้ประเมินอิสระ 
สถานภาพการเผยแพร่ ได้รับการตอบรับให้ตีพิมพ์  วารสารมีการเผยแพร่ในระดับ นานาชาติ 

ได้รับการจดสิทธิบัตร 1
ชื่อการประดิษฐ์ พริกเรดซันอีสาน (พันธุ์พืชใหม่)  
ประเภท สิทธิบัตร  เจ้าของสิทธิ์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
วันที่ยื่นคำขอ 21 กรกฎาคม 2559  เลขที่คำขอ 065/2559 
วันที่ได้รับ 21 สิงหาคม 2562  เลขที่สิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร/ลิขสิทธิ์สิทธิบัตร  0581/2562 

ได้รับการจดสิทธิบัตร 2
ชื่อการประดิษฐ์ พริกเรดมูนอีสาน (พันธุ์พืชใหม่)  
ประเภท สิทธิบัตร  เจ้าของสิทธิ์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
วันที่ยื่นคำขอ 21 กรกฎาคม 2559  เลขที่คำขอ 066/2559 
วันที่ได้รับ 21 สิงหาคม 2562  เลขที่สิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร/ลิขสิทธิ์สิทธิบัตร  0582/2562 

วิทยานิพนธ์และงานวิชาการที่ได้รับรางวัล
ชื่อผลงานที่ได้รับรางวัล Accumulation of capsinoids and capsaicinoids in three Capsicum species during fruit growth 
ชื่อรางวัล Best Oral presentation Award 
หน่วยงาน/องค์กรที่มอบรางวัล International Society for Horticulture Science (ISHS)  วันที่รับมอบรางวัล 23 มิถุนายน 2560 
สถานที่จัด Habakuk Wellness Hotel   ประเทศ/รัฐ Maribor, Slovenia