2009-2015 ©
Data Real time
             ประวัตินักศึกษาบัณฑิตวิทยาลัย
ทะเบียนนักศึกษา
รหัสนักศึกษา 575040061-3  ระดับการศึกษา ปริญญาโท ภาคปกติ 
ชือนามสกุล(ไทย) น.ส. ศิริอร แก้วพิทักษ์ ชือนามสกุล(อังกฤษ) Miss SIRIORN KAEWPITAK
ภาควิชา/สาขาวิชา/กลุ่มวิชา เคมี  คณะ คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
แผนการศึกษา วิศวกรรมเคมี แผน ก แบบ ก 2  ความสามารถทาง ภาษาต่างประเทศ ผ่าน 411711 (ผลจาก AVS) 
สถานภาพ 40  สำเร็จการศึกษา      
 
 
วิทยานิพนธ์
ชื่อวิทยานิพนธ์ (ไทย) การศึกษาอุณหภูมิและเวลาในการเก็บรักษาคุณภาพข้าวเปลื้อกโดยการใช้ลมเย็นและศึกษาการบรรจุข้าวกล้องอินทร์ย์ด้วยวิธี Gas-Flushing 
ชื่อวิทยานิพนธ์ (อังกฤษ) Study of Storage Temperature and Storage Time on Paddy Rice Quality by Use of Cold and Study of Organic Brown-Rice Packaging by Gas - Flushing Method 
รายละเอียด มีหนังสือชี้แจง ส่งเค้าโครง วพ. ช้ากว่ากำหนด 
รายการติดตาม
D สอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ 17 ธันวาคม 2558 คำสั่งคณะที่ 1122/2558 ลว. 9 ธันวาคม 2558
D อนุมัติเค้าโครง 10 กุมภาพันธ์ 2559 อนุมัติ
D สอบ วพ กศ ครั้งที่ 1 27 เมษายน 2562 คำสั่งคณะที่ 276/2562 ลว. 19 เมษายน 2562
F แจ้งผลสอบ 1 พฤษภาคม 2562 Pass
วันที่ส่งเล่มสมบูรณ์ 15 พฤษภาคม 2562 
สถานะการส่งเล่ม สิ้นสุดการตรวจ น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว (Ready to return for binding) D
A= นักศึกษารับกลับไปแก้ไขแล้ว, B=ให้นักศึกษารับกลับไปแก้ไข, C=ให้นักศึกษารับไปเข้าเล่ม, D=นักศึกษารับไปเข้าเล่มแล้ว
 
 
อาจารย์ที่ปรึกษา
อาจารย์ที่ปรึกษา
ผศ.ดร. อภิชาติ อาจนาเสียว คำสั่งคณะที่ 828/2558 ลว. 16 กันยายน 2558
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
-
 
 
 
 
การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ
ชื่อบทความ การศึกษาอุณหภูมิและเวลาในการเก็บรักษาคุณภาพข้าวเปลือกโดยการใช้ลมเย็น 
ชื่อวารสาร วิศวสารลาดกระบัง 
หน่วยงานเจ้าของวารสาร คณะเทคโนโลยี สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง 
ISBN/ISSN 1799  วัน/เดือน/ปี ที่ได้ตอบรับ 17 เมษายน 2562 
ปีที่ 35  ฉบับที่ 3-4 
เดือน กันยายน 2561-ธันวาคม 2561  ปี พ.ศ. ที่พิมพ์ 2562 
หน้า   การประเมินบทความ มีผู้ประเมินอิสระ 
สถานภาพการเผยแพร่ ได้รับการตอบรับให้ตีพิมพ์  วารสารมีการเผยแพร่ในระดับ ชาติ