2012 ©
Data Real time
             ประวัติอาจารย์ระดับบัณฑิตศึกษา
ข้อมูลอาจารย์
รหัสอาจารย์ 9064   สังกัดมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
ชือนามสกุล(ไทย) ผศ.ดร. อภิชาติ อาจนาเสียว  ชือนามสกุล(อังกฤษ) Asst. Prof. Dr. Apichart Artnaseaw 
ภาควิชา/สาขาวิชา/กลุ่มวิชา เคมี  คณะ คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
ความเชี่ยวชาญพิเศษ Corrosion, Metalogy, Drying, Carbon nanotube     
 
 
ข้อมูลอาจารย์
ประเภทหลักสูตร วิทยานิพนธ์
ที่ปรึกษาหลัก
รหัสนักศึกษา ชื่อ-นามสกุล คณะ สาขา/แผนการศึกษา ระดับการศึกษา สถานภาพ คำสั่ง
637040036-2  นาย สุธา ลอยเดือนฉาย  คณะวิศวกรรมศาสตร์  วิศวกรรมนวัตกรรม แบบ 1.1   ปริญญาเอก ภาคปกติ  คำสั่งคณะฯที่ 42/2564 ลว.11 มกราคม 2564  
637040032-0  น.ส. นันทภัค พรชัย  คณะวิศวกรรมศาสตร์  วิศวกรรมนวัตกรรม แบบ 1.1   ปริญญาเอก ภาคปกติ  คำสั่งคณะฯที่ 43/2564 ลว.12 มกราคม 2564  
637040031-2  นาย กิตติพงศ์ พัฒนไพศาลสิน  คณะวิศวกรรมศาสตร์  วิศวกรรมนวัตกรรม แบบ 1.1   ปริญญาเอก ภาคปกติ  คำสั่งคณะฯที่ 41/2564 ลว.11 มกราคม 2564  
637040028-1  นาย ชาตรี เป็นตามวา  คณะวิศวกรรมศาสตร์  วิศวกรรมนวัตกรรม แบบ 1.1   ปริญญาเอก ภาคปกติ  คำสั่งคณะฯที่ 44/2564 ลว.13 มกราคม 2564  
607040033-5  นาย พัทธมน เรืองวิเศษ  คณะวิศวกรรมศาสตร์  วิศวกรรมพลังงาน แบบ 1.1   ปริญญาเอก ภาคปกติ  คำสั่งคณะวิศวฯ ที่ 88/2561 ลว. 8 มกราคม พ.ศ. 2561  
รวมทั้งหมด 5 รายการ
ที่ปรึกษาร่วม
รหัสนักศึกษา ชื่อ-นามสกุล คณะ สาขา/แผนการศึกษา ระดับการศึกษา สถานภาพ คำสั่ง
637040010-0  นาย อริยะ แสนทวีสุข  คณะวิศวกรรมศาสตร์  วิศวกรรมเครื่องกล แบบ 1.1   ปริญญาเอก ภาคปกติ  คำสั่งคณะฯที่ 158/2565 ลว. 8 เมษายน 2565  
รวมทั้งหมด 1 รายการ
ประเภทหลักสูตร การศึกษาอิสระ
ที่ปรึกษาหลัก
รหัสนักศึกษา ชื่อ-นามสกุล คณะ สาขา/แผนการศึกษา ระดับการศึกษา สถานภาพ คำสั่ง
รวมทั้งหมด 0 รายการ
ที่ปรึกษาร่วม
รหัสนักศึกษา ชื่อ-นามสกุล คณะ สาขา/แผนการศึกษา ระดับการศึกษา สถานภาพ คำสั่ง
รวมทั้งหมด 0 รายการ
รวมทั้งหมด   6   รายการ   *ได้รับอนุมัติให้เกินจำนวน
 
 
การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ 1 (ร่วมเขียน)
ชื่อบทความ Electrochemical Behavior and microstructure of Recyclable Aluminum-Magnesium Alloy Hot-dip Coating Deposited on Low Carbon Steel Substrates 
ชื่อวารสาร Journal of Iron and Steel Research, International 
หน่วยงานเจ้าของวารสาร Central Iron and Steel Research Institute 
ISBN/ISSN   วัน/เดือน/ปี ที่ได้ตอบรับ 15 September 2014 
ปีที่   ฉบับที่ 22 
เดือน August  ปี พ.ศ. ที่พิมพ์ 2015 
หน้า   การประเมินบทความ มีผู้ประเมินอิสระ 
สถานภาพการเผยแพร่ ได้รับการตอบรับให้ตีพิมพ์  วารสารมีการเผยแพร่ในระดับ นานาชาติ 

การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ 2 (ร่วมเขียน)
ชื่อบทความ พฤติกรรมทางไฟฟ้าเคมีบนผิวขัดลาดเอียงของเหล็กชุบเคลือบโลหะผสมอลูมิเนียมรีไซเคิลด้วยงิธีการจุ่มร้อน 
ชื่อวารสาร วิศวสารลาดกระบัง 
หน่วยงานเจ้าของวารสาร คณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง 
ISBN/ISSN   วัน/เดือน/ปี ที่ได้ตอบรับ 19 มีนาคม 2558 
ปีที่ 32  ฉบับที่
เดือน มีนาคม  ปี พ.ศ. ที่พิมพ์ 2558 
หน้า   การประเมินบทความ มีผู้ประเมินอิสระ 
สถานภาพการเผยแพร่ ได้รับการตอบรับให้ตีพิมพ์  วารสารมีการเผยแพร่ในระดับ ชาติ 

การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ 3 (ร่วมเขียน)
ชื่อบทความ Investigation on the CdS-incorporated decorated TiO2 nanoporous arrays as a photoanode for cathodic protection of 304 SS in 0.5 M NaCl solution  
ชื่อวารสาร KKU Engineering Journal 
หน่วยงานเจ้าของวารสาร คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
ISBN/ISSN   วัน/เดือน/ปี ที่ได้ตอบรับ 15 กันยายน 2559 
ปีที่   ฉบับที่  
เดือน   ปี พ.ศ. ที่พิมพ์ 2559 
หน้า   การประเมินบทความ มีผู้ประเมินอิสระ 
สถานภาพการเผยแพร่ ได้รับการตอบรับให้ตีพิมพ์  วารสารมีการเผยแพร่ในระดับ ชาติ 

การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ 4 (ร่วมเขียน)
ชื่อบทความ การปรับสภาพผิวโลหะอะลูมิเนียมผสมรีไซเคิลเพื่อเพิ่มการยึดติดสี 
ชื่อวารสาร วิศวสารลาดกระบัง 
หน่วยงานเจ้าของวารสาร คณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง 
ISBN/ISSN   วัน/เดือน/ปี ที่ได้ตอบรับ 26 สิงหาคม 2558 
ปีที่ 32  ฉบับที่
เดือน ธันวาคม  ปี พ.ศ. ที่พิมพ์ 2558 
หน้า   การประเมินบทความ มีผู้ประเมินอิสระ 
สถานภาพการเผยแพร่ ได้รับการตอบรับให้ตีพิมพ์  วารสารมีการเผยแพร่ในระดับ ชาติ 

การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ 5 (ร่วมเขียน)
ชื่อบทความ การลดความชื้นข้าวเปลือกด้วยคลื่นไมโครเวฟแบบอัตโนมัติ 
ชื่อวารสาร วิศวกรรมสารเกษมบัณฑิต 
หน่วยงานเจ้าของวารสาร คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต 
ISBN/ISSN 2286-668X  วัน/เดือน/ปี ที่ได้ตอบรับ 31 พฤษภาคม 2560 
ปีที่ ฉบับที่
เดือน มกราคม-มิถุนายน  ปี พ.ศ. ที่พิมพ์ 2560 
หน้า 124-139  การประเมินบทความ มีผู้ประเมินอิสระ 
สถานภาพการเผยแพร่ ตีพิมพ์แล้ว  วารสารมีการเผยแพร่ในระดับ ชาติ 

การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ 6 (ร่วมเขียน)
ชื่อบทความ Wild Turmeric (Curcuma aromatica Salisb.) Essential Oils Extracted via Microwave Hydrodiffusion and Gravity: Optimization 
ชื่อวารสาร Walailak Journal of Science and Technology (WJST) 
หน่วยงานเจ้าของวารสาร the College of Graduate Studies of Walailak University 
ISBN/ISSN 2228-835X  วัน/เดือน/ปี ที่ได้ตอบรับ 16 November 2021 
ปีที่ 20  ฉบับที่  
เดือน   ปี พ.ศ. ที่พิมพ์ 2023 
หน้า   การประเมินบทความ มีผู้ประเมินอิสระ 
สถานภาพการเผยแพร่ ได้รับการตอบรับให้ตีพิมพ์  วารสารมีการเผยแพร่ในระดับ นานาชาติ 

การเผยแพร่ในรูปการประชุมวิชาการ (ร่วมเขียน)
ชื่อบทความที่เผยแพร่ Bio-Fuel Pellet from Chrysanthemum Waste of Ready-to-Drink Industry  
วัน/เดือน/ปี ที่เผยแพร่ 6 พฤษภาคม 2564 
ชื่อการประชุม The 30th Thai Institute of Chemical Engineering and Applied Chemistry Conference Sustainable Development for Better Lives, TIChE 2021 
วัน/เดือน/ปี ที่จัดประชุม 6 พฤษภาคม 2564 ถึง 7 พฤษภาคม 2564  หน่วยงาน/องค์กรที่จัดประชุม Suranaree University of Technology 
สถานที่จัดประชุม ออนไลน์ ด้วยโปรแกรม Zoom  จังหวัด/รัฐ  
Proceeding Paper Volume 30  Proceeding Paper Issue
Proceeding Paper หน้าที่พิมพ์ 10-16  Proceeding Paper Editors/edition/publisher  
การประเมินบทความ (Peer Review) มีผู้ประเมินอิสระ  มีการเผยแพร่ในระดับ นานาชาติ 
รูปแบบการนำเสนอ Oral  รูปแบบ Proceeding Full paper