2012 ©
Data Real time
             ประวัติอาจารย์ระดับบัณฑิตศึกษา
ข้อมูลอาจารย์
รหัสอาจารย์ 9064   สังกัดมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
ชือนามสกุล(ไทย) ผศ.ดร. อภิชาติ อาจนาเสียว  ชือนามสกุล(อังกฤษ) Asst. Prof. Dr. Apichart Artnaseaw 
ภาควิชา/สาขาวิชา/กลุ่มวิชา เคมี  คณะ คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
ความเชี่ยวชาญพิเศษ Corrosion, Metalogy, Drying, Carbon nanotube     
 
 
ข้อมูลอาจารย์
ประเภทหลักสูตร วิทยานิพนธ์
ที่ปรึกษาหลัก
รหัสนักศึกษา ชื่อ-นามสกุล คณะ สาขา/แผนการศึกษา ระดับการศึกษา สถานภาพ คำสั่ง
607040033-5  นาย พัทธมน เรืองวิเศษ  คณะวิศวกรรมศาสตร์  เครื่องกล  ปริญญาเอก ภาคปกติ  คำสั่งคณะวิศวฯ ที่ 88/2561 ลว. 8 มกราคม พ.ศ. 2561  
607040032-7  นาย จีรศักดิ์ จารุพงศ์  คณะวิศวกรรมศาสตร์  เครื่องกล  ปริญญาเอก ภาคปกติ  คำสั่งคณะวิศวฯ ที่ 87/2561 ลว. 8 มกราคม พ.ศ. 2561  
637040036-2  นาย สุธา ลอยเดือนฉาย  คณะวิศวกรรมศาสตร์  กองแผนงาน  ปริญญาเอก ภาคปกติ  คำสั่งคณะฯที่ 42/2564 ลว.11 มกราคม 2564  
637040032-0  น.ส. นันทภัค พรชัย  คณะวิศวกรรมศาสตร์  กองแผนงาน  ปริญญาเอก ภาคปกติ  คำสั่งคณะฯที่ 43/2564 ลว.12 มกราคม 2564  
637040031-2  นาย กิตติพงศ์ พัฒนไพศาลสิน  คณะวิศวกรรมศาสตร์  กองแผนงาน  ปริญญาเอก ภาคปกติ  คำสั่งคณะฯที่ 41/2564 ลว.11 มกราคม 2564  
637040028-1  นาย ชาตรี เป็นตามวา  คณะวิศวกรรมศาสตร์  กองแผนงาน  ปริญญาเอก ภาคปกติ  คำสั่งคณะฯที่ 44/2564 ลว.13 มกราคม 2564  
รวมทั้งหมด 6 รายการ
ที่ปรึกษาร่วม
รหัสนักศึกษา ชื่อ-นามสกุล คณะ สาขา/แผนการศึกษา ระดับการศึกษา สถานภาพ คำสั่ง
รวมทั้งหมด 0 รายการ
ประเภทหลักสูตร การศึกษาอิสระ
ที่ปรึกษาหลัก
รหัสนักศึกษา ชื่อ-นามสกุล คณะ สาขา/แผนการศึกษา ระดับการศึกษา สถานภาพ คำสั่ง
รวมทั้งหมด 0 รายการ
ที่ปรึกษาร่วม
รหัสนักศึกษา ชื่อ-นามสกุล คณะ สาขา/แผนการศึกษา ระดับการศึกษา สถานภาพ คำสั่ง
รวมทั้งหมด 0 รายการ
รวมทั้งหมด   6   รายการ   *ได้รับอนุมัติให้เกินจำนวน
 
 
การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ 1 (ร่วมเขียน)
ชื่อบทความ Electrochemical Behavior and microstructure of Recyclable Aluminum-Magnesium Alloy Hot-dip Coating Deposited on Low Carbon Steel Substrates 
ชื่อวารสาร Journal of Iron and Steel Research, International 
หน่วยงานเจ้าของวารสาร Central Iron and Steel Research Institute 
ISBN/ISSN   วัน/เดือน/ปี ที่ได้ตอบรับ 15 September 2014 
ปีที่   ฉบับที่ 22 
เดือน August  ปี พ.ศ. ที่พิมพ์ 2015 
หน้า   การประเมินบทความ มีผู้ประเมินอิสระ 
สถานภาพการเผยแพร่ ได้รับการตอบรับให้ตีพิมพ์  วารสารมีการเผยแพร่ในระดับ นานาชาติ 

การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ 2 (ร่วมเขียน)
ชื่อบทความ พฤติกรรมทางไฟฟ้าเคมีบนผิวขัดลาดเอียงของเหล็กชุบเคลือบโลหะผสมอลูมิเนียมรีไซเคิลด้วยงิธีการจุ่มร้อน 
ชื่อวารสาร วิศวสารลาดกระบัง 
หน่วยงานเจ้าของวารสาร คณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง 
ISBN/ISSN   วัน/เดือน/ปี ที่ได้ตอบรับ 19 มีนาคม 2558 
ปีที่ 32  ฉบับที่
เดือน มีนาคม  ปี พ.ศ. ที่พิมพ์ 2558 
หน้า   การประเมินบทความ มีผู้ประเมินอิสระ 
สถานภาพการเผยแพร่ ได้รับการตอบรับให้ตีพิมพ์  วารสารมีการเผยแพร่ในระดับ ชาติ 

การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ 3 (ร่วมเขียน)
ชื่อบทความ Investigation on the CdS-incorporated decorated TiO2 nanoporous arrays as a photoanode for cathodic protection of 304 SS in 0.5 M NaCl solution  
ชื่อวารสาร KKU Engineering Journal 
หน่วยงานเจ้าของวารสาร คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
ISBN/ISSN   วัน/เดือน/ปี ที่ได้ตอบรับ 15 กันยายน 2559 
ปีที่   ฉบับที่  
เดือน   ปี พ.ศ. ที่พิมพ์ 2559 
หน้า   การประเมินบทความ มีผู้ประเมินอิสระ 
สถานภาพการเผยแพร่ ได้รับการตอบรับให้ตีพิมพ์  วารสารมีการเผยแพร่ในระดับ ชาติ 

การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ 4 (ร่วมเขียน)
ชื่อบทความ การปรับสภาพผิวโลหะอะลูมิเนียมผสมรีไซเคิลเพื่อเพิ่มการยึดติดสี 
ชื่อวารสาร วิศวสารลาดกระบัง 
หน่วยงานเจ้าของวารสาร คณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง 
ISBN/ISSN   วัน/เดือน/ปี ที่ได้ตอบรับ 26 สิงหาคม 2558 
ปีที่ 32  ฉบับที่
เดือน ธันวาคม  ปี พ.ศ. ที่พิมพ์ 2558 
หน้า   การประเมินบทความ มีผู้ประเมินอิสระ 
สถานภาพการเผยแพร่ ได้รับการตอบรับให้ตีพิมพ์  วารสารมีการเผยแพร่ในระดับ ชาติ 

การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ 5 (ร่วมเขียน)
ชื่อบทความ การลดความชื้นข้าวเปลือกด้วยคลื่นไมโครเวฟแบบอัตโนมัติ 
ชื่อวารสาร วิศวกรรมสารเกษมบัณฑิต 
หน่วยงานเจ้าของวารสาร คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต 
ISBN/ISSN 2286-668X  วัน/เดือน/ปี ที่ได้ตอบรับ 31 พฤษภาคม 2560 
ปีที่ ฉบับที่
เดือน มกราคม-มิถุนายน  ปี พ.ศ. ที่พิมพ์ 2560 
หน้า 124-139  การประเมินบทความ มีผู้ประเมินอิสระ 
สถานภาพการเผยแพร่ ตีพิมพ์แล้ว  วารสารมีการเผยแพร่ในระดับ ชาติ 

การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ 6 (ร่วมเขียน)
ชื่อบทความ Wild Turmeric (Curcuma aromatica Salisb.) Essential Oils Extracted via Microwave Hydrodiffusion and Gravity: Optimization 
ชื่อวารสาร Walailak Journal of Science and Technology (WJST) 
หน่วยงานเจ้าของวารสาร the College of Graduate Studies of Walailak University 
ISBN/ISSN 2228-835X  วัน/เดือน/ปี ที่ได้ตอบรับ 16 November 2021 
ปีที่ 20  ฉบับที่  
เดือน   ปี พ.ศ. ที่พิมพ์ 2023 
หน้า   การประเมินบทความ มีผู้ประเมินอิสระ 
สถานภาพการเผยแพร่ ได้รับการตอบรับให้ตีพิมพ์  วารสารมีการเผยแพร่ในระดับ นานาชาติ 

การเผยแพร่ในรูปการประชุมวิชาการ (ร่วมเขียน)
ชื่อบทความที่เผยแพร่ The 30th Thai Institute of Chemical Engineering and Applied Chemistry Conference Sustainable Development for Better Lives, TIChE 2021  
วัน/เดือน/ปี ที่เผยแพร่ 6 พฤษภาคม 2564 
ชื่อการประชุม The 30th Thai Institute of Chemical Engineering and Applied Chemistry Conference Sustainable Development for Better Lives, TIChE 2021 
วัน/เดือน/ปี ที่จัดประชุม 6 พฤษภาคม 2564 ถึง 7 พฤษภาคม 2564  หน่วยงาน/องค์กรที่จัดประชุม Suranaree University of Technology 
สถานที่จัดประชุม ออนไลน์ ด้วยโปรแกรม Zoom  จังหวัด/รัฐ  
Proceeding Paper Volume 30  Proceeding Paper Issue
Proceeding Paper หน้าที่พิมพ์ 10-16  Proceeding Paper Editors/edition/publisher  
การประเมินบทความ (Peer Review) มีผู้ประเมินอิสระ  มีการเผยแพร่ในระดับ นานาชาติ 
รูปแบบการนำเสนอ Oral  รูปแบบ Proceeding Full paper