2012 ©
Record not found.
             ประวัตินักศึกษาบัณฑิตวิทยาลัย
ทะเบียนนักศึกษา
รหัสประจำตัวนักศึกษา 575200029-9  ระดับการศึกษา ปริญญาโท ภาคปกติ 
ชือนามสกุล(ไทย) น.ส. พิชญ์ระวี สุรอารีกุล ชือนามสกุล(อังกฤษ) Miss PICHRAWEE SURAAREEKUL
    คณะ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 
แผนการศึกษา การออกแบบอุตสาหกรรม แผน ก แบบ ก 2  ความสามารถทาง ภาษาต่างประเทศ ผ่าน 411711 (ผลจาก AVS) 
สถานภาพ 40  สำเร็จการศึกษา     
 
 
วิทยานิพนธ์
ชื่อวิทยานิพนธ์(ไทย) ภูมิปัญญาไม้ไผ่ขดเพื่อประยุกต์ใช้ในการออกแบบเครื่องดนตรีประเภทเครื่องสาย 
ชื่อวิทยานิพนธ์(อังกฤษ) Thai local wisdom bamboo coils applied in String instrument design. 
รายละเอียด  
รายการติดตาม
D สอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ 8 ธันวาคม 2558 สอบ 3 บท
A ยื่นเสนอหัวข้อวิทยานิพนธ์ 21 ธันวาคม 2558 ยื่น บว.21
D อนุมัติเค้าโครง 20 มกราคม 2559 ยื่น บว.23
F แจ้งผลสอบ 6 กุมภาพันธ์ 2560 บว.27.1
D สอบ วพ กศ ครั้งที่ 1 6 กุมภาพันธ์ 2560 สอบจบ บว.25 บว.26
F รับรองการแก้ไข 20 มีนาคม 2560 บว.28
F วิทยานิพนธ์/การศึกษาอิสระ เสร็จสิ้นสมบูรณ์ 3 พฤษภาคม 2560 ส่งวิทยานิพนธ์ และเอกสารอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
วันที่ส่งเล่มสมบูรณ์ 3 พฤษภาคม 2560 
สถานะการส่งเล่ม สิ้นสุดการตรวจ น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว D
A= นักศึกษารับกลับไปแก้ไขแล้ว, B=ให้นักศึกษารับกลับไปแก้ไข, C=ให้นักศึกษารับไปเข้าเล่ม, D=นักศึกษารับไปเข้าเล่มแล้ว
 
 
อาจารย์ที่ปรึกษา
อาจารย์ที่ปรึกษา
รศ.ดร. ธนสิทธิ์ จันทะรี
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
ผศ.ดร. ณัฏฐพงศ์ พรหมพงศธร
 
 
 
 
การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ
ชื่อบทความ “ไม้ไผ่ขด” สู่การสร้างผลิตภัณฑ์ใหม่ 
ชื่อวารสาร วารสารวิชาการ AJNU ศิลปะสถาปัตยกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยนเรศวร 
หน่วยงานเจ้าของวารสาร คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร 
ISBN/ISSN   วัน/เดือน/ปี ที่ได้ตอบรับ 12 ธันวาคม 2559 
ปีที่ ฉบับที่
เดือน มกราคม - มิถุนายน  ปี พ.ศ. ที่พิมพ์ 2560 
หน้า   การประเมินบทความ มีผู้ประเมินอิสระ 
สถานภาพการเผยแพร่ ได้รับการตอบรับให้ตีพิมพ์  วารสารมีการเผยแพร่ในระดับ ชาติ