2009-2015 ©
Data Real time
             ประวัตินักศึกษาบัณฑิตวิทยาลัย
ทะเบียนนักศึกษา
รหัสนักศึกษา 575210039-0  ระดับการศึกษา ปริญญาโท โครงการพิเศษ 
ชือนามสกุล(ไทย) น.ส. วิภาภรณ์ ไกยฤทธิ์ ชือนามสกุล(อังกฤษ) Miss WIPAPORN KAIYARIT
ภาควิชา/สาขาวิชา/กลุ่มวิชา - ยังไม่กำหนด -  คณะ คณะเศรษฐศาสตร์ 
แผนการศึกษา เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ แผน ก แบบ ก 2  ความสามารถทาง ภาษาต่างประเทศ ผ่าน 411711 (ผลจาก AVS) 
สถานภาพ 40  สำเร็จการศึกษา      
 
 
วิทยานิพนธ์
ชื่อวิทยานิพนธ์ (ไทย) การวางแผนการใช้ประโยชน์จากที่ดินเพื่อส่งเสริมการผลิตอ้อย : กรณีศึกษาโรงงานน้ำตาลมิตรกาฬสินธุ์ 
ชื่อวิทยานิพนธ์ (อังกฤษ) LAND USE PLANING TO PROMOTE SUGARCANE PRODUCTION: A CASE STUDY OF MIT KALASIN FACTORY 
รายละเอียด ได้รับอนุมัคิเค้าโครงฯ เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2559 
รายการติดตาม
D สอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ 28 มีนาคม 2559 ผลการสอบ คือ สอบผ่าน
D อนุมัติเค้าโครง 28 เมษายน 2559
D สอบ วพ กศ ครั้งที่ 1 9 กรกฎาคม 2560 ผลการสอบ คือ สอบผ่าน (Pass)
F แจ้งผลสอบ 18 กรกฎาคม 2560 ตามบันทึกที่ศธ.0514.42/ว1505 ลงวันที่ 18 ก.ค. 2560
วันที่ส่งเล่มสมบูรณ์ 28 กันยายน 2560 
สถานะการส่งเล่ม สิ้นสุดการตรวจ น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว (Ready to return for binding) D แก้ไขก่อนเข้าปก
A= นักศึกษารับกลับไปแก้ไขแล้ว, B=ให้นักศึกษารับกลับไปแก้ไข, C=ให้นักศึกษารับไปเข้าเล่ม, D=นักศึกษารับไปเข้าเล่มแล้ว
 
 
อาจารย์ที่ปรึกษา
อาจารย์ที่ปรึกษา
ผศ.ดร. จักรพันธ์ สุขสวัสดิ์ คำสั่งคณะวิทยาการจัดการ ที่ 216/2558 ลงวันที่ 24 สิงหาคม 2558
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
-
 
 
 
 
การเผยแพร่ในรูปการประชุมวิชาการ
ชื่อบทความที่เผยแพร่ การวางแผนการใช้ประโยชน์จากที่ดินเพื่อส่งเสริมการผลิตอ้อย กรณีศึกษา : โรงงานน้ำตาลมิตรกาฬสินธุ์ 
วัน/เดือน/ปี ที่เผยแพร่ 10 กรกฎาคม 2560 
ชื่อการประชุม ความผันผวนของเศรษฐกิจโลกต่อความยั่งยืนของอาเซียน 
วัน/เดือน/ปี ที่จัดประชุม 25 พฤษภาคม 2560 ถึง 25 พฤษภาคม 2560  หน่วยงาน/องค์กรที่จัดประชุม คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง 
สถานที่จัดประชุม ณ ห้อง 401 อาคาร ECB1 คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง  จังหวัด/รัฐ กรุงเทพมหานคร 
Proceeding Paper Volume 2560  Proceeding Paper Issue
Proceeding Paper หน้าที่พิมพ์ 1-96 ถึง 1-118  Proceeding Paper Editors/edition/publisher  
การประเมินบทความ (Peer Review) มีผู้ประเมินอิสระ  มีการเผยแพร่ในระดับ ชาติ 
รูปแบบการนำเสนอ Oral  รูปแบบ Proceeding Full paper