2009-2015 ©
Data Real time
             ประวัตินักศึกษาบัณฑิตวิทยาลัย
ทะเบียนนักศึกษา
รหัสนักศึกษา 577020039-2  ระดับการศึกษา ปริญญาเอก ภาคปกติ 
ชือนามสกุล(ไทย) นาย เทียนชัย วิวาสุขุ ชือนามสกุล(อังกฤษ) Mr. THEANCHAI WIWASUKU
ภาควิชา/สาขาวิชา/กลุ่มวิชา เคมี  คณะ คณะวิทยาศาสตร์ 
แผนการศึกษา เคมี แบบ 2.2  ความสามารถทาง ภาษาต่างประเทศ ผ่าน (ตามประกาศฉบับที่ 119/2562 ประกาศ ณ วันที่ 25 กันยายน 2562) 
สถานภาพ   รักษาสภาพนักศึกษา      
 
 
ดุษฎีนิพนธ์
ชื่อดุษฎีนิพนธ์ (ไทย) โครงข่ายโลหะอินทรีย์ฟลูออร์เรสเซนต์เพื่อการประยุกต์ตรวจวัดทางเคมี 
ชื่อดุษฎีนิพนธ์ (อังกฤษ) FLUORESCENT METAL-ORGANIC FRAMEWORKS FOR CHEMICAL SENSING APPLICATION 
รายละเอียด  
รายการติดตาม
D สอบวัดคุณสมบัติ/ประมวลความรู้ (บว.30) 6 ธันวาคม 2559 คำสั่งคณะวิทยาศาสตร์ ที่ 989/2559 ลว 16 พ.ย. 2559
D ผลสอบวัดคุณสมบัติ/ประมวลความรู้ (บว.32) 16 ธันวาคม 2559 สอบผ่าน
D สอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ 25 สิงหาคม 2560 คณะวิทยาศาสตร์ที่ 666/2560 ลว 18 ส.ค. 2560
D อนุมัติเค้าโครง 14 กันยายน 2560
วันที่ส่งเล่มสมบูรณ์
สถานะการส่งเล่ม -
A= นักศึกษารับกลับไปแก้ไขแล้ว, B=ให้นักศึกษารับกลับไปแก้ไข, C=ให้นักศึกษารับไปเข้าเล่ม, D=นักศึกษารับไปเข้าเล่มแล้ว
 
 
อาจารย์ที่ปรึกษา
อาจารย์ที่ปรึกษา
นาง สุจิตรา ยังมี คำสั่งคณะวิทยาศาสตร์ที่ 936/2558 ลว 6 ตุลาคม 2558
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
ผศ.ดร. เจ้าทรัพย์ บุญมาก คำสั่งคณะวิทยาศาสตร์ที่ 936/2558 ลว 6 ตุลาคม 2558
 
 
 
ทุนอุดหนุนการค้นคว้าและวิจัยในการทำวิทยานิพนธ์หรือการศึกษาอิสระ
ปีการศึกษา ปีการศึกษา 2562
รายการติดตาม
การยื่นเรื่องเบิกเงิน

รายการติดตาม
การโอนเงิน 
ทุนสนับสนุนนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา เพื่อศึกษาวิจัย ณ ต่างประเทศ
ปีงบประมาณ ปีงบประมาณ 2563
รายการติดตาม
การยื่นเรื่องเบิกเงิน
* ชี้ที่รายการเพื่อดูรายละเอียด
รายการติดตาม
การโอนเงิน 
 
การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ 1
ชื่อบทความ Highly sensitive and selective fluorescent sensor based on a multi-responsive ultrastable amino-functionalized Zn(II)-MOF for hazardous chemicals 
ชื่อวารสาร Sensors and Actuators B: Chemical 
หน่วยงานเจ้าของวารสาร Elsevier B.V. All rights reserved 
ISBN/ISSN   วัน/เดือน/ปี ที่ได้ตอบรับ 18 December 2018 
ปีที่ 2019  ฉบับที่ 284 
เดือน April  ปี พ.ศ. ที่พิมพ์ 2019 
หน้า 403-413  การประเมินบทความ มีผู้ประเมินอิสระ 
สถานภาพการเผยแพร่ ตีพิมพ์แล้ว  วารสารมีการเผยแพร่ในระดับ นานาชาติ 

การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ 2
ชื่อบทความ Sonochemical synthesis of microscale Zn(II)-MOF with dual Lewis basic sites for fluorescent turn-on detection of Al3+ and methanol with low detection limits 
ชื่อวารสาร Dalton Transactions 
หน่วยงานเจ้าของวารสาร Royal Society of Chemistry (RSC) 
ISBN/ISSN   วัน/เดือน/ปี ที่ได้ตอบรับ 3 July 2020 
ปีที่ 2020  ฉบับที่ 49 
เดือน   ปี พ.ศ. ที่พิมพ์ 2020 
หน้า 10240–10249  การประเมินบทความ มีผู้ประเมินอิสระ 
สถานภาพการเผยแพร่ ตีพิมพ์แล้ว  วารสารมีการเผยแพร่ในระดับ นานาชาติ 

การเผยแพร่ในรูปการประชุมวิชาการ
ชื่อบทความที่เผยแพร่ Dual-Responsive Fluorescent Sensor of Ultrastable Amino-Functionalized Zn(II)-MOF for TNP Sensing 
วัน/เดือน/ปี ที่เผยแพร่ 17 ตุลาคม 2562 
ชื่อการประชุม 7th ASIAN CONFERENCE ON COORDINATION CHEMISTRY (ACCC7)  
วัน/เดือน/ปี ที่จัดประชุม 15 ตุลาคม 2562 ถึง 18 ตุลาคม 2562  หน่วยงาน/องค์กรที่จัดประชุม Institute Kimia Malaysia 
สถานที่จัดประชุม Putra World Trade Centre (PWTC)   จังหวัด/รัฐ Kuala Lumpur, Malaysia 
Proceeding Paper Volume Proceeding Paper Issue
Proceeding Paper หน้าที่พิมพ์ 124  Proceeding Paper Editors/edition/publisher  
การประเมินบทความ (Peer Review) มีผู้ประเมินอิสระ  มีการเผยแพร่ในระดับ นานาชาติ 
รูปแบบการนำเสนอ Oral  รูปแบบ Proceeding Abstract 

การเดินทางไปต่างประเทศ
ประเภทของกิจกรรมที่เข้าร่วม ประชุมวิชาการ  ระยะเวลาที่เข้าร่วม  
วัน/เดือน/ปีที่ออกเดินทาง 30 July 2018  วัน/เดือน/ปีที่เดินทางกลับ 4 August 2018 
สถานที่ไป Sendai international center 
เมือง Sendai  ประเทศ Japan