2009-2015 ©
Data Real time
             ประวัตินักศึกษาบัณฑิตวิทยาลัย
ทะเบียนนักศึกษา
รหัสนักศึกษา 577020067-7  ระดับการศึกษา ปริญญาเอก ภาคปกติ 
ชือนามสกุล(ไทย) นาย สถิตย์ มาลาวงษ์ ชือนามสกุล(อังกฤษ) Mr. SATHIT MALAWONG
ภาควิชา/สาขาวิชา/กลุ่มวิชา ชีวเคมี  คณะ คณะวิทยาศาสตร์ 
แผนการศึกษา ชีวเคมี แบบ 1.1  ความสามารถทาง ภาษาต่างประเทศ ผ่าน (ตามประกาศฉบับที่ 59/2561 ประกาศ ณ วันที่ 7 พฤษภาคม 2561) 
สถานภาพ   รักษาสภาพนักศึกษา      
 
 
วิทยานิพนธ์
ชื่อวิทยานิพนธ์ (ไทย) การศึกษาประสิทธิภาพและกลไกในการเสริมฤทธิ์กันของยาปฏิชีวนะและอนุภาคเงินนาโนในการยับยั้งเชื้อก่อโรคเมลิออยโดสิส 
ชื่อวิทยานิพนธ์ (อังกฤษ) SYNERGISTIC EFFECT AND MODE OF ACTION OF ANTIBIOTICS-SILVER NANOPARTICLES COMBINATION IN COMBATING OF MELIOIDOSIS PATHOGEN 
รายละเอียด  
รายการติดตาม
D สอบวัดคุณสมบัติ/ประมวลความรู้ (บว.30) 19 ตุลาคม 2558 คำสั่งคณะวิทยาศาสตร์ ที่ 853/2558 ลว 21 ก.ย. 2558
D ผลสอบวัดคุณสมบัติ/ประมวลความรู้ (บว.32) 2 พฤศจิกายน 2558 สอบผ่าน
D สอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ 29 พฤศจิกายน 2559 คำสั่งคณะวิทยาศาสตร์ ที่ 944/2559 ลว 2 พ.ย.2559
D อนุมัติเค้าโครง 13 ธันวาคม 2559
D สอบ วพ กศ ครั้งที่ 1 29 เมษายน 2563 คำสั่งคณะวิทยาศาสตร์ ที่ 238/2563 ลว 20 เม.ย. 2563
F แจ้งผลสอบ 1 พฤษภาคม 2563 GOOD
D เปลี่ยนชื่อ วพ กศ 5 พฤษภาคม 2563
F รับรองการแก้ไข 10 มิถุนายน 2563
วันที่ส่งเล่มสมบูรณ์ 26 มิถุนายน 2563 
สถานะการส่งเล่ม สิ้นสุดการตรวจ น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว (Ready to return for binding) D
A= นักศึกษารับกลับไปแก้ไขแล้ว, B=ให้นักศึกษารับกลับไปแก้ไข, C=ให้นักศึกษารับไปเข้าเล่ม, D=นักศึกษารับไปเข้าเล่มแล้ว
 
 
อาจารย์ที่ปรึกษา
อาจารย์ที่ปรึกษา
รศ.ดร. รินา ภัทรมานนท์ คำสั่งคณะวิทยาศาสตร์ ที่ 375/2558 ลว.30 เม.ย.2558
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
-
 
 
 
ทุนอุดหนุนและสนับสนุนการทำวิทยานิพนธ์
ปีการศึกษา/ภาค ปีการศึกษา 2559 ภาคปลาย             รหัสทุน 59232101
รายงานความก้าวหน้า
รายการติดตาม
การยื่นเรื่องเบิกเงิน

* ชี้ที่รายการเพื่อดูรายละเอียด
รายการติดตาม
การโอนเงิน 
 
การเผยแพร่ในรูปการประชุมวิชาการ
ชื่อบทความที่เผยแพร่ Antibacterial Synergistic of Ceftazidime with Silver Nanoparticles as a Possible Alternative for Treatment of Melioidosis 
วัน/เดือน/ปี ที่เผยแพร่ 11 ธันวาคม 2561 
ชื่อการประชุม Nano Thailand 2018. The 6th Thailand International Nanotechnology Conference. "From frontier research to innovation and commercialization" 
วัน/เดือน/ปี ที่จัดประชุม 12 ธันวาคม 2561 ถึง 14 ธันวาคม 2561  หน่วยงาน/องค์กรที่จัดประชุม National Nanotechnology Center : NANOTEC 
สถานที่จัดประชุม Thailand Science Park Convention Center  จังหวัด/รัฐ Pathum Thani, Thailand 
Proceeding Paper Volume 2018  Proceeding Paper Issue
Proceeding Paper หน้าที่พิมพ์ 234  Proceeding Paper Editors/edition/publisher  
การประเมินบทความ (Peer Review) มีผู้ประเมินอิสระ  มีการเผยแพร่ในระดับ นานาชาติ 
รูปแบบการนำเสนอ Poster  รูปแบบ Proceeding Abstract