2009-2015 ©
Data Real time
             ประวัตินักศึกษาบัณฑิตวิทยาลัย
ทะเบียนนักศึกษา
รหัสนักศึกษา 577040029-3  ระดับการศึกษา ปริญญาเอก ภาคปกติ 
ชือนามสกุล(ไทย) นาย สำรวน เวียงสมุทร ชือนามสกุล(อังกฤษ) Mr. SAMRUAN WIANGSAMUT
ภาควิชา/สาขาวิชา/กลุ่มวิชา คอมพิวเตอร์  คณะ คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
แผนการศึกษา วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ แบบ 1.1  ความสามารถทาง ภาษาต่างประเทศ ผ่าน ( ตามประกาศบัณฑิตวิทยาลัย ฉบับที่ 61/2558 ลงวันที่ 15 มิถุนายน 2558) 
สถานภาพ 10  นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ      
 
 
ดุษฎีนิพนธ์
ชื่อดุษฎีนิพนธ์ (ไทย) การล้อมกรอบบริเวณสำหรับการแบ่งภาพสีโดยใช้แบบจำลองเกาส์เซียนผสมและวิธีการเลเวลเซ็ต 
ชื่อดุษฎีนิพนธ์ (อังกฤษ) REGION CONFINEMENT FOR COLOR IMAGE SEGMENTATION USING GAUSSIAN MIXTURE MODEL AND LEVEL SET METHOD 
รายละเอียด ผ่านเกณฑ์การประเมินความรู้ ความสามารถทางภาษาอังกฤษ ตามประกาศ บว. ฉบับที่ 61/2558 ลว.15 มิถุนายน 2558 
รายการติดตาม
D สอบวัดคุณสมบัติ/ประมวลความรู้ (บว.30) 1 ธันวาคม 2559 คำสั่งคณะที่ 1086/2559 ลว. 17 พฤศจิกายน 2559
D ผลสอบวัดคุณสมบัติ/ประมวลความรู้ (บว.32) 2 ธันวาคม 2559 ผ่าน
D อนุมัติเค้าโครง 22 ธันวาคม 2559 อนุมัติ
วันที่ส่งเล่มสมบูรณ์
สถานะการส่งเล่ม -
A= นักศึกษารับกลับไปแก้ไขแล้ว, B=ให้นักศึกษารับกลับไปแก้ไข, C=ให้นักศึกษารับไปเข้าเล่ม, D=นักศึกษารับไปเข้าเล่มแล้ว
 
 
อาจารย์ที่ปรึกษา
อาจารย์ที่ปรึกษา
อ.ดร. นวภัค เอื้ออนันต์ คำสั่งคณะฯที่ 371/2558 ลว. 12 พฤษภาคม 2558
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
-