2009-2015 ©
Data Real time
             ประวัตินักศึกษาบัณฑิตวิทยาลัย
ทะเบียนนักศึกษา
รหัสนักศึกษา 577050036-0  ระดับการศึกษา ปริญญาเอก ภาคปกติ 
ชือนามสกุล(ไทย) Mr. SAROM TEM ชือนามสกุล(อังกฤษ) Mr. SAROM TEM
ภาควิชา/สาขาวิชา/กลุ่มวิชา - ยังไม่กำหนด -  คณะ คณะศึกษาศาสตร์ 
แผนการศึกษา หลักสูตรและการสอน แบบ 2.1  ความสามารถทาง ภาษาต่างประเทศ
สถานภาพ 10  นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ      
 
 
ดุษฎีนิพนธ์
ชื่อดุษฎีนิพนธ์ (ไทย)  
ชื่อดุษฎีนิพนธ์ (อังกฤษ) SOFT SKILLS DEVELOPMENT PROGRAM TO ENHANCE ENTREPRENEURSHIP SKILLS AMONG CAMBODIAN UNIVERSITY'S STUDENTS 
รายละเอียด C&I 2.1 ภาคปกติ / หมายเหตุ : เข้า ศษ. ต้น 57 ครบระยะเวลาการศึกษาตามหลักสูตร (6ปี) ภาคปลาย 62 ตามปฏทิน กำหนดวันสุดท่ายของการสอบ 27 เม.ย.63 และ วันสุดท้ายส่งเล่ม วพ.ฉบับสมบูรณ์ 3 พค 63 . 
รายการติดตาม
D สอบวัดคุณสมบัติ/ประมวลความรู้ (บว.30) 16 มิถุนายน 2560 คำสั่ง ศศ.บศ. 256/2560 ลว. 24 พ.ค. 2560
D ผลสอบวัดคุณสมบัติ/ประมวลความรู้ (บว.32) 31 กรกฎาคม 2560 ผ่าน "S" เมื่อ ปลาย 2559
D สอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ 13 มิถุนายน 2561 คำสั่ง ศศ.บศ. 233/2561 ลว. 5 มิถุนายน 2561
D อนุมัติเค้าโครง 11 กรกฎาคม 2561 turnitin 27%
วันที่ส่งเล่มสมบูรณ์
สถานะการส่งเล่ม -
A= นักศึกษารับกลับไปแก้ไขแล้ว, B=ให้นักศึกษารับกลับไปแก้ไข, C=ให้นักศึกษารับไปเข้าเล่ม, D=นักศึกษารับไปเข้าเล่มแล้ว
 
 
อาจารย์ที่ปรึกษา
อาจารย์ที่ปรึกษา
อ.ดร. อริยพร คุโรดะ คำสั่ง ศศ.บศ. 659 /2559 ลว. 2 สิงหาคม 2559 (Assoc.Prof.Dr.Tang Keow Ngang อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม)
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
-