2009-2015 ©
Data Real time
             ประวัตินักศึกษาบัณฑิตวิทยาลัย
ทะเบียนนักศึกษา
รหัสนักศึกษา 577080014-2  ระดับการศึกษา ปริญญาเอก โครงการพิเศษ 
ชือนามสกุล(ไทย) นาย ยุทธนา เจริญรื่น ชือนามสกุล(อังกฤษ) Mr. YUTTANA JAROENRUEN
ภาควิชา/สาขาวิชา/กลุ่มวิชา - ยังไม่กำหนด -  คณะ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
แผนการศึกษา สารสนเทศศึกษา แบบ 2.1  ความสามารถทาง ภาษาต่างประเทศ ผ่าน (ตามประกาศฉบับที่ 85/2561 ประกาศ ณ วันที่ 3 สิงหาคม 2561) 
สถานภาพ 40  สำเร็จการศึกษา      
 
 
ดุษฎีนิพนธ์
ชื่อดุษฎีนิพนธ์ (ไทย) ลิงค์เดต้าสำหรับดิจิทัลคอลเล็กชันสถาบันอุดมศึกษาไทย (ทีดีซี) 
ชื่อดุษฎีนิพนธ์ (อังกฤษ) Linked Data for Thai Academic Digital Collection (TDC) 
รายละเอียด แบบ 2.1 คำสั่งคณะมนุษยศาสตร์ฯ ที่ 328/2558 (ที่ปรึกษาเดิม),คำสั่งคณะมนุษยศาสตร์ฯ ที่ 383/2559 (ที่ปรึกษาเดิม), คำสั่งคณะมนุษยศาสตร์ฯ ที่ 461/2559 
รายการติดตาม
D สอบวัดคุณสมบัติ/ประมวลความรู้ (บว.30) 19 ธันวาคม 2558
D ผลสอบวัดคุณสมบัติ/ประมวลความรู้ (บว.32) 14 มกราคม 2559
D อนุมัติเค้าโครง 24 มกราคม 2560
วันที่ส่งเล่มสมบูรณ์ 8 ตุลาคม 2562 
สถานะการส่งเล่ม สิ้นสุดการตรวจ น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว (Ready to return for binding) D
A= นักศึกษารับกลับไปแก้ไขแล้ว, B=ให้นักศึกษารับกลับไปแก้ไข, C=ให้นักศึกษารับไปเข้าเล่ม, D=นักศึกษารับไปเข้าเล่มแล้ว
 
 
อาจารย์ที่ปรึกษา
อาจารย์ที่ปรึกษา
นาง กุลธิดา ท้วมสุข คำสั่งคณะมนุษยศาสตร์ฯ ที่ 461/2559
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
-
 
 
 
 
การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ
ชื่อบทความ Lifecycle and Requirements for Digital Collection Management of Thai Theses and Dissertations 
ชื่อวารสาร Journal of Information Science Theory and Practice 
หน่วยงานเจ้าของวารสาร Korea Institute of Science and Technology Information 
ISBN/ISSN eISSN : 2287-4577 pISSN : 2287-9099  วัน/เดือน/ปี ที่ได้ตอบรับ 20 September 2019 
ปีที่ ฉบับที่
เดือน September - November  ปี พ.ศ. ที่พิมพ์ 2019 
หน้า 52-64  การประเมินบทความ มีผู้ประเมินอิสระ 
สถานภาพการเผยแพร่ ตีพิมพ์แล้ว  วารสารมีการเผยแพร่ในระดับ นานาชาติ