2009-2015 ©
Data Real time
             ประวัตินักศึกษาบัณฑิตวิทยาลัย
ทะเบียนนักศึกษา
รหัสนักศึกษา 577080015-0  ระดับการศึกษา ปริญญาเอก โครงการพิเศษ 
ชือนามสกุล(ไทย) น.ส. ปริญญ์ ขวัญเรียง ชือนามสกุล(อังกฤษ) Miss PRIN KHWANRIANG
ภาควิชา/สาขาวิชา/กลุ่มวิชา - ยังไม่กำหนด -  คณะ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
แผนการศึกษา สารสนเทศศึกษา แบบ 2.1  ความสามารถทาง ภาษาต่างประเทศ ผ่าน (ตามประกาศบัณฑิตวิทยาลัย ฉบับที่ 58/2560 ลงวันที่  31 มีนาคม 2560) 
สถานภาพ 10  นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ      
 
 
ดุษฎีนิพนธ์
ชื่อดุษฎีนิพนธ์ (ไทย) การออกแบบบริการสารสนเทศดิจิทัลสำหรับห้องสมุดมหาวิทยาลัยเปิดในประเทศไทย 
ชื่อดุษฎีนิพนธ์ (อังกฤษ) Digital Information Service Design for Open University Library in Thailand 
รายละเอียด แบบ 2.1 คำสั่งคณะมนุษยศาสตร์ฯ ที่ 328/2558 (ที่ปรึกษาเดิม),คำสั่งคณะมนุษยศาสตร์ฯ ที่ 195/2561 
รายการติดตาม
D สอบวัดคุณสมบัติ/ประมวลความรู้ (บว.30) 11 มิถุนายน 2559 สอบครั้งที่ 2
D ผลสอบวัดคุณสมบัติ/ประมวลความรู้ (บว.32) 7 กรกฎาคม 2559 สอบผ่าน
D อนุมัติเค้าโครง 14 มกราคม 2562
วันที่ส่งเล่มสมบูรณ์ 16 กรกฎาคม 2563 
สถานะการส่งเล่ม สิ้นสุดการตรวจ น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว (Ready to return for binding) D
A= นักศึกษารับกลับไปแก้ไขแล้ว, B=ให้นักศึกษารับกลับไปแก้ไข, C=ให้นักศึกษารับไปเข้าเล่ม, D=นักศึกษารับไปเข้าเล่มแล้ว
 
 
อาจารย์ที่ปรึกษา
อาจารย์ที่ปรึกษา
ผศ.ดร. กันยารัตน์ เควียเซ่น คำสั่งคณะมนุษยศาสตร์ฯ ที่ 195/2561
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
-
 
 
 
 
การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ
ชื่อบทความ สภาพการให้บริการสารสนเทศห้องสมุดมหาวิทยาลัยเปิดในประเทศไทย 
ชื่อวารสาร วารสารปาริชาต มหาวิทยาลัยทักษิณ 
หน่วยงานเจ้าของวารสาร สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยทักษิณ 
ISBN/ISSN 0857-0884; 2651-0804   วัน/เดือน/ปี ที่ได้ตอบรับ 15 มิถุนายน 2563 
ปีที่ ฉบับที่
เดือน ปี พ.ศ. ที่พิมพ์ 2563 
หน้า 13 หน้า  การประเมินบทความ มีผู้ประเมินอิสระ 
สถานภาพการเผยแพร่ ได้รับการตอบรับให้ตีพิมพ์  วารสารมีการเผยแพร่ในระดับ ชาติ