2009-2015 ©
Data Real time
             ประวัตินักศึกษาบัณฑิตวิทยาลัย
ทะเบียนนักศึกษา
รหัสนักศึกษา 577210022-1  ระดับการศึกษา ปริญญาเอก โครงการพิเศษ 
ชือนามสกุล(ไทย) น.ส. วัชโรบล โกศลวิทยานันต์ ชือนามสกุล(อังกฤษ) Miss WATCHAROBON KOSONWITTHAYANAN
ภาควิชา/สาขาวิชา/กลุ่มวิชา - ยังไม่กำหนด -  คณะ คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี 
แผนการศึกษา การจัดการนวัตกรรมการท่องเที่ยวและบริการ แบบ 2.1  ความสามารถทาง ภาษาต่างประเทศ ผ่าน (ตามประกาศบัณฑิตวิทยาลัย ฉบับที่ 109/2559 ลงวันที่ 8 พฤศจิกายน 2559) 
สถานภาพ 10  นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ      
 
 
ดุษฎีนิพนธ์
ชื่อดุษฎีนิพนธ์ (ไทย) รุปแบบการพัฒนาศักยภาพการท่องเที่ยววัฒนธรรมหม่อนไหมของจังหวัดขอนแก่น 
ชื่อดุษฎีนิพนธ์ (อังกฤษ) POTENTIAL DEVELOPMENT MODEL OF CULTURAL SILK TOURISM IN KHONKAEN PROVINCE, THAILAND 
รายละเอียด อนุมัติเค้าโครงฯ เมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม 2560*ที่ปรึกษาร่วม รศ.ดร.ราณี อิสิชัยกุล 
รายการติดตาม
D อยู่ระหว่างการจัดทำรายงาน 19 กุมภาพันธ์ 2559 (ไม่ผ่าน) ตามบันทึกที่ ศธ 0514.22.1/ว 0834 ลงวันที่ 19 กุมภพาพันธ์ 2559
D สอบวัดคุณสมบัติ/ประมวลความรู้ (บว.30) 10 กันยายน 2559 สอบครั้งที่ 2 (สอบข้อเขียน 10 กันยายน 2559)
D ผลสอบวัดคุณสมบัติ/ประมวลความรู้ (บว.32) 24 ตุลาคม 2559 (ผ่าน) ประกาศที่ 46/2559 ลว.4 ตค.59 ตามบันทึกที่ ศธ 0514.22.1/ว3874 ลว.5 ตุลาคม 2559
D สอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ 17 มิถุนายน 2560 ขยายเวลาส่งเล่มอนุมัติเค้าโครงเป็น 2 สิงหาคม 2560
D อนุมัติเค้าโครง 27 กรกฎาคม 2560
วันที่ส่งเล่มสมบูรณ์
สถานะการส่งเล่ม -
A= นักศึกษารับกลับไปแก้ไขแล้ว, B=ให้นักศึกษารับกลับไปแก้ไข, C=ให้นักศึกษารับไปเข้าเล่ม, D=นักศึกษารับไปเข้าเล่มแล้ว
 
 
อาจารย์ที่ปรึกษา
อาจารย์ที่ปรึกษา
อ.ดร. จินณพัษ ปทุมพร คำสั่งคณะวิทยาการที่ 203/2558 ลงวันที่ 21 สิงหาคม 2558
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
-
 
 
 
 
การเผยแพร่ในรูปการประชุมวิชาการ 1
ชื่อบทความที่เผยแพร่ cultural tourism planning development 
วัน/เดือน/ปี ที่เผยแพร่ 4 มกราคม 2561 
ชื่อการประชุม costa 2018 
วัน/เดือน/ปี ที่จัดประชุม 4 มกราคม 2561 ถึง 5 มกราคม 2561  หน่วยงาน/องค์กรที่จัดประชุม intesda 
สถานที่จัดประชุม the kkr hotel  จังหวัด/รัฐ hiroshima 
Proceeding Paper Volume Proceeding Paper Issue
Proceeding Paper หน้าที่พิมพ์ 31-35  Proceeding Paper Editors/edition/publisher  
การประเมินบทความ (Peer Review) มีผู้ประเมินอิสระ  มีการเผยแพร่ในระดับ นานาชาติ 
รูปแบบการนำเสนอ Oral  รูปแบบ Proceeding Full paper 

การเผยแพร่ในรูปการประชุมวิชาการ 2
ชื่อบทความที่เผยแพร่ การวางแผนพัฒนาการท่องเที่ยวชุมชนวัฒนธรรมหม่อนไหมจังหวัดขอนแก่น 
วัน/เดือน/ปี ที่เผยแพร่ 22 กุมภาพันธ์ 2561 
ชื่อการประชุม The 1st International and National Conference in Business Administration and Accountancy:INCBAA Conference 
วัน/เดือน/ปี ที่จัดประชุม 22 กุมภาพันธ์ 2561 ถึง 23 กุมภาพันธ์ 2561  หน่วยงาน/องค์กรที่จัดประชุม มหาวิทยาลัยขอนแก่น คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี 
สถานที่จัดประชุม โรงแรมพลูแมน  จังหวัด/รัฐ ขอนแก่น 
Proceeding Paper Volume Proceeding Paper Issue
Proceeding Paper หน้าที่พิมพ์ 625-634  Proceeding Paper Editors/edition/publisher มหาวิทยาลัยขอนแก่น คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี 
การประเมินบทความ (Peer Review) มีผู้ประเมินอิสระ  มีการเผยแพร่ในระดับ ชาติ 
รูปแบบการนำเสนอ Oral  รูปแบบ Proceeding Full paper