2009-2015 ©
Data Real time
             ประวัติอาจารย์ระดับบัณฑิตศึกษา
ข้อมูลอาจารย์
รหัสอาจารย์ 15672   สังกัดมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแ่ก่น 
ชือนามสกุล(ไทย) อ.ดร. จินณพัษ ปทุมพร  ชือนามสกุล(อังกฤษ) Dr. Jinnapas Pathumporn 
ภาควิชา/สาขาวิชา/กลุ่มวิชา คณะ คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี 
ความเชี่ยวชาญพิเศษ    
 
 
ข้อมูลอาจารย์
ประเภทหลักสูตร วิทยานิพนธ์
ที่ปรึกษาหลัก
รหัสนักศึกษา ชื่อ-นามสกุล คณะ สาขา/แผนการศึกษา ระดับการศึกษา สถานภาพ คำสั่ง
607210002-0  นาย กิตติ์ธนทัต สุพรรณ์  คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี  - ยังไม่กำหนด -  ปริญญาเอก โครงการพิเศษ    คำสั่งคณะบริหารธุรกิจและการบัญชี ที่ 143/2561 ลงวันที่ 3 สิงหาคม 2561  
615210040-9  น.ส. ลักษมี อาจดวงดี  คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี  การท่องเที่ยว  ปริญญาโท โครงการพิเศษ    คำสั่งคณะบริหารธุรกิจและการบัญชี ที่ 147/2562 ลว. 26 ก.ค. 62  
607210003-8  นาย ธนวัตน์ ตันติพณิชย์กูล  คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี  - ยังไม่กำหนด -  ปริญญาเอก โครงการพิเศษ    คำสั่งคณะบริหารธุรกิจและการบัญชี ที่ 143/2561 ลงวันที่ 3 สิงหาคม 2561  
625210002-8  นาย วันชัย ทิพนัส  คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี  การท่องเที่ยว  ปริญญาโท โครงการพิเศษ    คำสั่งคณะฯ ที่ 76/2563 ลว. 8 พฤษภาคม 2563  
625210024-8  นาย พุทธศักดิ์ กำจร  คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี  การท่องเที่ยว  ปริญญาโท โครงการพิเศษ    คำสั่งคณะฯ ที่ 76/2563 ลว. 8 พฤษภาคม 2563  
รวมทั้งหมด 5 รายการ
ที่ปรึกษาร่วม
รหัสนักศึกษา ชื่อ-นามสกุล คณะ สาขา/แผนการศึกษา ระดับการศึกษา สถานภาพ คำสั่ง
รวมทั้งหมด 0 รายการ
ประเภทหลักสูตร การศึกษาอิสระ
ที่ปรึกษาหลัก
รหัสนักศึกษา ชื่อ-นามสกุล คณะ สาขา/แผนการศึกษา ระดับการศึกษา สถานภาพ คำสั่ง
รวมทั้งหมด 0 รายการ
ที่ปรึกษาร่วม
รหัสนักศึกษา ชื่อ-นามสกุล คณะ สาขา/แผนการศึกษา ระดับการศึกษา สถานภาพ คำสั่ง
รวมทั้งหมด 0 รายการ
รวมทั้งหมด   5   รายการ
 
 
การเผยแพร่ในรูปการประชุมวิชาการ 1 (ร่วมเขียน)
ชื่อบทความที่เผยแพร่ การศึกษากลยุทธ์ทางการตลาดที่มีอิทธิพลต่อผู้โดยสารในการเลือกใช้บริการ ของสายการบินไทยสมายล์ ในเส้นทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
วัน/เดือน/ปี ที่เผยแพร่ 21 มีนาคม 2557 
ชื่อการประชุม CAPTOR Conference on Tourism, Hospitality & Business 2014 
วัน/เดือน/ปี ที่จัดประชุม 21 มีนาคม 2557 ถึง 21 มีนาคม 2557  หน่วยงาน/องค์กรที่จัดประชุม ศูนย์วิจัยการท่องเที่ยวแปซิฟิค คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น  
สถานที่จัดประชุม โรงแรม พูลแมน ขอนแก่น ราชาออคิด  จังหวัด/รัฐ ขอนแก่น 
Proceeding Paper Volume 2014  Proceeding Paper Issue
Proceeding Paper หน้าที่พิมพ์ 17  Proceeding Paper Editors/edition/publisher  
การประเมินบทความ (Peer Review) มีผู้ประเมินอิสระ  มีการเผยแพร่ในระดับ ชาติ 
รูปแบบการนำเสนอ Oral  รูปแบบ Proceeding Abstract 

การเผยแพร่ในรูปการประชุมวิชาการ 2 (ร่วมเขียน)
ชื่อบทความที่เผยแพร่ การจัดการธุรกิจท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม ของชุมชนไทยโส้ ตำบลโพนจาน อำเภอโพนสวรรค์ จังหวัดนครพนม 
วัน/เดือน/ปี ที่เผยแพร่ 21 มีนาคม 2557 
ชื่อการประชุม CAPTOR Conference on Tourism, Hospitality & Business 2014 
วัน/เดือน/ปี ที่จัดประชุม 21 มีนาคม 2557 ถึง 21 มีนาคม 2557  หน่วยงาน/องค์กรที่จัดประชุม ศูนย์วิจัยการท่องเที่ยวแปซิฟิค คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
สถานที่จัดประชุม โรงแรม พูลแมน ขอนแก่น ราชาออคิด  จังหวัด/รัฐ ขอนแก่น 
Proceeding Paper Volume 2014  Proceeding Paper Issue
Proceeding Paper หน้าที่พิมพ์ 17  Proceeding Paper Editors/edition/publisher  
การประเมินบทความ (Peer Review) มีผู้ประเมินอิสระ  มีการเผยแพร่ในระดับ ชาติ 
รูปแบบการนำเสนอ Oral  รูปแบบ Proceeding Abstract 

การเผยแพร่ในรูปการประชุมวิชาการ 3 (ร่วมเขียน)
ชื่อบทความที่เผยแพร่ Form of Urban Tourism based on Khon Kaen Identity 
วัน/เดือน/ปี ที่เผยแพร่ 11 สิงหาคม 2560 
ชื่อการประชุม 6th International Conference on Humanities, Interdisciplinary Studies, Hospitality and Tourism Management (HISHTM-17)  
วัน/เดือน/ปี ที่จัดประชุม 10 สิงหาคม 2560 ถึง 11 สิงหาคม 2560  หน่วยงาน/องค์กรที่จัดประชุม Dignified Researchers in Humanities, Social Sciences (DRHSS)  
สถานที่จัดประชุม Ibis Hotel Singapore   จังหวัด/รัฐ  
Proceeding Paper Volume 2017  Proceeding Paper Issue
Proceeding Paper หน้าที่พิมพ์ 7-12  Proceeding Paper Editors/edition/publisher Assoc.Prof.Dr.Ana Maria Costa Lopes 
การประเมินบทความ (Peer Review) มีผู้ประเมินอิสระ  มีการเผยแพร่ในระดับ นานาชาติ 
รูปแบบการนำเสนอ Oral  รูปแบบ Proceeding Full paper