2012 ©
             ข้อมูลการเผยแพร่ผลงาน
การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ
ชื่อบทความที่เผยแพร่ FACTORS AFFECTING ADVENTURE TOURISM: CASE STUDY OF BOULDERING CLIMBING ZOOLANDER, KHON KAEN ZOO 
วัน/เดือน/ปี ที่เผยแพร่ 20 กุมภาพันธ์ 2563 
การประชุม
     ชื่อการประชุม The International and National Conference on Business Administration and Accountancy 
     หน่วยงาน/องค์กรที่จัดประชุม Faculty of Business Administration Chiangmai University 
     สถานที่จัดประชุม The Empress Chiang Mai Hotel, Chiang Mai, Thailand 
     จังหวัด/รัฐ Chiang Mai 
     ช่วงวันที่จัดประชุม 20 กุมภาพันธ์ 2563 
     ถึง 21 กุมภาพันธ์ 2563 
Proceeding Paper
     Volume (ปีที่) 2020 
     Issue (เล่มที่)
     หน้าที่พิมพ์ 60-70 
     Editors/edition/publisher  
     บทคัดย่อ The objective of this research project is to study on factors that affect adventure tourism: case study of Bouldering Climbing Zoolander, Khon Kaen Zoo.The factors are divided into 2 groups 1) Push Factors which consist of Physiological Needs, Safety Needs, Social Needs, Esteem Needs and Selfactualization Needs; and 2) Pull Factors which consist of 5A’s, namely, 1) Attraction, 2) Accessibility, 3) Activity, 4) Amenities and 5) Accommodation.  
ผู้เขียน
615210040-9 น.ส. ลักษมี อาจดวงดี [ผู้เขียนหลัก]
คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี ปริญญาโท โครงการพิเศษ

การประเมินบทความ (Peer Review) มีผู้ประเมินอิสระ 
มีการเผยแพร่ในระดับ นานาชาติ 
รูปแบบ Proceeding Full paper 
รูปแบบการนำเสนอ Oral 
เป็นส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ เป็น 
ผลงานที่นำเสนอได้รับรางวัล ไม่ได้รับรางวัล 
แนบไฟล์
Citation 0