2009-2015 ©
Data Real time
             ประวัตินักศึกษาบัณฑิตวิทยาลัย
ทะเบียนนักศึกษา
รหัสนักศึกษา 615210040-9  ระดับการศึกษา ปริญญาโท โครงการพิเศษ 
ชือนามสกุล(ไทย) น.ส. ลักษมี อาจดวงดี ชือนามสกุล(อังกฤษ) Miss LAKSAMEE ARJ-DUANGDEE
ภาควิชา/สาขาวิชา/กลุ่มวิชา การท่องเที่ยว  คณะ คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี 
แผนการศึกษา การจัดการนวัตกรรมการท่องเที่ยว ไมซ์ และบริการ แผน ก แบบ ก 2  ความสามารถทาง ภาษาต่างประเทศ
สถานภาพ 10  นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ      
 
 
วิทยานิพนธ์
ชื่อวิทยานิพนธ์ (ไทย) การวางแผนการตลาดการท่องเที่ยวปีนหน้าผาระดับนานาชาติในจังหวัดขอนแก่น 
ชื่อวิทยานิพนธ์ (อังกฤษ) TOURISM MARKETING PLANNING FOR INTERNATIONAL BOULDERING TOURISM IN KHON KAEN 
รายละเอียด  
รายการติดตาม
D สอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ 5 กันยายน 2562 ตามคำสั่งตณะ ฯ ที่129/2562 ลว. 30 สิงหาคม 2562
D ผลการสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ 5 กันยายน 2562 สอบผ่าน
D อนุมัติเค้าโครง 11 พฤศจิกายน 2562
วันที่ส่งเล่มสมบูรณ์
สถานะการส่งเล่ม -
A= นักศึกษารับกลับไปแก้ไขแล้ว, B=ให้นักศึกษารับกลับไปแก้ไข, C=ให้นักศึกษารับไปเข้าเล่ม, D=นักศึกษารับไปเข้าเล่มแล้ว
 
 
อาจารย์ที่ปรึกษา
อาจารย์ที่ปรึกษา
อ.ดร. จินณพัษ ปทุมพร คำสั่งคณะบริหารธุรกิจและการบัญชี ที่ 147/2562 ลว. 26 ก.ค. 62
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
-