2009-2015 ©
Data Real time
             ประวัตินักศึกษาบัณฑิตวิทยาลัย
ทะเบียนนักศึกษา
รหัสนักศึกษา 577210026-3  ระดับการศึกษา ปริญญาเอก โครงการพิเศษ 
ชือนามสกุล(ไทย) น.ส. ดวงชนก วรธิพรหมมา ชือนามสกุล(อังกฤษ) Miss DUANGCHANOK VARATIPROMMA
ภาควิชา/สาขาวิชา/กลุ่มวิชา - ยังไม่กำหนด -  คณะ คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี 
แผนการศึกษา การจัดการนวัตกรรมการท่องเที่ยวและบริการ แบบ 2.1  ความสามารถทาง ภาษาต่างประเทศ ผ่าน (ตามประกาศฉบับที่ 85/2561 ประกาศ ณ วันที่ 3 สิงหาคม 2561) 
สถานภาพ 10  นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ      
 
 
ดุษฎีนิพนธ์
ชื่อดุษฎีนิพนธ์ (ไทย) นวัตกรรมการท่องเที่ยวเชิงอายุวัฒนะเพื่อรองรับการเข้าสู่สังคมผู้สูงวัยบนพื้นฐานภูมิปัญญาท้องถิ่น เมืองฟ้าแดดสงยาง จังหวัดกาฬสินธุ์ ตามนโยบายไทยแลนด์ 4.0. 
ชื่อดุษฎีนิพนธ์ (อังกฤษ) Innovative Development of Wellness Tourism to Support the Aging Society Based on the Local Wisdom of the Fa Daet Song Yang Ancient City according to the Thailand 4.0 Policy. 
รายละเอียด อนุมัติเค้าโครงฯ เมื่อวันที่ 5 กันยายน 2560 *ดร.สมยศ โอ่งเคลือบ/*ผศ.กฤต โง้วธนสุวรรณ คำสั่งคณะบริหารธุรกิจและการบัญชีที่ 205/2561 ลว.4 ตุลาคม 2561 
รายการติดตาม
D สอบวัดคุณสมบัติ/ประมวลความรู้ (บว.30) 19 กุมภาพันธ์ 2559 (ไม่ผ่าน) ตามบันทึกที่ ศธ 0514.22.1/ว 0834 ลงวันที่ 19 กุมภพาพันธ์ 2559
D สอบวัดคุณสมบัติ/ประมวลความรู้ (บว.30) 21 มกราคม 2560
D ผลสอบวัดคุณสมบัติ/ประมวลความรู้ (บว.32) 27 กุมภาพันธ์ 2560 (สอบผ่าน) ตามประกาศคณะฯ ที่ 11/2560 ลว. 27 ก.พ. 60
D สอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ 16 กรกฎาคม 2560 ผลสอบไม่ผ่าน (ครั้งที่ 1)
D สอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ 6 สิงหาคม 2560 ผ่าน กำหนดส่ง 6 กันยายน2560 (ครั้งที่ 2 )
D อนุมัติเค้าโครง 5 กันยายน 2560
D เปลี่ยนชื่อ วพ กศ 9 กรกฎาคม 2561
วันที่ส่งเล่มสมบูรณ์
สถานะการส่งเล่ม -
A= นักศึกษารับกลับไปแก้ไขแล้ว, B=ให้นักศึกษารับกลับไปแก้ไข, C=ให้นักศึกษารับไปเข้าเล่ม, D=นักศึกษารับไปเข้าเล่มแล้ว
 
 
อาจารย์ที่ปรึกษา
อาจารย์ที่ปรึกษา
ผศ.ดร. ฐิรชญา ชัยเกษม คำสั่งคณะวิทยาการจัดการ ที่ 218/2558 ลงวันที่ 25 สิงหาคม 2558
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
-
 
 
 
 
การเผยแพร่ในรูปการประชุมวิชาการ
ชื่อบทความที่เผยแพร่ Potential of wellness tourism in Chiang Mai Province Thailand to Support Ageing Society Global Community. 
วัน/เดือน/ปี ที่เผยแพร่ 5 มกราคม 2561 
ชื่อการประชุม COSTA2018 
วัน/เดือน/ปี ที่จัดประชุม 5 มกราคม 2561 ถึง 6 มกราคม 2561  หน่วยงาน/องค์กรที่จัดประชุม COSTA 
สถานที่จัดประชุม Hiroshima KKR Hotel in Hiroshima,Japan  จังหวัด/รัฐ Hiroshima 
Proceeding Paper Volume 2018  Proceeding Paper Issue 2188-6911 
Proceeding Paper หน้าที่พิมพ์ 23  Proceeding Paper Editors/edition/publisher  
การประเมินบทความ (Peer Review) มีผู้ประเมินอิสระ  มีการเผยแพร่ในระดับ นานาชาติ 
รูปแบบการนำเสนอ Oral  รูปแบบ Proceeding Full paper