2009-2015 ©
Data Real time
             ประวัตินักศึกษาบัณฑิตวิทยาลัย
ทะเบียนนักศึกษา
รหัสนักศึกษา 577220003-9  ระดับการศึกษา ปริญญาเอก โครงการพิเศษ 
ชือนามสกุล(ไทย) น.ส. บุษบา คนยงค์ ชือนามสกุล(อังกฤษ) Miss BUTSABA KONYONG
ภาควิชา/สาขาวิชา/กลุ่มวิชา - ยังไม่กำหนด -  คณะ คณะศิลปกรรมศาสตร์ 
แผนการศึกษา วิจัยศิลปะและวัฒนธรรม แบบ 2.1 (โครงการพิเศษ)  ความสามารถทาง ภาษาต่างประเทศ
สถานภาพ   รักษาสภาพนักศึกษา      
 
 
ดุษฎีนิพนธ์
ชื่อดุษฎีนิพนธ์ (ไทย) แนวทางการอนุรักษ์และพัฒนารูปแบบการแสดงนาฏศิลป์พื้นบ้านในวงโปงราง 
ชื่อดุษฎีนิพนธ์ (อังกฤษ) The Preservation and Development Model of Classical Thai Folk Dancing in Pong Lang Band 
รายละเอียด  
รายการติดตาม
D ผลสอบวัดคุณสมบัติ/ประมวลความรู้ (บว.32) 4 กันยายน 2558
D อนุมัติเค้าโครง 7 กรกฎาคม 2559
D สอบ วพ กศ ครั้งที่ 1 10 มกราคม 2563
F แจ้งผลสอบ 13 มกราคม 2563 Pass
วันที่ส่งเล่มสมบูรณ์ 3 เมษายน 2563 
สถานะการส่งเล่ม สิ้นสุดการตรวจ น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว (Ready to return for binding) D
A= นักศึกษารับกลับไปแก้ไขแล้ว, B=ให้นักศึกษารับกลับไปแก้ไข, C=ให้นักศึกษารับไปเข้าเล่ม, D=นักศึกษารับไปเข้าเล่มแล้ว
 
 
อาจารย์ที่ปรึกษา
อาจารย์ที่ปรึกษา
รศ.ดร. นิยม วงศ์พงษ์คำ คำสั่งคณะฯ ที่ 186/2559 ลว 12 พฤษภาคม 2559
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
-
 
 
 
 
การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ
ชื่อบทความ Guidelines for preservation and development of the traditional dance form of Pong Lang band of the Northeastern college of Dramatic Arts  
ชื่อวารสาร Guidelines for preservation and development of the traditional dance form of Pong Lang band of the Northeastern college of Dramatic Arts 
หน่วยงานเจ้าของวารสาร International Journal of Innovation, creativity and Change (IJICC)  
ISBN/ISSN   วัน/เดือน/ปี ที่ได้ตอบรับ 13 June 2020 
ปีที่ ฉบับที่
เดือน กันยายน  ปี พ.ศ. ที่พิมพ์ 2020 
หน้า 17  การประเมินบทความ มีผู้ประเมินอิสระ 
สถานภาพการเผยแพร่ ได้รับการตอบรับให้ตีพิมพ์  วารสารมีการเผยแพร่ในระดับ นานาชาติ