2009-2015 ©
Data Real time
             ประวัตินักศึกษาบัณฑิตวิทยาลัย
ทะเบียนนักศึกษา
รหัสนักศึกษา 577220011-0  ระดับการศึกษา ปริญญาเอก โครงการพิเศษ 
ชือนามสกุล(ไทย) นาย ภานุพงศ์ ธนะโคตร ชือนามสกุล(อังกฤษ) Mr. PANUPHONG TANAKHOTE
ภาควิชา/สาขาวิชา/กลุ่มวิชา - ยังไม่กำหนด -  คณะ คณะศิลปกรรมศาสตร์ 
แผนการศึกษา วิจัยศิลปะและวัฒนธรรม แบบ 2.1 (โครงการพิเศษ)  ความสามารถทาง ภาษาต่างประเทศ ผ่าน (ตามประกาศบัณฑิตวิทยาลัย ฉบับที่ 46/2559 ลงวันที่ 16 พฤษภาคม 2559) 
สถานภาพ   รอการตีพิมพ์      
 
 
ดุษฎีนิพนธ์
ชื่อดุษฎีนิพนธ์ (ไทย) ปัจจัยที่ทำให้เกิดการสร้างสรรค์ภาพประกอบหนังสือสำหรับเด็กใน สปป.ลาว 
ชื่อดุษฎีนิพนธ์ (อังกฤษ) The Factors Affecting the Illustration of Children Book in Laos 
รายละเอียด  
รายการติดตาม
D อนุมัติเค้าโครง 25 กรกฎาคม 2558
D ผลสอบวัดคุณสมบัติ/ประมวลความรู้ (บว.32) 4 กันยายน 2558 ผ่าน
D สอบ วพ กศ ครั้งที่ 1 10 มกราคม 2563
F แจ้งผลสอบ 13 มกราคม 2563 Pass
วันที่ส่งเล่มสมบูรณ์ 3 เมษายน 2563 
สถานะการส่งเล่ม สิ้นสุดการตรวจ น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว (Ready to return for binding) D
A= นักศึกษารับกลับไปแก้ไขแล้ว, B=ให้นักศึกษารับกลับไปแก้ไข, C=ให้นักศึกษารับไปเข้าเล่ม, D=นักศึกษารับไปเข้าเล่มแล้ว
 
 
อาจารย์ที่ปรึกษา
อาจารย์ที่ปรึกษา
รศ.ดร. นิยม วงศ์พงษ์คำ คำสั่งคณะฯที่ 88/2558 ลงวันที่ 16 กรกฏาคม 2558
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
อ.ดร. ขาม จาตุรงคกุล คำสั่งคณะฯที่ 184/2558 ลงวันที่ 14 ตุลาคม 2558