2009-2015 ©
Data Real time
             ประวัตินักศึกษาบัณฑิตวิทยาลัย
ทะเบียนนักศึกษา
รหัสนักศึกษา 585020118-3  ระดับการศึกษา ปริญญาโท ภาคปกติ 
ชือนามสกุล(ไทย) น.ส. ปวีณา อุ่นลี ชือนามสกุล(อังกฤษ) Miss PAWEENA UNLEE
ภาควิชา/สาขาวิชา/กลุ่มวิชา วิทยาการคอมพิวเตอร์  คณะ คณะวิทยาศาสตร์ 
แผนการศึกษา วิทยาการคอมพิวเตอร์ แผน ก แบบ ก 2  ความสามารถทาง ภาษาต่างประเทศ ผ่าน 411711 (ผลจาก AVS) 
สถานภาพ 40  สำเร็จการศึกษา      
 
 
วิทยานิพนธ์
ชื่อวิทยานิพนธ์ (ไทย) การแปลภาษาไทยเป็นภาษาถิ่นอีสานด้วยวิธีทางสถิติ 
ชื่อวิทยานิพนธ์ (อังกฤษ) THAI TO ISARN DIALECT TRANSLATION USING STATISTICAL APPROACH 
รายละเอียด  
รายการติดตาม
D สอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ 22 เมษายน 2559 คำสั่งคณะวิทยาศาสตร์ ที่ 262/2559 ลว 21 มี.ค. 2559
D อนุมัติเค้าโครง 17 พฤษภาคม 2559
D สอบ วพ กศ ครั้งที่ 1 8 กันยายน 2560 คำสั่งคณะวิทยาศาสตร์ที่ 704/2560 ลว 1 ก.ย. 2560
F แจ้งผลสอบ 14 กันยายน 2560 EXCELLENT
F รับรองการแก้ไข 2 ตุลาคม 2560
D เปลี่ยนชื่อ วพ กศ 3 ตุลาคม 2560
วันที่ส่งเล่มสมบูรณ์ 19 ตุลาคม 2560 
สถานะการส่งเล่ม สิ้นสุดการตรวจ น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว (Ready to return for binding) D
A= นักศึกษารับกลับไปแก้ไขแล้ว, B=ให้นักศึกษารับกลับไปแก้ไข, C=ให้นักศึกษารับไปเข้าเล่ม, D=นักศึกษารับไปเข้าเล่มแล้ว
 
 
อาจารย์ที่ปรึกษา
อาจารย์ที่ปรึกษา
ผศ.ดร. พุธษดี ศิริแสงตระกูล คำสั่งคณะวิทยาศาสตร์ ที่ 297/2559 ลว 30 มี.ค.2559
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
-
 
 
 
ทุนอุดหนุนการค้นคว้าและวิจัยในการทำวิทยานิพนธ์หรือการศึกษาอิสระ
ปีการศึกษา/ภาค ปีการศึกษา 2559 ภาคปลาย
รายการติดตาม
การโอนเงิน


 
 
การเผยแพร่ในรูปการประชุมวิชาการ
ชื่อบทความที่เผยแพร่ Thai to Isarn dialect Machine Translation using Rule-based and Example-based 
วัน/เดือน/ปี ที่เผยแพร่ 14 กรกฎาคม 2559 
ชื่อการประชุม The 13'th International Joint Conference on Computer Science and Software Engineering (JCSSE2016) 
วัน/เดือน/ปี ที่จัดประชุม 13 กรกฎาคม 2559 ถึง 15 กรกฎาคม 2559  หน่วยงาน/องค์กรที่จัดประชุม Department of Computer Science, Faculty of Science, Khon Kaen University 
สถานที่จัดประชุม Hotel Pullman Khon Kaen Raja Orchid  จังหวัด/รัฐ Khon Kaen 
Proceeding Paper Volume Proceeding Paper Issue
Proceeding Paper หน้าที่พิมพ์ Proceeding Paper Editors/edition/publisher  
การประเมินบทความ (Peer Review) มีผู้ประเมินอิสระ  มีการเผยแพร่ในระดับ นานาชาติ 
รูปแบบการนำเสนอ Oral  รูปแบบ Proceeding Full paper