2009-2015 ©
Data Real time
             ประวัตินักศึกษาบัณฑิตวิทยาลัย
ทะเบียนนักศึกษา
รหัสนักศึกษา 585020163-8  ระดับการศึกษา ปริญญาโท โครงการพิเศษ ระบบชุดวิชา 
ชือนามสกุล(ไทย) น.ส. ธัญพร อักษรกิ่ง ชือนามสกุล(อังกฤษ) Miss THANYAPHON AUKSORNKING
ภาควิชา/สาขาวิชา/กลุ่มวิชา - ยังไม่กำหนด -  คณะ คณะวิทยาศาสตร์ 
แผนการศึกษา ชีววิทยาสำหรับครู แผน ก แบบ ก 2  ความสามารถทาง ภาษาต่างประเทศ
สถานภาพ 40  สำเร็จการศึกษา      
 
 
วิทยานิพนธ์
ชื่อวิทยานิพนธ์ (ไทย) แอลฟา-แอล-ฟูโคซิเดสของปลากัดบางชนิดในประเทศไทย 
ชื่อวิทยานิพนธ์ (อังกฤษ) ? -L-FUCOSIDASE OF SOME SPECIES OF FIGHTING FISH (BETTA SP) IN THAILAND 
รายละเอียด  
รายการติดตาม
D อนุมัติเค้าโครง 12 ตุลาคม 2560
D สอบ วพ กศ ครั้งที่ 1 18 ตุลาคม 2562 คำสั่งคณะวิทยาศาสตร์ ที่ 833/2562 ลว 10 ต.ค. 2562
F แจ้งผลสอบ 18 ตุลาคม 2562 EXCELLENT
F รับรองการแก้ไข 25 ตุลาคม 2562
วันที่ส่งเล่มสมบูรณ์ 6 ธันวาคม 2562 
สถานะการส่งเล่ม สิ้นสุดการตรวจ น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว (Ready to return for binding) D
A= นักศึกษารับกลับไปแก้ไขแล้ว, B=ให้นักศึกษารับกลับไปแก้ไข, C=ให้นักศึกษารับไปเข้าเล่ม, D=นักศึกษารับไปเข้าเล่มแล้ว
 
 
อาจารย์ที่ปรึกษา
อาจารย์ที่ปรึกษา
อ.ดร. สัมภาษณ์ คุณสุข คำสั่งคณะวิทยาศาสตร์ ที่ 372/2559 ลว 17 พ.ค. 2559
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
-
 
 
 
 
การเผยแพร่ในรูปการประชุมวิชาการ
ชื่อบทความที่เผยแพร่ แอลฟา-แอล-ฟูโคซิเดสของปลากัดบางชนิดในประเทศไทย 
วัน/เดือน/ปี ที่เผยแพร่ 15 มีนาคม 2562 
ชื่อการประชุม การประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 20 
วัน/เดือน/ปี ที่จัดประชุม 15 มีนาคม 2562 ถึง 15 มีนาคม 2562  หน่วยงาน/องค์กรที่จัดประชุม มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
สถานที่จัดประชุม อาคารพจน์ สารสิน มหาวิทยาลัยขอนแก่น  จังหวัด/รัฐ ขอนแก่น 
Proceeding Paper Volume 20  Proceeding Paper Issue 20 
Proceeding Paper หน้าที่พิมพ์ 650-661  Proceeding Paper Editors/edition/publisher มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
การประเมินบทความ (Peer Review) มีผู้ประเมินอิสระ  มีการเผยแพร่ในระดับ ชาติ 
รูปแบบการนำเสนอ Poster  รูปแบบ Proceeding Full paper