2009-2015 ©
Data Real time
             ประวัตินักศึกษาบัณฑิตวิทยาลัย
ทะเบียนนักศึกษา
รหัสนักศึกษา 585020166-2  ระดับการศึกษา ปริญญาโท โครงการพิเศษ ระบบชุดวิชา 
ชือนามสกุล(ไทย) นาง สุภิน ผิวสา ชือนามสกุล(อังกฤษ) Mrs. SUPHIN PIWSA
ภาควิชา/สาขาวิชา/กลุ่มวิชา - ยังไม่กำหนด -  คณะ คณะวิทยาศาสตร์ 
แผนการศึกษา ชีววิทยาสำหรับครู แผน ก แบบ ก 2  ความสามารถทาง ภาษาต่างประเทศ
สถานภาพ 40  สำเร็จการศึกษา      
 
 
วิทยานิพนธ์
ชื่อวิทยานิพนธ์ (ไทย) การประยุกต์ใช้สีธรรมชาติจากครั่งสาหรับการศึกษาทางวิทยาเซลล์ และโครงสร้างเนื้อเยื่อของพืช 
ชื่อวิทยานิพนธ์ (อังกฤษ) APPLICATION OF A NATURAL DYE FROM LAC (Tachardia lacca Kerr) FOR CYTOLOGICAL AND PLANT TISSUE STUDIES 
รายละเอียด คำสั่งคณะวิทยาศาสตร์ ที่ 380/2559 ลว 17 พ.ค. 2559 แต่งตั้ง อาจารย์กฤษณ์ ปิ่นทองเป็นที่ปรึกษาร่วม 
รายการติดตาม
D สอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ 31 พฤษภาคม 2560
D อนุมัติเค้าโครง 31 พฤษภาคม 2560
D สอบ วพ กศ ครั้งที่ 1 29 พฤษภาคม 2562 คำสั่งคณะวิทยาศาสตร์ที่ 344/2562 ลว 15 พ.ค. 2562
F แจ้งผลสอบ 29 พฤษภาคม 2562 GOOD
วันที่ส่งเล่มสมบูรณ์ 24 มิถุนายน 2562 
สถานะการส่งเล่ม B อยู่ระหว่างการตรวจ (Checking)
A= นักศึกษารับกลับไปแก้ไขแล้ว, B=ให้นักศึกษารับกลับไปแก้ไข, C=ให้นักศึกษารับไปเข้าเล่ม, D=นักศึกษารับไปเข้าเล่มแล้ว
 
 
อาจารย์ที่ปรึกษา
อาจารย์ที่ปรึกษา
ศ.ดร. อลงกลด แทนออมทอง คำสั่งคณะวิทยาศาสตร์ ที่ 380/2559 ลว 17 พ.ค. 2559
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
-
 
 
 
 
การเผยแพร่ในรูปการประชุมวิชาการ
ชื่อบทความที่เผยแพร่ การประยุกต์ใช้สีธรรมชาติจากครั่ง (Tachardia lacca Kerr) ศึกษาการแบ่งเซลล์ของพืช  
วัน/เดือน/ปี ที่เผยแพร่ 1 กุมภาพันธ์ 2562 
ชื่อการประชุม โครงการรประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 3 พ.ศ. 2562“ความท้าทายของอุดมศึกษาในการผลิตนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาในศตวรรษที่ 21  
วัน/เดือน/ปี ที่จัดประชุม 31 มกราคม 2562 ถึง 1 กุมภาพันธ์ 2562  หน่วยงาน/องค์กรที่จัดประชุม มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ 
สถานที่จัดประชุม ณ ห้องประชุมพุทธรักษาชั้น ๓ ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา ฯมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์  จังหวัด/รัฐ บุรีรัมย์ 
Proceeding Paper Volume 2019  Proceeding Paper Issue
Proceeding Paper หน้าที่พิมพ์ 2248-2259  Proceeding Paper Editors/edition/publisher  
การประเมินบทความ (Peer Review) มีผู้ประเมินอิสระ  มีการเผยแพร่ในระดับ ชาติ 
รูปแบบการนำเสนอ Poster  รูปแบบ Proceeding Full paper