2009-2015 ©
Data Real time
             ประวัตินักศึกษาบัณฑิตวิทยาลัย
ทะเบียนนักศึกษา
รหัสนักศึกษา 585030006-8  ระดับการศึกษา ปริญญาโท ภาคปกติ 
ชือนามสกุล(ไทย) นาย ชาญณรงค์ สุขประเสริฐ ชือนามสกุล(อังกฤษ) Mr. CHANNARONG SUKPRASERT
ภาควิชา/สาขาวิชา/กลุ่มวิชา รายวิชาในสาขาวิชาสัตวศาสตร์  คณะ คณะเกษตรศาสตร์ 
แผนการศึกษา สัตวศาสตร์ แผน ก แบบ ก 2  ความสามารถทาง ภาษาต่างประเทศ ผ่าน 411711 (ผลจาก AVS) 
สถานภาพ 40  สำเร็จการศึกษา      
 
 
วิทยานิพนธ์
ชื่อวิทยานิพนธ์ (ไทย) การประมาณค่าพารามิเตอร์ทางพันธุกรรมของลักษณะที่เกี่ยวข้องกับประสิทธิภาพการผลิตไข่ในไก่พื้นเมืองไทยพันธุ์ประดู่หางดำ มข.55 (GP) 
ชื่อวิทยานิพนธ์ (อังกฤษ) ESTIMATION OF GENETIC PARAMETER OF TRAITS RELATING TO EGG PRODUCTION EFFICIENCY OF THAI NATIVE CHICKEN PRADU HANG DAM KKU 55 (GP) 
รายละเอียด  
รายการติดตาม
D ผลสอบวัดคุณสมบัติ/ประมวลความรู้ (บว.32) 9 ธันวาคม 2559 สอบผ่าน ครั้งที่ 2
D สอบวัดคุณสมบัติ/ประมวลความรู้ (บว.30) 9 ธันวาคม 2559 ครั้งที่ 2
A ยื่นเสนอหัวข้อวิทยานิพนธ์ 16 มิถุนายน 2560
D อนุมัติเค้าโครง 28 มิถุนายน 2560
D สอบ วพ กศ ครั้งที่ 1 18 ธันวาคม 2560
F แจ้งผลสอบ 21 ธันวาคม 2560
F รับรองการแก้ไข 26 มกราคม 2561
วันที่ส่งเล่มสมบูรณ์ 4 พฤษภาคม 2561 
สถานะการส่งเล่ม สิ้นสุดการตรวจ น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว (Ready to return for binding) D
A= นักศึกษารับกลับไปแก้ไขแล้ว, B=ให้นักศึกษารับกลับไปแก้ไข, C=ให้นักศึกษารับไปเข้าเล่ม, D=นักศึกษารับไปเข้าเล่มแล้ว
 
 
อาจารย์ที่ปรึกษา
อาจารย์ที่ปรึกษา
ศ.ดร. มนต์ชัย ดวงจินดา คำสั่งที่ 440/2559 ลว 17/08/2559
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
รศ. บัญญัติ เหล่าไพบูลย์ คำสั่งที่ 089/2560 ลว 3/2/2560
 
 
 
 
การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ
ชื่อบทความ การประมาณค่าพารามิเตอร์ทางพันธุกรรมของลักษณะการให้ไข่ในไก่พื้นเมืองไทย(พันธุ์ประดู่หางดำ) 
ชื่อวารสาร แก่นเกษตร 
หน่วยงานเจ้าของวารสาร คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
ISBN/ISSN   วัน/เดือน/ปี ที่ได้ตอบรับ 28 มิถุนายน 2559 
ปีที่ 44  ฉบับที่ พิเศษ2 
เดือน มิถุนายน  ปี พ.ศ. ที่พิมพ์ 2561 
หน้า 386-394  การประเมินบทความ มีผู้ประเมินอิสระ 
สถานภาพการเผยแพร่ ตีพิมพ์แล้ว  วารสารมีการเผยแพร่ในระดับ ชาติ