2009-2015 ©
Data Real time
             ประวัตินักศึกษาบัณฑิตวิทยาลัย
ทะเบียนนักศึกษา
รหัสนักศึกษา 585030045-8  ระดับการศึกษา ปริญญาโท ภาคปกติ 
ชือนามสกุล(ไทย) น.ส. เฟื้องฟ้า ปัญหา ชือนามสกุล(อังกฤษ) Miss PHUANGPHA PUNHA
ภาควิชา/สาขาวิชา/กลุ่มวิชา รายวิชาในสาขาวิชาพืชสวน  คณะ คณะเกษตรศาสตร์ 
แผนการศึกษา พืชสวน แผน ก แบบ ก 2  ความสามารถทาง ภาษาต่างประเทศ ผ่าน 411711 (ผลจาก AVS) 
สถานภาพ   รอกรรมการคณะอนุมัติจบ/นำเสนอสภา      
 
 
วิทยานิพนธ์
ชื่อวิทยานิพนธ์ (ไทย) ผลขององค์ประกอบของอาหารเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อต่อปริมาณอินนูลินในแก่นตะวันภายใต้สภาพปลอดเชื้อ 
ชื่อวิทยานิพนธ์ (อังกฤษ) Effect of media culture compositions on inulin content of Jerusalem artichoke (Helianthus tuberosus L.) under aseptic condition 
รายละเอียด  
รายการติดตาม
D อนุมัติเค้าโครง 25 ตุลาคม 2559
D ผลสอบวัดคุณสมบัติ/ประมวลความรู้ (บว.32) 30 ตุลาคม 2561 สอบผ่าน
D สอบวัดคุณสมบัติ/ประมวลความรู้ (บว.30) 30 ตุลาคม 2561
D สอบ วพ กศ ครั้งที่ 1 3 กันยายน 2562
F แจ้งผลสอบ 4 กันยายน 2562
D เปลี่ยนชื่อ วพ กศ 16 ตุลาคม 2562
F รับรองการแก้ไข 17 ตุลาคม 2562
วันที่ส่งเล่มสมบูรณ์ 11 ธันวาคม 2562 
สถานะการส่งเล่ม สิ้นสุดการตรวจ น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว (Ready to return for binding) D
A= นักศึกษารับกลับไปแก้ไขแล้ว, B=ให้นักศึกษารับกลับไปแก้ไข, C=ให้นักศึกษารับไปเข้าเล่ม, D=นักศึกษารับไปเข้าเล่มแล้ว
 
 
อาจารย์ที่ปรึกษา
อาจารย์ที่ปรึกษา
ผศ.ดร. สุมนา นีระ คำสั่งที่ 068/2559 ลว 3/2/59
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
ผศ.ดร. ภาณุพล หงษ์ภักดี คำสั่งที่ 068/2559 ลว 3/2/59
 
 
 
 
การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ
ชื่อบทความ Influences of Ammonium Nitrate on Growth and Inulin Content of Jerusalem Artichoke (Helianthus tuberosus L.) in Vitro 
ชื่อวารสาร Naresuan University Journal: Science and Technology 
หน่วยงานเจ้าของวารสาร Naresuan University  
ISBN/ISSN 0858-7418  วัน/เดือน/ปี ที่ได้ตอบรับ 28 January 2019 
ปีที่ 27  ฉบับที่ 3  
เดือน July-September  ปี พ.ศ. ที่พิมพ์ 2019 
หน้า 73-81  การประเมินบทความ ไม่มีผู้ประเมินอิสระ 
สถานภาพการเผยแพร่ ตีพิมพ์แล้ว  วารสารมีการเผยแพร่ในระดับ นานาชาติ 

การเผยแพร่ในรูปการประชุมวิชาการ
ชื่อบทความที่เผยแพร่ ผลของซีริน ไกลซีน และเคซีน ต่อการชักน าให้เกิดต้นและปริมาณอินนูลินในแก่นตะวันในสภาพปลอดเชื้อ Effects of serine, glycine, and casein on in vitro shoot induction and inulin content of Kaentawan (Helianthus tuberosus L.)  
วัน/เดือน/ปี ที่เผยแพร่ 15 มีนาคม 2562 
ชื่อการประชุม การประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 20 
วัน/เดือน/ปี ที่จัดประชุม 15 มีนาคม 2562 ถึง 15 มีนาคม 2562  หน่วยงาน/องค์กรที่จัดประชุม บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
สถานที่จัดประชุม อาคารพจน์ สารสิน มหาวิทยาลัยขอนแก่น  จังหวัด/รัฐ ขอนแก่น 
Proceeding Paper Volume 2562  Proceeding Paper Issue
Proceeding Paper หน้าที่พิมพ์ 448-458  Proceeding Paper Editors/edition/publisher  
การประเมินบทความ (Peer Review) ไม่มีผู้ประเมินอิสระ  มีการเผยแพร่ในระดับ ชาติ 
รูปแบบการนำเสนอ Oral  รูปแบบ Proceeding Full paper