2009-2015 ©
Data Real time
             ประวัตินักศึกษาบัณฑิตวิทยาลัย
ทะเบียนนักศึกษา
รหัสนักศึกษา 585080029-6  ระดับการศึกษา ปริญญาโท ภาคปกติ 
ชือนามสกุล(ไทย) น.ส. กฤตยา ทองย้อย ชือนามสกุล(อังกฤษ) Miss KRITTAYA THONGYOI
ภาควิชา/สาขาวิชา/กลุ่มวิชา - ยังไม่กำหนด -  คณะ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
แผนการศึกษา ภาษาอังกฤษ แผน ก แบบ ก 2  ความสามารถทาง ภาษาต่างประเทศ ผ่าน (ตามประกาศบัณฑิตวิทยาลัย ฉบับที่ 36/2559 ลงวันที่ 22 มีนาคม 2559) 
สถานภาพ 10  นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ      
 
 
วิทยานิพนธ์
ชื่อวิทยานิพนธ์ (ไทย) การศึกษาความซับซ้อนทางวากยสัมพันธ์ในคำตอบจากข้อสอบการเขียนของการทดสอบภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
ชื่อวิทยานิพนธ์ (อังกฤษ) An Investigation of Syntactic Complexity in Writen Test Responses of Khon Kaen University Academic English Language Test (KKU-AELT) 
รายละเอียด แผน ก แบบ ก 2 คำสั่งคณะมนุษยศาสตร์ฯ ที่ 621 /2559 (ที่ปรึกษาเดิม), คำสั่งคณะมนุษยศาสตร์ฯ ที่ 688/2559 
รายการติดตาม
D สอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ 29 พฤศจิกายน 2561
D อนุมัติเค้าโครง 14 ธันวาคม 2561
วันที่ส่งเล่มสมบูรณ์
สถานะการส่งเล่ม -
A= นักศึกษารับกลับไปแก้ไขแล้ว, B=ให้นักศึกษารับกลับไปแก้ไข, C=ให้นักศึกษารับไปเข้าเล่ม, D=นักศึกษารับไปเข้าเล่มแล้ว
 
 
อาจารย์ที่ปรึกษา
อาจารย์ที่ปรึกษา
ผศ.ดร. กรวิภา พูลผล คำสั่งคณะมนุษยศาสตร์ฯ ที่ 688/2559
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
-