2012 ©
Data Real time
             ประวัติอาจารย์ระดับบัณฑิตศึกษา
ข้อมูลอาจารย์
รหัสอาจารย์ 3926   สังกัดมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
ชือนามสกุล(ไทย) ผศ.ดร. กรวิภา พูลผล  ชือนามสกุล(อังกฤษ) Asst. Prof. Dr. Kornwipa Poonpon 
ภาควิชา/สาขาวิชา/กลุ่มวิชา - ยังไม่กำหนด -  คณะ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
ความเชี่ยวชาญพิเศษ    
 
 
ข้อมูลอาจารย์
ประเภทหลักสูตร วิทยานิพนธ์
ที่ปรึกษาหลัก
รหัสนักศึกษา ชื่อ-นามสกุล คณะ สาขา/แผนการศึกษา ระดับการศึกษา สถานภาพ คำสั่ง
645080047-0  Mr. ZIXUAN HU  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  ภาษาอังกฤษ แผน ก แบบ ก 2   ปริญญาโท โครงการพิเศษ  คำสั่งคณะมนุษยศาสตร์ฯ ที่ 228/2565  
645080015-3  นาย ธนกฤต ทิพยะเจริญ  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  ภาษาอังกฤษ แผน ก แบบ ก 2   ปริญญาโท โครงการพิเศษ  คำสั่งคณะมนุษยศาสตร์ฯ ที่ 228/2565  
645080013-7  นาง ชลธี โฮปด์  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  ภาษาอังกฤษ แผน ก แบบ ก 2   ปริญญาโท โครงการพิเศษ  คำสั่งคณะมนุษยศาสตร์ฯ ที่ 228/2565  
635080017-8  น.ส. กัญจน์ชญา ทองคำ  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  ภาษาอังกฤษ แผน ก แบบ ก 2   ปริญญาโท โครงการพิเศษ  คำสั่งคณะมนุษยศาสตร์ฯ ที่ 203/2564  
รวมทั้งหมด 4 รายการ
ที่ปรึกษาร่วม
รหัสนักศึกษา ชื่อ-นามสกุล คณะ สาขา/แผนการศึกษา ระดับการศึกษา สถานภาพ คำสั่ง
รวมทั้งหมด 0 รายการ
ประเภทหลักสูตร การศึกษาอิสระ
ที่ปรึกษาหลัก
รหัสนักศึกษา ชื่อ-นามสกุล คณะ สาขา/แผนการศึกษา ระดับการศึกษา สถานภาพ คำสั่ง
รวมทั้งหมด 0 รายการ
ที่ปรึกษาร่วม
รหัสนักศึกษา ชื่อ-นามสกุล คณะ สาขา/แผนการศึกษา ระดับการศึกษา สถานภาพ คำสั่ง
รวมทั้งหมด 0 รายการ
รวมทั้งหมด   4   รายการ
 
 
การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ 1 (ร่วมเขียน)
ชื่อบทความ A Discourse Analysis of Speech Structure from TED Talks Corpus 
ชื่อวารสาร วารสารวิจัย มข. สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (ฉบับบัณฑิตศึกษา) 
หน่วยงานเจ้าของวารสาร บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น  
ISBN/ISSN E-ISSN 2672-9644  วัน/เดือน/ปี ที่ได้ตอบรับ 26 May 2020 
ปีที่ ฉบับที่
เดือน พฤษภาคม  ปี พ.ศ. ที่พิมพ์ 2021 
หน้า   การประเมินบทความ มีผู้ประเมินอิสระ 
สถานภาพการเผยแพร่ ได้รับการตอบรับให้ตีพิมพ์  วารสารมีการเผยแพร่ในระดับ นานาชาติ 

การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ 2 (ร่วมเขียน)
ชื่อบทความ Common Grammatical Errors in Academic Writing How are They Treated by NNE Raters 
ชื่อวารสาร Journal of Multidisciplinary in Humanities and Social Sciences 
หน่วยงานเจ้าของวารสาร Luangporyai Association 
ISBN/ISSN 2697-6471 (Online)   วัน/เดือน/ปี ที่ได้ตอบรับ 26 February 2023 
ปีที่ ฉบับที่
เดือน March – April 2023  ปี พ.ศ. ที่พิมพ์ 2023 
หน้า 540–557  การประเมินบทความ มีผู้ประเมินอิสระ 
สถานภาพการเผยแพร่ ตีพิมพ์แล้ว  วารสารมีการเผยแพร่ในระดับ ชาติ 

การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ 3 (ร่วมเขียน)
ชื่อบทความ การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนภาษาอังกฤษแบบผสมผสานเพื่อส่งเสริมความสามารถในการฟังและการพูดภาษาอังกฤษ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายTHE DEVELOPMENT OF BLENDED ENGLISH LEARNING INSTRUCTIONAL MODEL ENHANCING ENGLISH LISTENING AND SPEAKING ABILITIES FOR UPPER SECONDARY STUDENTS 
ชื่อวารสาร วารสารวิจัยและพัฒนาระบบสุขภาพ 
หน่วยงานเจ้าของวารสาร กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ์ 
ISBN/ISSN รหัสใบรับรอง D130202 รหัสบทความ M1509622  วัน/เดือน/ปี ที่ได้ตอบรับ 16 กันยายน 2562 
ปีที่ 13  ฉบับที่
เดือน พฤษภาคม - สิงหาคม  ปี พ.ศ. ที่พิมพ์ 2563 
หน้า   การประเมินบทความ มีผู้ประเมินอิสระ 
สถานภาพการเผยแพร่ ได้รับการตอบรับให้ตีพิมพ์  วารสารมีการเผยแพร่ในระดับ ชาติ 

การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ 4 (ร่วมเขียน)
ชื่อบทความ การสำรวจความสามารถด้านคำศัพท์ภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นประถมศึกษาเพื่อใช้ในการพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้คำศัพท์ภาษาอังกฤษเพื่อส่งเสริมความจำขณะใช้งาน (Working Memory)  
ชื่อวารสาร วารสารวิชาการหลักสูตรและการสอน มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 
หน่วยงานเจ้าของวารสาร มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 
ISBN/ISSN 1906-5906  วัน/เดือน/ปี ที่ได้ตอบรับ 11 ตุลาคม 2565 
ปีที่ 14  ฉบับที่ 41 
เดือน กันยายน - ธันวาคม  ปี พ.ศ. ที่พิมพ์ 2565 
หน้า   การประเมินบทความ มีผู้ประเมินอิสระ 
สถานภาพการเผยแพร่ ได้รับการตอบรับให้ตีพิมพ์  วารสารมีการเผยแพร่ในระดับ ชาติ 

การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ 5 (ร่วมเขียน)
ชื่อบทความ Aligning Academic Reading Tests to the Common European Framework of Reference for Languages (CEFR) 
ชื่อวารสาร rEFLections 
หน่วยงานเจ้าของวารสาร คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี 
ISBN/ISSN ISSN 2651-1479  วัน/เดือน/ปี ที่ได้ตอบรับ 9 February 2024 
ปีที่ 31  ฉบับที่
เดือน May - August  ปี พ.ศ. ที่พิมพ์ 2024 
หน้า   การประเมินบทความ มีผู้ประเมินอิสระ 
สถานภาพการเผยแพร่ ได้รับการตอบรับให้ตีพิมพ์  วารสารมีการเผยแพร่ในระดับ นานาชาติ 

การเผยแพร่ในรูปการประชุมวิชาการ 1 (ร่วมเขียน)
ชื่อบทความที่เผยแพร่ An Analysis of Stylistic Features of Commencement Addresses Delivered by Technology Influencers 
วัน/เดือน/ปี ที่เผยแพร่ 10 กรกฎาคม 2563 
ชื่อการประชุม The 3rd International Conference on Applied Liberal Arts: ICAA2020 
วัน/เดือน/ปี ที่จัดประชุม 10 กรกฎาคม 2563 ถึง 10 กรกฎาคม 2563  หน่วยงาน/องค์กรที่จัดประชุม Faculty of Liberal Arts, King Mongkut's Institute of Technology Ladkrabang  
สถานที่จัดประชุม นำเสนอรูปแบบออนไลน์  จังหวัด/รัฐ  
Proceeding Paper Volume 2020  Proceeding Paper Issue
Proceeding Paper หน้าที่พิมพ์ 16-23  Proceeding Paper Editors/edition/publisher  
การประเมินบทความ (Peer Review) มีผู้ประเมินอิสระ  มีการเผยแพร่ในระดับ นานาชาติ 
รูปแบบการนำเสนอ Oral  รูปแบบ Proceeding Full paper 

การเผยแพร่ในรูปการประชุมวิชาการ 2 (ร่วมเขียน)
ชื่อบทความที่เผยแพร่ A Comparative Study of Linking Adverbials in Applied Linguistics Research Articles Written by Thai and Native English-Speaking Researchers 
วัน/เดือน/ปี ที่เผยแพร่ 10 กรกฎาคม 2563 
ชื่อการประชุม The 3rd International Conference on Applied Liberal Arts (ICAA2020) 
วัน/เดือน/ปี ที่จัดประชุม 10 กรกฎาคม 2563 ถึง 10 กรกฎาคม 2563  หน่วยงาน/องค์กรที่จัดประชุม FACULTY OF LIBERAL ARTS, King Mongkut’s Institute of Technology Ladkrabang 
สถานที่จัดประชุม นำเสนอในรูปแบบออนไลน์  จังหวัด/รัฐ  
Proceeding Paper Volume 2020  Proceeding Paper Issue
Proceeding Paper หน้าที่พิมพ์ 1-7  Proceeding Paper Editors/edition/publisher FACULTY OF LIBERAL ARTS, King Mongkut’s Institute of Technology Ladkrabang 
การประเมินบทความ (Peer Review) มีผู้ประเมินอิสระ  มีการเผยแพร่ในระดับ นานาชาติ 
รูปแบบการนำเสนอ Oral  รูปแบบ Proceeding Full paper 

การเผยแพร่ในรูปการประชุมวิชาการ 3 (ร่วมเขียน)
ชื่อบทความที่เผยแพร่ An Analysis of Structural Types of Four Word Lexical Bundles in Doctor Talks in Medical T.V. Series 
วัน/เดือน/ปี ที่เผยแพร่ 31 ตุลาคม 2562 
ชื่อการประชุม ICELS 2019 The International Conference on English Language Studies 
วัน/เดือน/ปี ที่จัดประชุม 13 กันยายน 2562 ถึง 14 กันยายน 2562  หน่วยงาน/องค์กรที่จัดประชุม คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
สถานที่จัดประชุม คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น  จังหวัด/รัฐ ขอนแก่น 
Proceeding Paper Volume 2019  Proceeding Paper Issue
Proceeding Paper หน้าที่พิมพ์ 135-146  Proceeding Paper Editors/edition/publisher  
การประเมินบทความ (Peer Review) มีผู้ประเมินอิสระ  มีการเผยแพร่ในระดับ นานาชาติ 
รูปแบบการนำเสนอ Oral  รูปแบบ Proceeding Full paper