2012 ©
             ข้อมูลการเผยแพร่ผลงาน
การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ
ชื่อบทความ การสำรวจความสามารถด้านคำศัพท์ภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นประถมศึกษาเพื่อใช้ในการพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้คำศัพท์ภาษาอังกฤษเพื่อส่งเสริมความจำขณะใช้งาน (Working Memory)  
วัน/เดือน/ปี ที่ได้ตอบรับ 11 ตุลาคม 2565 
วารสาร
     ชื่อวารสาร วารสารวิชาการหลักสูตรและการสอน มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 
     มาตรฐานของวารสาร TCI 
     หน่วยงานเจ้าของวารสาร มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 
     ISBN/ISSN 1906-5906 
     ปีที่ 14 
     ฉบับที่ 41 
     เดือน กันยายน - ธันวาคม
     ปี พ.ศ. ที่พิมพ์ 2565 
     หน้า  
     บทคัดย่อ การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อสำรวจระดับความสามารถด้านคำศัพท์ภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นประถมศึกษาเพื่อใช้ในการพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้คำศัพท์ภาษาอังกฤษเพื่อส่งเสริมความจำขณะใช้งาน (Working Memory) โดยมีประชากรคือนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 – 6 ปีการศึกษา 2563 ของโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (ศึกษาศาสตร์) จำนวน 846 คน และกลุ่มตัวอย่าง คือ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 – 6 ปีการศึกษา 2563 ของโรงเรียนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (ศึกษาศาสตร์) โดยการสุ่มอย่างง่าย (Simple random sampling) โดยใช้กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (ชุมนุม) เป็นหน่วยในการสุ่ม เพื่อให้ได้นักเรียนจากทุกระดับชั้น และมีจำนวนชาย หญิง และคละความสามารถของนักเรียน จำนวน 30 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยประกอบด้วย 1) แบบทดสอบความสามารถด้านคำศัพท์ภาษาอังกฤษ Peabody Picture Vocabulary Test, 5th Edition (PPVT-5) ซึ่งเป็นแบบทดสอบคำศัพท์ภาษาอังกฤษตามมาตรฐาน American English ทำการทดสอบเป็นรายบุคคลเพื่อวัดองค์ความรู้ด้านคำศัพท์ภาษาอังกฤษ ซึ่งเหมาะสมกับนักเรียนชั้นประถมศึกษา 2) แบบบันทึกคะแนนจากแบบทดสอบความสามารถด้านคำศัพท์ภาษาอังกฤษ Peabody Picture Vocabulary Test, 5th Edition (PPVT-5) ผลการวิจัย ผลการวิจัยพบว่านักเรียนชั้นประถมศึกษามีค่าเฉลี่ยคะแนนมาตรฐาน (standard score) ของความสามารถด้านคำศัพท์ภาษาอังกฤษ คือ 85. 6 ซึ่งอยู่ในระดับปานกลาง (Expected) เมื่อเปรียบเทียบกับเกณฑ์มาตรฐานที่กำหนดไว้  
     คำสำคัญ ความสามารถด้านคำศัพท์ภาษาอังกฤษ , ประถมศึกษา, PPVT-5 
ผู้เขียน
607050014-3 น.ส. เพียงดาว ไชยสาร [ผู้เขียนหลัก]
คณะศึกษาศาสตร์ ปริญญาเอก โครงการพิเศษ

การประเมินบทความ มีผู้ประเมินอิสระ 
สถานภาพการเผยแพร่ ได้รับการตอบรับให้ตีพิมพ์ 
วารสารมีการเผยแพร่ในระดับ ชาติ 
citation มี 
เป็นส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ เป็น 
แนบไฟล์
Citation 0