2012 ©
Data Real time
             ประวัตินักศึกษาบัณฑิตวิทยาลัย
ทะเบียนนักศึกษา
รหัสประจำตัวนักศึกษา 607050014-3  ระดับการศึกษา ปริญญาเอก โครงการพิเศษ 
ชือนามสกุล(ไทย) น.ส. เพียงดาว ไชยสาร ชือนามสกุล(อังกฤษ) Miss PIANGDOW CHAIYASARN
    คณะ คณะศึกษาศาสตร์ 
แผนการศึกษา หลักสูตรและการสอน แบบ 2.1  ความสามารถทาง ภาษาต่างประเทศ ผ่าน (ตามประกาศฉบับที่ 42/2562 ประกาศ ณ วันที่ 18 มีนาคม 2562) 
สถานภาพ 10  นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ     
 
 
ดุษฎีนิพนธ์
ชื่อดุษฎีนิพนธ์(ไทย) การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้คำศัพท์ภาษาอังกฤษเพื่อส่งเสริม ความจำขณะใช้งานสำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษา 
ชื่อดุษฎีนิพนธ์(อังกฤษ) THE DEVELOPMENT OF ENGLISH VOCABULARY INSTRUCTIONAL MODEL TO SUPPORT STUDENTS’ WORKING MEMORY CAPACITY 
รายละเอียด ป.เอก C&I โทรศัพท์ 0866359931 
รายการติดตาม
D สอบวัดคุณสมบัติ/ประมวลความรู้ (บว.30) 24 กุมภาพันธ์ 2562 คำสั่ง ศศ.บศ. 171/2562 ลว. 22 ก.พ. 2562
D ผลสอบวัดคุณสมบัติ/ประมวลความรู้ (บว.32) 11 มีนาคม 2562 ผ่าน "S" ปลาย/2561 ลว. 11 มีนาคม 2562
D สอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ 18 พฤศจิกายน 2563 คำสั่ง ศศ.บศ.527/2563 ลว. 11 พ.ย. 2563
D อนุมัติเค้าโครง 8 ธันวาคม 2563 Turnitin 7%
วันที่ส่งเล่มสมบูรณ์
สถานะการส่งเล่ม -
A= นักศึกษารับกลับไปแก้ไขแล้ว, B=ให้นักศึกษารับกลับไปแก้ไข, C=ให้นักศึกษารับไปเข้าเล่ม, D=นักศึกษารับไปเข้าเล่มแล้ว
 
 
อาจารย์ที่ปรึกษา
อาจารย์ที่ปรึกษา
รศ.ดร. ธีรชัย เนตรถนอมศักดิ์ คำสั่ง ศศ.บศ.064/2562 ลว. 21 ม.ค. 2562
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
ผศ.ดร. กรวิภา พูลผล ยื่นผ่านระบบ 16 ตค62 / รอประวัติ อ.กรวิภา
 
 
 
 
การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ
ชื่อบทความ การสำรวจความสามารถด้านคำศัพท์ภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นประถมศึกษาเพื่อใช้ในการพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้คำศัพท์ภาษาอังกฤษเพื่อส่งเสริมความจำขณะใช้งาน (Working Memory)  
ชื่อวารสาร วารสารวิชาการหลักสูตรและการสอน มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 
หน่วยงานเจ้าของวารสาร มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 
ISBN/ISSN 1906-5906  วัน/เดือน/ปี ที่ได้ตอบรับ 11 ตุลาคม 2565 
ปีที่ 14  ฉบับที่ 41 
เดือน กันยายน - ธันวาคม  ปี พ.ศ. ที่พิมพ์ 2565 
หน้า   การประเมินบทความ มีผู้ประเมินอิสระ 
สถานภาพการเผยแพร่ ได้รับการตอบรับให้ตีพิมพ์  วารสารมีการเผยแพร่ในระดับ ชาติ