2012 ©
Record not found.
             ประวัตินักศึกษาบัณฑิตวิทยาลัย
ทะเบียนนักศึกษา
รหัสประจำตัวนักศึกษา 585080033-5  ระดับการศึกษา ปริญญาโท ภาคปกติ 
ชือนามสกุล(ไทย) นาย รัฐพล ศิริภูมิ ชือนามสกุล(อังกฤษ) Mr. RATTAPON SIRIPHUM
    คณะ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
แผนการศึกษา ภาษาอังกฤษ แผน ก แบบ ก 2  ความสามารถทาง ภาษาต่างประเทศ ผ่าน (ตามประกาศบัณฑิตวิทยาลัย ฉบับที่ 28/2558 ลงวันที่ 1 เมษายน 2558) 
สถานภาพ 40  สำเร็จการศึกษา     
 
 
วิทยานิพนธ์
ชื่อวิทยานิพนธ์(ไทย) ผลกระทบของการใช้บัตรคำศัพท์ที่มีต่อความรู้คำศัพท์ของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5: กรณีศึกษาโรงเรียนบ้านสาวะถี 
ชื่อวิทยานิพนธ์(อังกฤษ) The Effects of Word Cards Strategy on Vocabulary Knowledge of Thai EFL Primary 5 Students: A Case Study of Bansawathi School 
รายละเอียด แผน ก แบบ ก 2 คำสั่งคณะมนุษยศาสตร์ฯ ที่ 621 /2559 (ที่ปรึกษาเดิม),คำสั่งคณะมนุษยศาสตร์ฯ ที่ 688/2559 
รายการติดตาม
D สอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ 7 ตุลาคม 2562
D อนุมัติเค้าโครง 4 พฤศจิกายน 2562
วันที่ส่งเล่มสมบูรณ์ 13 พฤษภาคม 2563 
สถานะการส่งเล่ม สิ้นสุดการตรวจ น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว D
A= นักศึกษารับกลับไปแก้ไขแล้ว, B=ให้นักศึกษารับกลับไปแก้ไข, C=ให้นักศึกษารับไปเข้าเล่ม, D=นักศึกษารับไปเข้าเล่มแล้ว
 
 
อาจารย์ที่ปรึกษา
อาจารย์ที่ปรึกษา
ผศ.ดร. สุขุม วสุนธราโศภิต คำสั่งคณะมนุษยศาสตร์ฯ ที่ 688/2559
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
-
 
 
 
 
การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ
ชื่อบทความ THE EFFECTS OF WORD CARDS STRATEGY ON VOCABULARY KNOWLEDGE OF GRADE 5 ELEMENTARY STUDENTS AT BANSAWATHI SCHOOL 
ชื่อวารสาร วารสาร มจร อุบลปริทรรศน์ 
หน่วยงานเจ้าของวารสาร มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขต อุบลราชธานี 
ISBN/ISSN   วัน/เดือน/ปี ที่ได้ตอบรับ 25 March 2020 
ปีที่ ฉบับที่
เดือน พฤษภาคม-สิงหาคม  ปี ค.ศ. ที่พิมพ์ 2020 
หน้า   การประเมินบทความ มีผู้ประเมินอิสระ 
สถานภาพการเผยแพร่ ได้รับการตอบรับให้ตีพิมพ์  วารสารมีการเผยแพร่ในระดับ ชาติ