2009-2015 ©
Data Real time
             ประวัตินักศึกษาบัณฑิตวิทยาลัย
ทะเบียนนักศึกษา
รหัสนักศึกษา 585080051-3  ระดับการศึกษา ปริญญาโท โครงการพิเศษ 
ชือนามสกุล(ไทย) น.ส. ภัทราภรณ์ โชตินอก ชือนามสกุล(อังกฤษ) Miss PHATTRAPORN CHOTNOK
ภาควิชา/สาขาวิชา/กลุ่มวิชา - ยังไม่กำหนด -  คณะ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
แผนการศึกษา ภาษาอังกฤษ แผน ก แบบ ก 2 (โครงการพิเศษ)  ความสามารถทาง ภาษาต่างประเทศ ผ่าน (ตามประกาศบัณฑิตวิทยาลัย ฉบับที่ 59/2558 ลงวันที่ 13 กรกฎาคม 2558) 
สถานภาพ 40  สำเร็จการศึกษา      
 
 
วิทยานิพนธ์
ชื่อวิทยานิพนธ์ (ไทย) ผลของการฝึกปฏิบัติรับเข้าเป็นฐานและออกใช้เป็นฐานต่อการพัฒนาวจนปฏิบัติในการขอร้องในกลุ่มผู้เรียนไทยที่เรียนภาษาอังกฤษในฐานะภาษาต่างประเทศ 
ชื่อวิทยานิพนธ์ (อังกฤษ) The Effects of Input-Based and Output-Based Practice on Pragmatic Development of Making Requests among Thai EFL Learners 
รายละเอียด แผน ก แบบ ก 2 คำสั่งคณะมนุษยศาสตร์ฯ ที่ 621/2559 
รายการติดตาม
D สอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ 31 มกราคม 2561
D อนุมัติเค้าโครง 28 กุมภาพันธ์ 2561
วันที่ส่งเล่มสมบูรณ์ 16 มีนาคม 2563 
สถานะการส่งเล่ม สิ้นสุดการตรวจ น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว (Ready to return for binding) D
A= นักศึกษารับกลับไปแก้ไขแล้ว, B=ให้นักศึกษารับกลับไปแก้ไข, C=ให้นักศึกษารับไปเข้าเล่ม, D=นักศึกษารับไปเข้าเล่มแล้ว
 
 
อาจารย์ที่ปรึกษา
อาจารย์ที่ปรึกษา
ผศ.ดร. จอมรัฐ พัฒนศร คำสั่งคณะมนุษยศาสตร์ฯ ที่ 621/2559
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
-
 
 
 
 
การเผยแพร่ในรูปการประชุมวิชาการ
ชื่อบทความที่เผยแพร่ The Effects of Input-Based and Output-Based Practice on Pragmatic Development of Making Requests among Thai EFL Learners 
วัน/เดือน/ปี ที่เผยแพร่ 28 พฤศจิกายน 2561 
ชื่อการประชุม The 14th International Conference on Humanities and Social Sciences IC-HUSO 2018: Humanities and Social Sciences towards Environment 
วัน/เดือน/ปี ที่จัดประชุม 22 พฤศจิกายน 2561 ถึง 23 พฤศจิกายน 2561  หน่วยงาน/องค์กรที่จัดประชุม Faculty of Humanities and Social Sciences, Khon Kaen University, Thailand 
สถานที่จัดประชุม มหาวิทยาลัยขอนแก่น  จังหวัด/รัฐ ขอนแก่น 
Proceeding Paper Volume 2018  Proceeding Paper Issue
Proceeding Paper หน้าที่พิมพ์ 321-335  Proceeding Paper Editors/edition/publisher  
การประเมินบทความ (Peer Review) มีผู้ประเมินอิสระ  มีการเผยแพร่ในระดับ นานาชาติ 
รูปแบบการนำเสนอ Oral  รูปแบบ Proceeding Full paper