2009-2015 ©
Data Real time
             ประวัตินักศึกษาบัณฑิตวิทยาลัย
ทะเบียนนักศึกษา
รหัสนักศึกษา 585150047-5  ระดับการศึกษา ปริญญาโท ภาคปกติ 
ชือนามสกุล(ไทย) น.ส. สุดารัตน์ ครึบกระโทก ชือนามสกุล(อังกฤษ) Miss SUDARAT KRUEBKRATHOK
ภาควิชา/สาขาวิชา/กลุ่มวิชา - ยังไม่กำหนด -  คณะ คณะเภสัชศาสตร์ 
แผนการศึกษา การจัดการเภสัชกรรม แผน ก แบบ ก 2  ความสามารถทาง ภาษาต่างประเทศ ผ่าน 411711 (ผลจาก AVS) 
สถานภาพ 10  นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ      
 
 
วิทยานิพนธ์
ชื่อวิทยานิพนธ์ (ไทย) วัฒนธรรมองค์การและผลของวัฒนธรรมองค์การที่มีต่อคุณภาพบริการผู้ป่วย : กรณีศึกษาโรงพยาบาลชุมชนแห่งหนึ่ง ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
ชื่อวิทยานิพนธ์ (อังกฤษ) Organizational culture and the effect to quality of care : The case study in one community hospital, Northeastern Thailand 
รายละเอียด  
รายการติดตาม
D อนุมัติเค้าโครง 17 กุมภาพันธ์ 2560
D สอบ วพ กศ ครั้งที่ 1 13 เมษายน 2563
F แจ้งผลสอบ 5 พฤษภาคม 2563
วันที่ส่งเล่มสมบูรณ์ 17 มิถุนายน 2563 
สถานะการส่งเล่ม สิ้นสุดการตรวจ น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว (Ready to return for binding) D แก้ไขก่อนเข้าเล่ม
A= นักศึกษารับกลับไปแก้ไขแล้ว, B=ให้นักศึกษารับกลับไปแก้ไข, C=ให้นักศึกษารับไปเข้าเล่ม, D=นักศึกษารับไปเข้าเล่มแล้ว
 
 
อาจารย์ที่ปรึกษา
อาจารย์ที่ปรึกษา
ผศ.ดร. วรรณี ชัยเฉลิมพงษ์ คำสั่งคณะเภสัชศาสตร์ที่ 186/2559 ลว.17 มิย.59
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
-