2009-2015 ©
Data Real time
             ประวัตินักศึกษาบัณฑิตวิทยาลัย
ทะเบียนนักศึกษา
รหัสนักศึกษา 585200021-6  ระดับการศึกษา ปริญญาโท โครงการพิเศษ 
ชือนามสกุล(ไทย) นาย เศรษฐรัฐ วงศ์ศรีมี ชือนามสกุล(อังกฤษ) Mr. SETTARAT WONGSRIMEE
ภาควิชา/สาขาวิชา/กลุ่มวิชา - ยังไม่กำหนด -  คณะ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 
แผนการศึกษา การออกแบบอุตสาหกรรม แผน ก แบบ ก 2  ความสามารถทาง ภาษาต่างประเทศ ผ่าน 411711 (ผลจาก AVS) 
สถานภาพ 40  สำเร็จการศึกษา      
 
 
วิทยานิพนธ์
ชื่อวิทยานิพนธ์ (ไทย) การออกแบบเครื่องเคลือบดินเผาบ้านหัวบึงเพื่อตกแต่งสปารูปแบบสัปปายะ 
ชื่อวิทยานิพนธ์ (อังกฤษ) Ban Huai Boung's Ceramic design for Sappaya decorative style spa 
รายละเอียด  
รายการติดตาม
A ยื่นเสนอหัวข้อวิทยานิพนธ์ 10 มิถุนายน 2559 ยื่น บว.21
D สอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ 25 พฤษภาคม 2560 ยื่น บว.23 ที่ ศธ 0514.19.1.2/850
วันที่ส่งเล่มสมบูรณ์ 6 กันยายน 2562 
สถานะการส่งเล่ม สิ้นสุดการตรวจ น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว (Ready to return for binding) D
A= นักศึกษารับกลับไปแก้ไขแล้ว, B=ให้นักศึกษารับกลับไปแก้ไข, C=ให้นักศึกษารับไปเข้าเล่ม, D=นักศึกษารับไปเข้าเล่มแล้ว
 
 
อาจารย์ที่ปรึกษา
อาจารย์ที่ปรึกษา
ผศ.ดร. ธนสิทธิ์ จันทะรี
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
-
 
 
 
 
การเผยแพร่ในรูปการประชุมวิชาการ
ชื่อบทความที่เผยแพร่ แนวทางการออกแบบเครื่องเคลือบดินเผาบ้านหัวบึงเพื่อตกแต่งสปารูปแบบสัปปายะ 
วัน/เดือน/ปี ที่เผยแพร่ 29 มิถุนายน 2561 
ชื่อการประชุม การประชุมวิชาการทางการออกแบบสร้างสรรค์ระดับชาติ (ครั้งที่ 1 : 2561 : มหาวิทยาลัยขอนแก่น) 
วัน/เดือน/ปี ที่จัดประชุม 29 มิถุนายน 2561 ถึง 29 มิถุนายน 2561  หน่วยงาน/องค์กรที่จัดประชุม คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
สถานที่จัดประชุม คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น  จังหวัด/รัฐ ขอนแก่น 
Proceeding Paper Volume 2561  Proceeding Paper Issue
Proceeding Paper หน้าที่พิมพ์ 45-55  Proceeding Paper Editors/edition/publisher คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น/100/โรงพิมพ์คลังนานาวิทยา 
การประเมินบทความ (Peer Review) มีผู้ประเมินอิสระ  มีการเผยแพร่ในระดับ ชาติ 
รูปแบบการนำเสนอ Oral  รูปแบบ Proceeding Full paper