2012 ©
Record not found.
             ประวัตินักศึกษาบัณฑิตวิทยาลัย
ทะเบียนนักศึกษา
รหัสประจำตัวนักศึกษา 585210039-1  ระดับการศึกษา ปริญญาโท โครงการพิเศษ 
ชือนามสกุล(ไทย) น.ส. ณัฐวดี ร่มกลาง ชือนามสกุล(อังกฤษ) Miss NATTAWADEE ROMKLANG
    คณะ คณะเศรษฐศาสตร์ 
แผนการศึกษา เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ แผน ก แบบ ก 2  ความสามารถทาง ภาษาต่างประเทศ ผ่าน 411711 (ผลจาก AVS) 
สถานภาพ 40  สำเร็จการศึกษา     
 
 
วิทยานิพนธ์
ชื่อวิทยานิพนธ์(ไทย) ผลกระทบของปัจจัยทางเศรษฐกิจมหาภาคต่ออัตราผลตอบแทนของหลักทรัพย์ กรณีศึกษาตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 
ชื่อวิทยานิพนธ์(อังกฤษ) THE EFFECTS OF MACROECONOMIC FACTORS ON STOCK RETURNS : THE CASE OF THE STOCK EXCHANGE OF THAILAND 
รายละเอียด ได้รับอนุมัติเค้าโครงฯ เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2560 
รายการติดตาม
D สอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ 21 กุมภาพันธ์ 2560 ผลการสอบ คือ สอบผ่าน
D อนุมัติเค้าโครง 28 กุมภาพันธ์ 2560
D สอบ วพ กศ ครั้งที่ 1 9 มีนาคม 2561 ผลการสอบ คือ สอบผ่าน (PASS)
F แจ้งผลสอบ 9 มีนาคม 2561 ตามบันทึก ศธ 0514.42/ว 2478 ลงวันที่ 12 มีนาคม 2561
D เปลี่ยนชื่อ วพ กศ 18 เมษายน 2561 ได้รับอนุมัติเปลี่ยนแปลงชื่อเรื่อง เมื่อวันที่ 18 เมษายน 2561
วันที่ส่งเล่มสมบูรณ์ 24 พฤษภาคม 2561 
สถานะการส่งเล่ม สิ้นสุดการตรวจ น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว D
A= นักศึกษารับกลับไปแก้ไขแล้ว, B=ให้นักศึกษารับกลับไปแก้ไข, C=ให้นักศึกษารับไปเข้าเล่ม, D=นักศึกษารับไปเข้าเล่มแล้ว
 
 
อาจารย์ที่ปรึกษา
อาจารย์ที่ปรึกษา
รศ.ดร. สุรชัย จันทร์จรัส
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
-
 
 
 
 
การเผยแพร่ในรูปการประชุมวิชาการ
ชื่อผลงานที่นำเสนอ The Effects of Macroeconomic Factors on Stock Returns: The case of The Stock Exchange of Thailand 
วัน/เดือน/ปี ที่เผยแพร่ 6 กรกฎาคม 2561 
ชื่อการประชุม SIBR 2018 Conference on Interdisciplinary Business and Economics Research 
วัน/เดือน/ปี ที่จัดประชุม 5 กรกฎาคม 2561 ถึง 6 กรกฎาคม 2561  หน่วยงาน/องค์กรที่จัดประชุม Society of Interdisciplinary Business Research 
สถานที่จัดประชุม Ark Hotel Shinsaibashi (アークホテル大阪心斎橋), Osaka, Japan  จังหวัด/รัฐ Osaka, Japan 
Proceeding Paper Volume 7 (2018)  Proceeding Paper Issue 3 (July) 
Proceeding Paper หน้าที่พิมพ์ s18-172  Proceeding Paper Editors/edition/publisher  
การประเมินบทความ (Peer Review) มีผู้ประเมินอิสระ  มีการเผยแพร่ในระดับ นานาชาติ 
รูปแบบการนำเสนอ Oral  รูปแบบ Proceeding Full paper 

การเดินทางไปต่างประเทศ
ประเภทของกิจกรรมที่เข้าร่วม ประชุมวิชาการ  ระยะเวลาที่เข้าร่วม  
วัน/เดือน/ปีที่ออกเดินทาง 4 July 2018  วัน/เดือน/ปีที่เดินทางกลับ 8 July 2018 
สถานที่ไป Ark Hotel Shinsaibashi (アークホテル大阪心斎橋) 
เมือง Osaka  ประเทศ Japan