2012 ©
Record not found.
             ประวัตินักศึกษาบัณฑิตวิทยาลัย
ทะเบียนนักศึกษา
รหัสประจำตัวนักศึกษา 585740290-0  ระดับการศึกษา ปริญญาโท โครงการพิเศษ 
ชือนามสกุล(ไทย) นาย บรรจง เตือนวีระเดช ชือนามสกุล(อังกฤษ) Mr. BUNJONG TUANVEERADAJ
    คณะ วิทยาลัยบัณฑิตศึกษาการจัดการ 
แผนการศึกษา บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต แผน ข  ความสามารถทาง ภาษาต่างประเทศ ผ่าน 411711 (ผลจาก AVS) 
สถานภาพ 40  สำเร็จการศึกษา     
 
 
การศึกษาอิสระ
ชื่อการศึกษาอิสระ(ไทย) การศึกษาความเป็นไปได้ในการจัดตั้งบริษัทจำหน่ายเครื่องมือแพทย์นำเข้าจากประเทศจีน ในจังหวัดขอนแก่น สำหรับการผ่าตัดช่องท้องผ่านกล้อง 
ชื่อการศึกษาอิสระ(อังกฤษ) FEASIBILITY STUDY OF ESTABLISHMENT MEDICAL INSTRUMENT IMPORTED FROM CHINA IN KHONKAEN PROVINCE FOR LAPAROSCOPIC SURGERY 
รายละเอียด  
รายการติดตาม
D สอบ วพ กศ ครั้งที่ 1 23 กรกฎาคม 2561
D ผลสอบวัดคุณสมบัติ/ประมวลความรู้ (บว.32) 3 กันยายน 2561
วันที่ส่งเล่มสมบูรณ์
สถานะการส่งเล่ม -
A= นักศึกษารับกลับไปแก้ไขแล้ว, B=ให้นักศึกษารับกลับไปแก้ไข, C=ให้นักศึกษารับไปเข้าเล่ม, D=นักศึกษารับไปเข้าเล่มแล้ว
 
 
อาจารย์ที่ปรึกษา
อาจารย์ที่ปรึกษา
ผศ.ดร. รักพงษ์ เพชรคำ
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
-
 
 
 
 
การเผยแพร่ในรูปการประชุมวิชาการ
ชื่อผลงานที่นำเสนอ การศึกษาความเป็นไปได้ในการจัดตั้งบริษัทจำหน่ายเครื่องมือแพทย์นำเข้าจากประเทศจีน ในจังหวัดขอนแก่น สำหรับการผ่าตัดช่องท้องผ่านกล้อง 
วัน/เดือน/ปี ที่เผยแพร่ 22 กันยายน 2561 
ชื่อการประชุม การประะชุมวิชาการทางธุรกิจและนวัตกรรมทางการจัดการระดับชาติประจำปี 2561 
วัน/เดือน/ปี ที่จัดประชุม 22 กันยายน 2561 ถึง 23 กันยายน 2561  หน่วยงาน/องค์กรที่จัดประชุม วิทยาลัยบัณฑิตศึกษาการจัดการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
สถานที่จัดประชุม มหาวิทยาลัยขอนแก่น  จังหวัด/รัฐ ขอนแก่น 
Proceeding Paper Volume 2018  Proceeding Paper Issue
Proceeding Paper หน้าที่พิมพ์ 972-977  Proceeding Paper Editors/edition/publisher  
การประเมินบทความ (Peer Review) มีผู้ประเมินอิสระ  มีการเผยแพร่ในระดับ ชาติ 
รูปแบบการนำเสนอ Oral  รูปแบบ Proceeding Full paper