2009-2015 ©
Data Real time
             ประวัตินักศึกษาบัณฑิตวิทยาลัย
ทะเบียนนักศึกษา
รหัสนักศึกษา 587020014-9  ระดับการศึกษา ปริญญาเอก ภาคปกติ 
ชือนามสกุล(ไทย) นาย ทองปาน ปริวัตร ชือนามสกุล(อังกฤษ) Mr. THONGPAN PARIWAT
ภาควิชา/สาขาวิชา/กลุ่มวิชา วิทยาการคอมพิวเตอร์  คณะ คณะวิทยาศาสตร์ 
แผนการศึกษา เทคโนโลยีสารสนเทศ แบบ 1.1  ความสามารถทาง ภาษาต่างประเทศ ผ่าน (ตามประกาศบัณฑิตวิทยาลัย ฉบับที่ 58/2560 ลงวันที่  31 มีนาคม 2560) 
สถานภาพ 10  นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ      
 
 
ดุษฎีนิพนธ์
ชื่อดุษฎีนิพนธ์ (ไทย) การสะกดพยัญชนะไทยด้วยนิ้วมือ ภาษามือไทย 
ชื่อดุษฎีนิพนธ์ (อังกฤษ) THAI FINGERS SPELLING SIGN LANGUAGE RECOGNITION 
รายละเอียด  
รายการติดตาม
D สอบวัดคุณสมบัติ/ประมวลความรู้ (บว.30) 18 มีนาคม 2560 คำสั่งคณะวิทยาศาสตร์ที่ 206/2560 ลว 20 มี.ค. 2560
D ผลสอบวัดคุณสมบัติ/ประมวลความรู้ (บว.32) 30 มีนาคม 2560 สอบผ่าน
D สอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ 21 ธันวาคม 2561 คำสั่งคณะวิทยาศาสตร์ ที่ 1075/2561 ลว 13 ธ.ค. 2561
D อนุมัติเค้าโครง 16 มกราคม 2562
วันที่ส่งเล่มสมบูรณ์
สถานะการส่งเล่ม -
A= นักศึกษารับกลับไปแก้ไขแล้ว, B=ให้นักศึกษารับกลับไปแก้ไข, C=ให้นักศึกษารับไปเข้าเล่ม, D=นักศึกษารับไปเข้าเล่มแล้ว
 
 
อาจารย์ที่ปรึกษา
อาจารย์ที่ปรึกษา
ผศ.ดร. พุธษดี ศิริแสงตระกูล คำสั่งคณะวิทยาศาสตร์ ที่ 842/2558 ลว 18 ก.ย.2558
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
-