2009-2015 ©
Data Real time
             ประวัตินักศึกษาบัณฑิตวิทยาลัย
ทะเบียนนักศึกษา
รหัสนักศึกษา 587050020-6  ระดับการศึกษา ปริญญาเอก โครงการพิเศษ 
ชือนามสกุล(ไทย) นาย นิติพงศ์ ไกรยวงศ์ ชือนามสกุล(อังกฤษ) Mr. NITIPHONG KRAIYAWONG
ภาควิชา/สาขาวิชา/กลุ่มวิชา - ยังไม่กำหนด -  คณะ คณะศึกษาศาสตร์ 
แผนการศึกษา เทคโนโลยีการศึกษา แบบ 2.1  ความสามารถทาง ภาษาต่างประเทศ ผ่าน (ตามประกาศฉบับที่ 48/2564 ประกาศ ณ วันที่ 9 เมษายน 2564 (Pass as in the announcement No. 48/2021 on April 9, 2021)) 
สถานภาพ 10  นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ      
 
 
ดุษฎีนิพนธ์
ชื่อดุษฎีนิพนธ์ (ไทย) การพัฒนารูปแบบสิ่งแวดล้อมการเรียนรู้แบบไร้ขอบเขตที่เน้นการเรียนรู้แบบมีความหมายเพื่อส่งเสริมการถ่ายโยงความรู้และการรู้ดิจิทัลสาหรับผู้เรียนอาชีวศึกษา 
ชื่อดุษฎีนิพนธ์ (อังกฤษ) THE DEVELOPMENT OF MEANINGFUL UBIQUITOUS LEARNING ENVIRONMENT MODEL TO ENHANCING KNOWLEDGE TRANSFER AND DIGITAL LITERACY FOR VOCATIONAL EDUCATION STUDENTS 
รายละเอียด ป.เอก โครงการพิเศษ สาขาเทคโนโลยีการศึกษา / ครบระยะเวลา กศ. 6 ปี ในปลาย 63 วันสุดท้ายของการสอบ 26 เม.ย.64 วันสุดท้ายส่งเล่มวพ. 12 พค.64 พร้อมใบตอบรับบทความ 
รายการติดตาม
D สอบวัดคุณสมบัติ/ประมวลความรู้ (บว.30) 15 มกราคม 2560 คำสั่ง ศศ.บศ. 878/2559 ลว. 23ธันวาคม 2559
D ผลสอบวัดคุณสมบัติ/ประมวลความรู้ (บว.32) 7 กุมภาพันธ์ 2560 ผ่าน "S" เมื่อภาคต้น ประจำปีการศึกษา 2559
D สอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ 29 ธันวาคม 2560 คำสั่ง ศศ.บศ. 669/2560 ลว. 21 ธันวาคม 2560
D อนุมัติเค้าโครง 28 มกราคม 2561 Turnitin 25%
วันที่ส่งเล่มสมบูรณ์
สถานะการส่งเล่ม -
A= นักศึกษารับกลับไปแก้ไขแล้ว, B=ให้นักศึกษารับกลับไปแก้ไข, C=ให้นักศึกษารับไปเข้าเล่ม, D=นักศึกษารับไปเข้าเล่มแล้ว
 
 
อาจารย์ที่ปรึกษา
อาจารย์ที่ปรึกษา
รศ.ดร. อิศรา ก้านจักร คำสั่ง ศศ.บศ. 053/2560 ลว. 25 ม.ค. 2560
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
-