2009-2015 ©
Data Real time
             ประวัตินักศึกษาบัณฑิตวิทยาลัย
ทะเบียนนักศึกษา
รหัสนักศึกษา 587050028-0  ระดับการศึกษา ปริญญาเอก โครงการพิเศษ 
ชือนามสกุล(ไทย) นาย อิราวรรส พูนผล ชือนามสกุล(อังกฤษ) Mr. IRAWAT POONPHOL
ภาควิชา/สาขาวิชา/กลุ่มวิชา - ยังไม่กำหนด -  คณะ คณะศึกษาศาสตร์ 
แผนการศึกษา เทคโนโลยีการศึกษา แบบ 2.1  ความสามารถทาง ภาษาต่างประเทศ ผ่าน (ตามประกาศฉบับที่ 41/2563 ประกาศ ณ วันที่ 23 มีนาคม 2563) 
สถานภาพ 10  นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ      
 
 
ดุษฎีนิพนธ์
ชื่อดุษฎีนิพนธ์ (ไทย) การพัฒนาโมเดลสิ่งแวดล้อมทางการเรียนรู้โมบายเลิร์นนิงตามแนวคอนสตรัคติวิสต์ที่ส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย 
ชื่อดุษฎีนิพนธ์ (อังกฤษ) THE DEVELOPMENT OF CONSTRUCTIVIST MOBILE LEARNING ENVIRONMENT MODEL TO FOSTERING CREATIVE THINKING FOR HIGH SCHOOL STUDENT 
รายละเอียด ป.เอก โครงการพิเศษ สาขาเทคโนโลยีการศึกษา / / ครบระยะเวลา กศ. 6 ปี ในปลาย 63 วันสุดท้ายของการสอบ 26 เม.ย.64 วันสุดท้ายส่งเล่มวพ. 12 พค.64 พร้อมใบตอบรับบทความ 
รายการติดตาม
D สอบวัดคุณสมบัติ/ประมวลความรู้ (บว.30) 19 ธันวาคม 2562 คำสั่ง ศศ.บศ. 782/2563 ลว. 12 ธ.ค. 2562
D ผลสอบวัดคุณสมบัติ/ประมวลความรู้ (บว.32) 17 มกราคม 2563 ผ่าน "ครั้งที่ 2" : ภาคต้น 2562
D สอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ 16 มกราคม 2564 คำสั่ง ศศ.บศ.019/2563 ลว. 7 มกราคม 2564
D อนุมัติเค้าโครง 26 มกราคม 2564 Turnitin 21%
วันที่ส่งเล่มสมบูรณ์
สถานะการส่งเล่ม -
A= นักศึกษารับกลับไปแก้ไขแล้ว, B=ให้นักศึกษารับกลับไปแก้ไข, C=ให้นักศึกษารับไปเข้าเล่ม, D=นักศึกษารับไปเข้าเล่มแล้ว
 
 
อาจารย์ที่ปรึกษา
อาจารย์ที่ปรึกษา
ผศ. ศราวุธ จักรเป็ง
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
นาง สุมาลี ชัยเจริญ แต่งตั้งเพิ่ม ยื่นเมื่อ 6 เมย64