2009-2015 ©
Data Real time
             ประวัตินักศึกษาบัณฑิตวิทยาลัย
ทะเบียนนักศึกษา
รหัสนักศึกษา 587050034-5  ระดับการศึกษา ปริญญาเอก โครงการพิเศษ 
ชือนามสกุล(ไทย) Mrs. KEOMANY THONGPASEUTH ชือนามสกุล(อังกฤษ) Mrs. KEOMANY THONGPASEUTH
ภาควิชา/สาขาวิชา/กลุ่มวิชา - ยังไม่กำหนด -  คณะ คณะศึกษาศาสตร์ 
แผนการศึกษา หลักสูตรและการสอน แบบ 2.1  ความสามารถทาง ภาษาต่างประเทศ ผ่าน (ตามประกาศฉบับที่ 85/2561 ประกาศ ณ วันที่ 3 สิงหาคม 2561) 
สถานภาพ 10  นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ      
 
 
ดุษฎีนิพนธ์
ชื่อดุษฎีนิพนธ์ (ไทย) การพัฒนาหลักสูตรส่งเสริมเยาวชนด้านทักษะการแก้ปัญหาอย่างมีจริยธรรม สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว 
ชื่อดุษฎีนิพนธ์ (อังกฤษ) A DEVELOPMENTAL COURSE TO PROMOTE ETHICAL PROBLEM SOLVING FOR ADOLESCENT YOUTH IN LAO P.D.R. 
รายละเอียด ป.เอก โครงการพิเศษ สาขาหลักสูตรและการสอน 
รายการติดตาม
D สอบวัดคุณสมบัติ/ประมวลความรู้ (บว.30) 20 สิงหาคม 2560 คำสั่ง ศศ.บศ.556/2560 ลว. 17 ส.ค. 2560
D ผลสอบวัดคุณสมบัติ/ประมวลความรู้ (บว.32) 30 สิงหาคม 2560 ผ่าน "S" เมื่อ ต้น/2560
D สอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ 11 เมษายน 2562 คำสั่ง ศศ.บศ..188/2562 ลว. 1 เมษายน 2562
D อนุมัติเค้าโครง 11 พฤษภาคม 2562 Turnitin 30%
วันที่ส่งเล่มสมบูรณ์
สถานะการส่งเล่ม -
A= นักศึกษารับกลับไปแก้ไขแล้ว, B=ให้นักศึกษารับกลับไปแก้ไข, C=ให้นักศึกษารับไปเข้าเล่ม, D=นักศึกษารับไปเข้าเล่มแล้ว
 
 
อาจารย์ที่ปรึกษา
อาจารย์ที่ปรึกษา
อ.ดร. อริยพร คุโรดะ
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
รศ.ดร. สันติ วิจักขณาลัญฉ์ คำสั่ง ศศ.บศ.068/2562 ลว. 21 ม.ค. 2562