2009-2015 ©
Data Real time
             ประวัตินักศึกษาบัณฑิตวิทยาลัย
ทะเบียนนักศึกษา
รหัสนักศึกษา 587050035-3  ระดับการศึกษา ปริญญาเอก ภาคปกติ 
ชือนามสกุล(ไทย) น.ส. ประเทืองสุข มณีล้ำ ชือนามสกุล(อังกฤษ) Miss PRATUENGSOOK MANEELAM
ภาควิชา/สาขาวิชา/กลุ่มวิชา - ยังไม่กำหนด -  คณะ คณะศึกษาศาสตร์ 
แผนการศึกษา วิทยาศาสตร์ศึกษา แบบ 2.1  ความสามารถทาง ภาษาต่างประเทศ ผ่าน (ตามประกาศบัณฑิตวิทยาลัย ฉบับที่ 58/2560 ลงวันที่  31 มีนาคม 2560) 
สถานภาพ 10  นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ      
 
 
ดุษฎีนิพนธ์
ชื่อดุษฎีนิพนธ์ (ไทย)  
ชื่อดุษฎีนิพนธ์ (อังกฤษ) INVESTIGATING ETHICAL DILEMMA TEACHING AND LEARNING IN THE SCIENCE CLASSROOM: MOVING TOWARDS STEAM EDUCATION 
รายละเอียด  
รายการติดตาม
D การประเมินความรู้ความสามารถทางภาษาอังกฤษ (ป.เอก) 31 มีนาคม 2560 "ผ่านE" ตาม ปศ.บว.มข.ฉ.58/2560 ลว.31มี.ค.2560
D สอบวัดคุณสมบัติ/ประมวลความรู้ (บว.30) 29 เมษายน 2560 คำสั่ง ศศ.บศ. 206/2560 ลว. 21 เม.ย. 2560
D ผลสอบวัดคุณสมบัติ/ประมวลความรู้ (บว.32) 16 มิถุนายน 2560 ผ่าน "S" ภาคปลาย 2559 ลว. 16 พ.ค. 2560
D สอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ 23 สิงหาคม 2561 คำสั่ง ศศ.บศ.บศ. 528/2561 ลว. 21 ส.ค. 2561
D อนุมัติเค้าโครง 6 กันยายน 2561 turnitin 18%
วันที่ส่งเล่มสมบูรณ์
สถานะการส่งเล่ม -
A= นักศึกษารับกลับไปแก้ไขแล้ว, B=ให้นักศึกษารับกลับไปแก้ไข, C=ให้นักศึกษารับไปเข้าเล่ม, D=นักศึกษารับไปเข้าเล่มแล้ว
 
 
อาจารย์ที่ปรึกษา
อาจารย์ที่ปรึกษา
ผศ.ดร. โชคชัย ยืนยง Professor Dr.Prter charrler talor (อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม) คำสั่ง ศศ.บศ. 591/2561 ลว. 19 ก.ย. 2561
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
-
 
 
 
ทุนอุดหนุนการค้นคว้าและวิจัยในการทำวิทยานิพนธ์หรือการศึกษาอิสระ
ปีการศึกษา ปีการศึกษา 2561
รายการติดตาม
การยื่นเรื่องเบิกเงิน

รายการติดตาม
การโอนเงิน