2009-2015 ©
Data Real time
             ประวัตินักศึกษาบัณฑิตวิทยาลัย
ทะเบียนนักศึกษา
รหัสนักศึกษา 587070013-1  ระดับการศึกษา ปริญญาเอก ภาคปกติ 
ชือนามสกุล(ไทย) น.ส. อุทัยวรรณ์ นุกาศ ชือนามสกุล(อังกฤษ) Miss UTHAIWAN NUKAT
ภาควิชา/สาขาวิชา/กลุ่มวิชา เวชศาสตร์ชุมชน  คณะ คณะแพทยศาสตร์ 
แผนการศึกษา การพัฒนาสุขภาพชุมชน แบบ 2.1  ความสามารถทาง ภาษาต่างประเทศ ผ่าน (ตามประกาศบัณฑิตวิทยาลัย ฉบับที่ 58/2560 ลงวันที่  31 มีนาคม 2560) 
สถานภาพ 10  นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ      
 
 
วิทยานิพนธ์
ชื่อวิทยานิพนธ์ (ไทย) การพัฒนาเครื่องมือวัดความสามารถในการดูแลตนเองสำหรับผู้สูงอายุ : ทกสอบความตรงโดยผู้สูงอายุ จังหวัดขอนแก่น ประเทศไทย 
ชื่อวิทยานิพนธ์ (อังกฤษ) The Development of Self-care Ability Measurement Tool for Elderly : Validation with Elderly in Knhon Kaen Province Thailand. 
รายละเอียด  
รายการติดตาม
D สอบวัดคุณสมบัติ/ประมวลความรู้ (บว.30) 22 เมษายน 2559 คำสั่งที่ 529/2559 ลว. 18 มี.ค.59
D ผลสอบวัดคุณสมบัติ/ประมวลความรู้ (บว.32) 3 พฤษภาคม 2559 สอบผ่านสัญลักษณ์ S
D การประเมินความรู้ความสามารถทางภาษาอังกฤษ (ป.เอก) 31 มีนาคม 2560 ประกาศ บว ฉบับที่ 58/2560 ลว. 31 มีค.60
D สอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ 9 พฤษภาคม 2560 คำสั่งที่ 764/2560 ลว 15 พฤษภาคม 2560
วันที่ส่งเล่มสมบูรณ์
สถานะการส่งเล่ม -
A= นักศึกษารับกลับไปแก้ไขแล้ว, B=ให้นักศึกษารับกลับไปแก้ไข, C=ให้นักศึกษารับไปเข้าเล่ม, D=นักศึกษารับไปเข้าเล่มแล้ว
 
 
อาจารย์ที่ปรึกษา
อาจารย์ที่ปรึกษา
ผศ.ดร. ปิยธิดา คูหิรัญญรัตน์ คำสั่งที่ 24/2559 ลว. 13 ม.ค. 59
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
-