2009-2015 ©
Data Real time
             ประวัตินักศึกษาบัณฑิตวิทยาลัย
ทะเบียนนักศึกษา
รหัสนักศึกษา 587100003-9  ระดับการศึกษา ปริญญาเอก ภาคปกติ 
ชือนามสกุล(ไทย) น.ส. สุภาวดี กสิกรรม ชือนามสกุล(อังกฤษ) Miss SUPHAWADEE KASIKAM
ภาควิชา/สาขาวิชา/กลุ่มวิชา - ยังไม่กำหนด -  คณะ บัณฑิตวิทยาลัย 
แผนการศึกษา วิทยาศาสตร์การออกกำลังกายและการกีฬา แบบ 2.1  ความสามารถทาง ภาษาต่างประเทศ ผ่าน (ตามประกาศบัณฑิตวิทยาลัย ฉบับที่ 58/2560 ลงวันที่  31 มีนาคม 2560) 
สถานภาพ 10  นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ      
 
 
ดุษฎีนิพนธ์
ชื่อดุษฎีนิพนธ์ (ไทย) ผลของความยืดหยุ่นของกล้ามเนื้อต้นขาด้านหลังที่มีต่อความล้าจากการปั่นจักรยานท่าอากาศพลศาสตร์ในนักจักรยานสมัครเล่น 
ชื่อดุษฎีนิพนธ์ (อังกฤษ) The Effect of Hamstrings Muscles Flexibility that Affects Fatigue of Aerodynamics Cycling in Amateur Cyclists 
รายละเอียด  
รายการติดตาม
D สอบวัดคุณสมบัติ/ประมวลความรู้ (บว.30) 26 พฤษภาคม 2560 คำสั่งบัณฑิตวิทยาลัยที่ 48/2560
D ผลสอบวัดคุณสมบัติ/ประมวลความรู้ (บว.32) 29 พฤษภาคม 2560 สอบผ่าน
D อนุมัติเค้าโครง 31 มกราคม 2562
วันที่ส่งเล่มสมบูรณ์
สถานะการส่งเล่ม -
A= นักศึกษารับกลับไปแก้ไขแล้ว, B=ให้นักศึกษารับกลับไปแก้ไข, C=ให้นักศึกษารับไปเข้าเล่ม, D=นักศึกษารับไปเข้าเล่มแล้ว
 
 
อาจารย์ที่ปรึกษา
อาจารย์ที่ปรึกษา
ผศ.ดร. สาวิตรี วันเพ็ญ คำสั่งที่ 13/2559 ลว. 25 มค. 59
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
-