2009-2015 ©
Data Real time
             ประวัติอาจารย์ระดับบัณฑิตศึกษา
ข้อมูลอาจารย์
รหัสอาจารย์ 4008   สังกัดมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
ชือนามสกุล(ไทย) ผศ.ดร. สาวิตรี วันเพ็ญ  ชือนามสกุล(อังกฤษ) Asst. Prof. Dr. Sawitri Wanpen 
ภาควิชา/สาขาวิชา/กลุ่มวิชา กายภาพบำบัด  คณะ คณะเทคนิคการแพทย์ 
ความเชี่ยวชาญพิเศษ    
 
 
ข้อมูลอาจารย์
ประเภทหลักสูตร วิทยานิพนธ์
ที่ปรึกษาหลัก
รหัสนักศึกษา ชื่อ-นามสกุล คณะ สาขา/แผนการศึกษา ระดับการศึกษา สถานภาพ คำสั่ง
637090004-5  Miss SU SANDI HLA TUN  คณะเทคนิคการแพทย์  - ยังไม่กำหนด -  ปริญญาเอก ภาคปกติ นานาชาติ     
587100003-9  น.ส. สุภาวดี กสิกรรม  บัณฑิตวิทยาลัย  - ยังไม่กำหนด -  ปริญญาเอก ภาคปกติ  คำสั่งที่ 13/2559 ลว. 25 มค. 59  
615090015-4  น.ส. มัฐยา ทาสมบูรณ์  คณะเทคนิคการแพทย์  กายภาพบำบัด  ปริญญาโท ภาคปกติ    4/2562  
รวมทั้งหมด 3 รายการ
ที่ปรึกษาร่วม
รหัสนักศึกษา ชื่อ-นามสกุล คณะ สาขา/แผนการศึกษา ระดับการศึกษา สถานภาพ คำสั่ง
617090012-4  Ms. SAW MYA SOE   คณะเทคนิคการแพทย์  - ยังไม่กำหนด -  ปริญญาเอก ภาคปกติ นานาชาติ    คำสั่งคณะเทคนิคการแพทย์ ที่ 290/2018 ลว. 18 ต.ค. 61  
รวมทั้งหมด 1 รายการ
ประเภทหลักสูตร การศึกษาอิสระ
ที่ปรึกษาหลัก
รหัสนักศึกษา ชื่อ-นามสกุล คณะ สาขา/แผนการศึกษา ระดับการศึกษา สถานภาพ คำสั่ง
รวมทั้งหมด 0 รายการ
ที่ปรึกษาร่วม
รหัสนักศึกษา ชื่อ-นามสกุล คณะ สาขา/แผนการศึกษา ระดับการศึกษา สถานภาพ คำสั่ง
รวมทั้งหมด 0 รายการ
รวมทั้งหมด   4   รายการ
 
 
การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ 1 (ร่วมเขียน)
ชื่อบทความ การประเมินลักษณะกลุ่มอาการอัพเปอร์ครอสในนักศึกษาคณะทันตแพทยศาสตร์  
ชื่อวารสาร Journal of Associated Medical Sciences  
หน่วยงานเจ้าของวารสาร Faculty of Associated Medical Sciences Chiang Mai University 
ISBN/ISSN   วัน/เดือน/ปี ที่ได้ตอบรับ 9 สิงหาคม 2560 
ปีที่   ฉบับที่  
เดือน   ปี พ.ศ. ที่พิมพ์ 2560 
หน้า   การประเมินบทความ มีผู้ประเมินอิสระ 
สถานภาพการเผยแพร่ ได้รับการตอบรับให้ตีพิมพ์  วารสารมีการเผยแพร่ในระดับ ชาติ 

การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ 2 (ร่วมเขียน)
ชื่อบทความ การศึกษาเปรียบเทียบผลของการออกกำลังกายด้วยการเต้น Paslop และการออกกำลังกายกล้ามเนื้อแกนกลางลำตัวแบบจำเพาะต่อการทรงตัวและความแข็งแรงของกล้ามเนื้อแกนกลางลำตัว ในอาสาสมัครที่ไม่ได้ออกกำลังกายเป็นประจำ 
ชื่อวารสาร วารสารเทคนิคการแพทย์ เชียงใหม่ 
หน่วยงานเจ้าของวารสาร คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
ISBN/ISSN   วัน/เดือน/ปี ที่ได้ตอบรับ 31 กรกฎาคม 2557 
ปีที่ 47  ฉบับที่
เดือน กันยายน  ปี พ.ศ. ที่พิมพ์ 2557 
หน้า   การประเมินบทความ มีผู้ประเมินอิสระ 
สถานภาพการเผยแพร่ ได้รับการตอบรับให้ตีพิมพ์  วารสารมีการเผยแพร่ในระดับ ชาติ 

การเผยแพร่ในรูปการประชุมวิชาการ (ร่วมเขียน)
ชื่อบทความที่เผยแพร่ การเปรียบเทียบความแตกต่างของการหดตัวสูงสุดของกล้ามเนื้อ Quadriceps ในเพศหญิงที่วัยแตกต่างกัน  
วัน/เดือน/ปี ที่เผยแพร่ 17 พฤศจิกายน 2558 
ชื่อการประชุม การประชุมวิชาการด้านกิจกรรมทางกายระดับชาติครั้งที่ ๑ (NCPA2015) 
วัน/เดือน/ปี ที่จัดประชุม 17 พฤศจิกายน 2558 ถึง 18 พฤศจิกายน 2558  หน่วยงาน/องค์กรที่จัดประชุม สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ 
สถานที่จัดประชุม ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์   จังหวัด/รัฐ กรุงเทพมหานคร 
Proceeding Paper Volume Proceeding Paper Issue
Proceeding Paper หน้าที่พิมพ์ 235  Proceeding Paper Editors/edition/publisher  
การประเมินบทความ (Peer Review) มีผู้ประเมินอิสระ  มีการเผยแพร่ในระดับ ชาติ 
รูปแบบการนำเสนอ Poster  รูปแบบ Proceeding Full paper