2009-2015 ©
Data Real time
             ประวัตินักศึกษาบัณฑิตวิทยาลัย
ทะเบียนนักศึกษา
รหัสนักศึกษา 587130003-1  ระดับการศึกษา ปริญญาเอก ภาคปกติ 
ชือนามสกุล(ไทย) นาง อารยา ภิเศก ชือนามสกุล(อังกฤษ) Mrs. ARAYA PISEK
ภาควิชา/สาขาวิชา/กลุ่มวิชา - ยังไม่กำหนด -  คณะ คณะทันตแพทยศาสตร์ 
แผนการศึกษา วิทยาศาสตร์ช่องปาก แบบ 1.2  ความสามารถทาง ภาษาต่างประเทศ ผ่าน (ตามประกาศบัณฑิตวิทยาลัย ฉบับที่ 59/2558 ลงวันที่ 13 กรกฎาคม 2558) 
สถานภาพ 10  นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ      
 
 
ดุษฎีนิพนธ์
ชื่อดุษฎีนิพนธ์ (ไทย)  
ชื่อดุษฎีนิพนธ์ (อังกฤษ)  
รายละเอียด  
รายการติดตาม
วันที่ส่งเล่มสมบูรณ์
สถานะการส่งเล่ม -
A= นักศึกษารับกลับไปแก้ไขแล้ว, B=ให้นักศึกษารับกลับไปแก้ไข, C=ให้นักศึกษารับไปเข้าเล่ม, D=นักศึกษารับไปเข้าเล่มแล้ว
 
 
อาจารย์ที่ปรึกษา
อาจารย์ที่ปรึกษา
รศ.ดร. วรานุช ปิติพัฒน์ คำสั่งคณะทันตแพทยศาสตร์ ที่ 230/2558 ลว 28 ก.ค.2558
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
รศ. เบญจา มุกตพันธุ์ คำสั่งคณะทันตแพทยศาสตร์ ที่ 34/2560 ลว 24 ม.ค..2560