2012 ©
Data Real time
             ประวัติอาจารย์ระดับบัณฑิตศึกษา
ข้อมูลอาจารย์
รหัสอาจารย์ 4123   สังกัดมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
ชือนามสกุล(ไทย) รศ.ดร. วรานุช ปิติพัฒน์  ชือนามสกุล(อังกฤษ) Assoc. Prof. Dr. Waranuch Pitiphat 
ภาควิชา/สาขาวิชา/กลุ่มวิชา ทันตกรรมชุมชน  คณะ คณะทันตแพทยศาสตร์ 
ความเชี่ยวชาญพิเศษ    
 
 
ข้อมูลอาจารย์
ประเภทหลักสูตร วิทยานิพนธ์
ที่ปรึกษาหลัก
รหัสนักศึกษา ชื่อ-นามสกุล คณะ สาขา/แผนการศึกษา ระดับการศึกษา สถานภาพ คำสั่ง
677130001-4  Mr. NGO VIET THANH   คณะทันตแพทยศาสตร์  วิทยาศาสตร์ช่องปาก แบบ 1.1   ปริญญาเอก ภาคปกติ     
667130001-3  Mr. PHAN BA LOC  คณะทันตแพทยศาสตร์  วิทยาศาสตร์ช่องปาก แบบ 1.1   ปริญญาเอก ภาคปกติ     
655130023-8  นาง ภัทราพร แสวงเจริญ  คณะทันตแพทยศาสตร์  ทันตแพทยศาสตร์ วิชาเอกทันตสาธารณสุข แผน ก แบบ ก 2   ปริญญาโท ภาคปกติ  คำสั่งคณะทันตแพทยศาสตร์ที่ 314/2565 ลว. 24 พ.ย. 2565  
รวมทั้งหมด 3 รายการ
ที่ปรึกษาร่วม
รหัสนักศึกษา ชื่อ-นามสกุล คณะ สาขา/แผนการศึกษา ระดับการศึกษา สถานภาพ คำสั่ง
637130005-2  นาย กฤชพิชญากรณ์ สังหาร  คณะทันตแพทยศาสตร์  วิทยาศาสตร์ช่องปาก แบบ 1.2   ปริญญาเอก ภาคปกติ  คำสั่งคณะทันตแพทยศาสตร์ที่ 20/2565 ลว. 9 ก.พ. 2565  
รวมทั้งหมด 1 รายการ
ประเภทหลักสูตร การศึกษาอิสระ
ที่ปรึกษาหลัก
รหัสนักศึกษา ชื่อ-นามสกุล คณะ สาขา/แผนการศึกษา ระดับการศึกษา สถานภาพ คำสั่ง
รวมทั้งหมด 0 รายการ
ที่ปรึกษาร่วม
รหัสนักศึกษา ชื่อ-นามสกุล คณะ สาขา/แผนการศึกษา ระดับการศึกษา สถานภาพ คำสั่ง
รวมทั้งหมด 0 รายการ
รวมทั้งหมด   4   รายการ   *ได้รับอนุมัติให้เกินจำนวน
 
 
การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ 1 (ร่วมเขียน)
ชื่อบทความ ความชุกและลักษณะฟันกร่อนในผู้ว่ายน้ำในเขตอำเภอเมืองจังหวัดขอนแก่นและมหาสารคาม 
ชื่อวารสาร วิทยาสารทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
หน่วยงานเจ้าของวารสาร คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
ISBN/ISSN   วัน/เดือน/ปี ที่ได้ตอบรับ 25 พฤศจิกายน 2562 
ปีที่ 22  ฉบับที่
เดือน กรกฎาคม-ธันวาคม  ปี พ.ศ. ที่พิมพ์ 2562 
หน้า 56-66  การประเมินบทความ มีผู้ประเมินอิสระ 
สถานภาพการเผยแพร่ ได้รับการตอบรับให้ตีพิมพ์  วารสารมีการเผยแพร่ในระดับ ชาติ 

การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ 2 (ร่วมเขียน)
ชื่อบทความ Effects of Apacider® Mangostin Adhesive Pastes Combined with Fluoride Varnish on Remineralization Potential of Artificial Enamel Carious Lesions: In vitro Study 
ชื่อวารสาร วิทยาสารทันตแพทยศาสตร์ 
หน่วยงานเจ้าของวารสาร ทันตแพทยสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ 
ISBN/ISSN   วัน/เดือน/ปี ที่ได้ตอบรับ 17 July 2017 
ปีที่ 67  ฉบับที่  
เดือน August  ปี พ.ศ. ที่พิมพ์ 2017 
หน้า   การประเมินบทความ มีผู้ประเมินอิสระ 
สถานภาพการเผยแพร่ ได้รับการตอบรับให้ตีพิมพ์  วารสารมีการเผยแพร่ในระดับ ชาติ 

การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ 3 (ร่วมเขียน)
ชื่อบทความ Comparative Efficacy of Multiplane Force Application (MFA) and Ischemic Compression (IC) on Masticatory Muscles: A Randomized Controlled Trial 
ชื่อวารสาร Journal of Medical Association Thailand 
หน่วยงานเจ้าของวารสาร Medical Association of Thailand 
ISBN/ISSN 0125-2208  วัน/เดือน/ปี ที่ได้ตอบรับ 13 May 2019 
ปีที่ 2019  ฉบับที่
เดือน   ปี พ.ศ. ที่พิมพ์ 2019 
หน้า   การประเมินบทความ มีผู้ประเมินอิสระ 
สถานภาพการเผยแพร่ ได้รับการตอบรับให้ตีพิมพ์  วารสารมีการเผยแพร่ในระดับ นานาชาติ 

การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ 4 (ร่วมเขียน)
ชื่อบทความ Challenges in complete denture fabrication: Opinions and experiences of postgraduate students 
ชื่อวารสาร Chulalongkorn University Dental Journal  
หน่วยงานเจ้าของวารสาร Chulalongkorn University Dental Journal Office 
ISBN/ISSN 0215-2534  วัน/เดือน/ปี ที่ได้ตอบรับ 7 May 2015 
ปีที่ 38  ฉบับที่
เดือน กันยายน-ธันวาคม 2558  ปี พ.ศ. ที่พิมพ์ 2015 
หน้า   การประเมินบทความ มีผู้ประเมินอิสระ 
สถานภาพการเผยแพร่ ได้รับการตอบรับให้ตีพิมพ์  วารสารมีการเผยแพร่ในระดับ ชาติ 

การเผยแพร่ในรูปการประชุมวิชาการ 1 (ร่วมเขียน)
ชื่อบทความที่เผยแพร่ การศึกษาลักษณะพื้นผิวของรอยโรคฟันผุหยุดยั้งที่เนื้อฟันน้ำนมภายหลังการทาซิลเวอร์ไดเอมีนฟลูออไรด์ ในห้องปฏิบัติการ An in vitro Study of Surface Characteristics of SDF-induced Arrested Dentine Caries.  
วัน/เดือน/ปี ที่เผยแพร่ 9 มีนาคม 2561 
ชื่อการประชุม การประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 19 
วัน/เดือน/ปี ที่จัดประชุม 9 มีนาคม 2561 ถึง 1 มีนาคม 2561  หน่วยงาน/องค์กรที่จัดประชุม บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
สถานที่จัดประชุม อาคารพจน์ สารสิน มหาวิทยาลัยขอนแก่น  จังหวัด/รัฐ ขอนแก่น 
Proceeding Paper Volume 2561  Proceeding Paper Issue
Proceeding Paper หน้าที่พิมพ์ 807-816  Proceeding Paper Editors/edition/publisher  
การประเมินบทความ (Peer Review) มีผู้ประเมินอิสระ  มีการเผยแพร่ในระดับ ชาติ 
รูปแบบการนำเสนอ Poster  รูปแบบ Proceeding Full paper 
ชื่อรางวัล การนําเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา ระดับดีเด่น แบบโปสเตอร์ ระดับปริญญาโท กลุ่มวิทยาศาสตร์สุขภาพ  หน่วยงาน/องค์กรที่มอบรางวัล บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

การเผยแพร่ในรูปการประชุมวิชาการ 2 (ร่วมเขียน)
ชื่อบทความที่เผยแพร่ Therapeutic Effect of Multiplane Force Application Technique on Masticatory Muscles: Randomized Controlled Trial 
วัน/เดือน/ปี ที่เผยแพร่ 25 มีนาคม 2560 
ชื่อการประชุม 95th General Session & Exhibition of the International Association for Dental Research (IADR) 
วัน/เดือน/ปี ที่จัดประชุม 22 มีนาคม 2560 ถึง 25 มีนาคม 2560  หน่วยงาน/องค์กรที่จัดประชุม International Association for Dental Research (IADR) 
สถานที่จัดประชุม West Hall (Moscone West Center) 800 Howard St at the corner of Fourth & Howard streets, San Francisco, California, USA 94103  จังหวัด/รัฐ San Francisco, California, USA 
Proceeding Paper Volume 96  Proceeding Paper Issue
Proceeding Paper หน้าที่พิมพ์ 234  Proceeding Paper Editors/edition/publisher Christopher H. Fox 
การประเมินบทความ (Peer Review) มีผู้ประเมินอิสระ  มีการเผยแพร่ในระดับ นานาชาติ 
รูปแบบการนำเสนอ Poster  รูปแบบ Proceeding Abstract 

การเผยแพร่ในรูปการประชุมวิชาการ 3 (ร่วมเขียน)
ชื่อบทความที่เผยแพร่ An in vitro comparative study of microshear bond strength of restorations for discolored dentine in primary teeth after silver diamine fluoride application using two composite resin systems 
วัน/เดือน/ปี ที่เผยแพร่ 18 พฤศจิกายน 2560 
ชื่อการประชุม The 65th Annual Meeting of Japanese Association for Dental Research 
วัน/เดือน/ปี ที่จัดประชุม 18 พฤศจิกายน 2560 ถึง 19 พฤศจิกายน 2560  หน่วยงาน/องค์กรที่จัดประชุม Japanese Association for Dental Research 
สถานที่จัดประชุม Department of Biochemistry, School of Dentistry, SHOWA UNIVERSITY  จังหวัด/รัฐ Tokyo, Japan 
Proceeding Paper Volume 2017  Proceeding Paper Issue
Proceeding Paper หน้าที่พิมพ์ 111  Proceeding Paper Editors/edition/publisher Ryutaro Kamijo 
การประเมินบทความ (Peer Review) ไม่มีผู้ประเมินอิสระ  มีการเผยแพร่ในระดับ นานาชาติ 
รูปแบบการนำเสนอ Poster  รูปแบบ Proceeding Abstract