2009-2015 ©
Data Real time
             ประวัตินักศึกษาบัณฑิตวิทยาลัย
ทะเบียนนักศึกษา
รหัสนักศึกษา 587150002-1  ระดับการศึกษา ปริญญาเอก ภาคปกติ 
ชือนามสกุล(ไทย) น.ส. ธิดารัตน์ ขวัญสวัสดิ์ ชือนามสกุล(อังกฤษ) Miss THIDARUT KWUANSAWAT
ภาควิชา/สาขาวิชา/กลุ่มวิชา - ยังไม่กำหนด -  คณะ คณะเภสัชศาสตร์ 
แผนการศึกษา วิจัยและพัฒนาเภสัชภัณฑ์ แบบ 1.1  ความสามารถทาง ภาษาต่างประเทศ ผ่าน (ตามประกาศบัณฑิตวิทยาลัย ฉบับที่ 36/2563 ลงวันที่ 11 มีนาคม 2563) 
สถานภาพ 10  นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ      
 
 
ดุษฎีนิพนธ์
ชื่อดุษฎีนิพนธ์ (ไทย) องค์ประกอบทางพฤกษเคมีของไม้เท้ายายม่อมและฤทธิ์ต้านการอักเสบ 
ชื่อดุษฎีนิพนธ์ (อังกฤษ) Phytochemical constituents of Clerodendrum petasites S. Moor and its anti-inflammatory activities 
รายละเอียด ดุษฎีนิพนธ์ 
รายการติดตาม
D สอบวัดคุณสมบัติ/ประมวลความรู้ (บว.30) 9 เมษายน 2562 สอบครั้งที่ 2
D สอบวัดคุณสมบัติ/ประมวลความรู้ (บว.30) 9 เมษายน 2562 สอบครั้งที่ 2
D ผลสอบวัดคุณสมบัติ/ประมวลความรู้ (บว.32) 11 เมษายน 2562 สอบ ผ่าน
D ผลสอบวัดคุณสมบัติ/ประมวลความรู้ (บว.32) 11 เมษายน 2562 สอบ ผ่าน
D สอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ 22 เมษายน 2563
D อนุมัติเค้าโครง 29 พฤษภาคม 2563
วันที่ส่งเล่มสมบูรณ์
สถานะการส่งเล่ม -
A= นักศึกษารับกลับไปแก้ไขแล้ว, B=ให้นักศึกษารับกลับไปแก้ไข, C=ให้นักศึกษารับไปเข้าเล่ม, D=นักศึกษารับไปเข้าเล่มแล้ว
 
 
อาจารย์ที่ปรึกษา
อาจารย์ที่ปรึกษา
ผศ.ดร. ปราโมทย์ มหคุณากร คำสั่งคณะเภสัชศาสตร์ที่ 326/2561 ลว.19 กย.2561
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
-