2009-2015 ©
Data Real time
             ประวัตินักศึกษาบัณฑิตวิทยาลัย
ทะเบียนนักศึกษา
รหัสนักศึกษา 595030011-6  ระดับการศึกษา ปริญญาโท ภาคปกติ 
ชือนามสกุล(ไทย) น.ส. เอื้อมพร เอกขระ ชือนามสกุล(อังกฤษ) Miss AUAMPORN EKKHARA
ภาควิชา/สาขาวิชา/กลุ่มวิชา รายวิชาในสาขาวิชาสัตวศาสตร์  คณะ คณะเกษตรศาสตร์ 
แผนการศึกษา สัตวศาสตร์ แผน ก แบบ ก 2  ความสามารถทาง ภาษาต่างประเทศ ผ่าน 411711 (ผลจาก AVS) 
สถานภาพ 10  นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ      
 
 
วิทยานิพนธ์
ชื่อวิทยานิพนธ์ (ไทย) การประเมินความหลากหลายพันธุกรรมของยีนที่เกี่ยวข้องกับการเจริญเติบโต และลักษณะซากในสุกรพื้นเมืองลูกผสมและสุกรทางการค้า 
ชื่อวิทยานิพนธ์ (อังกฤษ) EVALUATION OF GENETIC VARIABILITY INVOLVED WITH GROWTH AND CARCASS TRAITS IN NATIVE-CROSSBREED AND COMMERCIAL PIG 
รายละเอียด  
รายการติดตาม
D สอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ 18 ธันวาคม 2560 สอบผ่าน
D อนุมัติเค้าโครง 7 มิถุนายน 2561
D สอบวัดคุณสมบัติ/ประมวลความรู้ (บว.30) 24 ธันวาคม 2561 คำสั่งที่ 621/2561 ลว 29/10/2561
D ผลสอบวัดคุณสมบัติ/ประมวลความรู้ (บว.32) 25 ธันวาคม 2561 สอบผ่าน
วันที่ส่งเล่มสมบูรณ์
สถานะการส่งเล่ม -
A= นักศึกษารับกลับไปแก้ไขแล้ว, B=ให้นักศึกษารับกลับไปแก้ไข, C=ให้นักศึกษารับไปเข้าเล่ม, D=นักศึกษารับไปเข้าเล่มแล้ว
 
 
อาจารย์ที่ปรึกษา
อาจารย์ที่ปรึกษา
ผศ.ดร. สจี กัณหาเรียง คำสั่งที่ 070/2560 ลว 02/02/2560
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
-
 
 
 
ทุนอุดหนุนการค้นคว้าและวิจัยในการทำวิทยานิพนธ์หรือการศึกษาอิสระ
ปีการศึกษา ปีการศึกษา 2561
รายการติดตาม
การยื่นเรื่องเบิกเงิน

รายการติดตาม
การโอนเงิน 
 
การเผยแพร่ในรูปการประชุมวิชาการ
ชื่อบทความที่เผยแพร่ ประสิทธิภาพการเจริญเติบโตและลักษณะซากของสุกรพื้นเมืองและสุกรพื้นเมืองลูกผสมของเกษตรรายย่อยในพื้นที่จังหวัดกาฬสินธุ์ Growth performance and carcass traits of native and native-crossbred pigs raising by smallholder farmers in Kalasin province 
วัน/เดือน/ปี ที่เผยแพร่ 14 มิถุนายน 2562 
ชื่อการประชุม การประชุมวิชาการสัตวศาสตร์แห่งชาติ ครั้งที่ 8 “นวัตกรรมการผลิตปศุสัตว์อย่างยั่งยืนสู่ประเทศไทย 4.0” 
วัน/เดือน/ปี ที่จัดประชุม 12 มิถุนายน 2562 ถึง 15 มิถุนายน 2562  หน่วยงาน/องค์กรที่จัดประชุม ภาควิชาสัตวศาสตร์ คณะทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์, ภาคีเครือข่ายสัตวศาสตร์แห่งประเทศไทย และ สมาคมสัตวบาลแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 
สถานที่จัดประชุม โรงแรม ดวงจิตต์ รีสอร์ท แอนด์ สปา จังหวัดภูเก็ต  จังหวัด/รัฐ ภูเก็ต 
Proceeding Paper Volume 47  Proceeding Paper Issue ฉบับพิเศษ2 
Proceeding Paper หน้าที่พิมพ์ 80-81  Proceeding Paper Editors/edition/publisher  
การประเมินบทความ (Peer Review) มีผู้ประเมินอิสระ  มีการเผยแพร่ในระดับ ชาติ 
รูปแบบการนำเสนอ Oral  รูปแบบ Proceeding Full paper 
ชื่อรางวัล การนำเสนอผลงานทางวิชาการภาคบรรยาย ประเภทนักศึกษา ระดับดี  หน่วยงาน/องค์กรที่มอบรางวัล ภาคีเครือข่ายสัตวศาสตร์แห่งประเทศไทย และ สมาคมสัตวบาลแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี