2009-2015 ©
Data Real time
             ประวัตินักศึกษาบัณฑิตวิทยาลัย
ทะเบียนนักศึกษา
รหัสนักศึกษา 595030021-3  ระดับการศึกษา ปริญญาโท ภาคปกติ 
ชือนามสกุล(ไทย) น.ส. ขรินทร ศรีจันทร์ก่ำ ชือนามสกุล(อังกฤษ) Miss KARINTORN SRIJANKAM
ภาควิชา/สาขาวิชา/กลุ่มวิชา - ยังไม่กำหนด -  คณะ คณะเกษตรศาสตร์ 
แผนการศึกษา วิทยาโรคพืช แผน ก แบบ ก 2  ความสามารถทาง ภาษาต่างประเทศ ผ่าน 411711 (ผลจาก AVS) 
สถานภาพ 10  นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ      
 
 
วิทยานิพนธ์
ชื่อวิทยานิพนธ์ (ไทย) การควบคุมโรคเชื้อราของยูคาลิปตัสโดยวิธีผสมผสานในระบบการผลิตต้นกล้า 
ชื่อวิทยานิพนธ์ (อังกฤษ) INTEGRATED CONTROL OF EUCALYPTUS FUNGAL DISEASES IN SEEDLING PRODUCTION SYSTEM 
รายละเอียด ลาพักการศึกษา 1/2561 
รายการติดตาม
D สอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ 20 กรกฎาคม 2561 สอบผ่าน
D อนุมัติเค้าโครง 7 สิงหาคม 2561
วันที่ส่งเล่มสมบูรณ์
สถานะการส่งเล่ม -
A= นักศึกษารับกลับไปแก้ไขแล้ว, B=ให้นักศึกษารับกลับไปแก้ไข, C=ให้นักศึกษารับไปเข้าเล่ม, D=นักศึกษารับไปเข้าเล่มแล้ว
 
 
อาจารย์ที่ปรึกษา
อาจารย์ที่ปรึกษา
ศ.ดร. วีระศักดิ์ ศักดิ์ศิริรัตน์ คำสั่งที่ 136/2560 ลว 27/02/2560
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
ศ.ดร. ศิวิลัย สิริมังครารัตน์ คำสั่งที่ 136/2560 ลว 27/02/2560