2009-2015 ©
Data Real time
             ประวัตินักศึกษาบัณฑิตวิทยาลัย
ทะเบียนนักศึกษา
รหัสนักศึกษา 595030063-7  ระดับการศึกษา ปริญญาโท ภาคปกติ 
ชือนามสกุล(ไทย) น.ส. กรรณิกา บุญพาธรรม ชือนามสกุล(อังกฤษ) Miss GANNIGA BUNPATUM
ภาควิชา/สาขาวิชา/กลุ่มวิชา รายวิชาในสาขาวิชาพืชสวน  คณะ คณะเกษตรศาสตร์ 
แผนการศึกษา พืชสวน แผน ก แบบ ก 2  ความสามารถทาง ภาษาต่างประเทศ ผ่าน 411711 (ผลจาก AVS) 
สถานภาพ 40  สำเร็จการศึกษา      
 
 
วิทยานิพนธ์
ชื่อวิทยานิพนธ์ (ไทย) เทคนิคการพรางแสง และการประยุกต์ใช้หลอด LEDs เพื่อการผลิตผักไมโครกรีน  
ชื่อวิทยานิพนธ์ (อังกฤษ) shadding and LEDs (Light Emitting Diodes) Applications for Vegetable Microgreens Production 
รายละเอียด  
รายการติดตาม
D อนุมัติเค้าโครง 13 มิถุนายน 2561
D สอบวัดคุณสมบัติ/ประมวลความรู้ (บว.30) 20 มิถุนายน 2561
D ผลสอบวัดคุณสมบัติ/ประมวลความรู้ (บว.32) 22 มิถุนายน 2561 สอบผ่าน
D สอบ วพ กศ ครั้งที่ 1 10 มกราคม 2563
F แจ้งผลสอบ 13 มกราคม 2563
วันที่ส่งเล่มสมบูรณ์ 14 เมษายน 2563 
สถานะการส่งเล่ม สิ้นสุดการตรวจ น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว (Ready to return for binding) D
A= นักศึกษารับกลับไปแก้ไขแล้ว, B=ให้นักศึกษารับกลับไปแก้ไข, C=ให้นักศึกษารับไปเข้าเล่ม, D=นักศึกษารับไปเข้าเล่มแล้ว
 
 
อาจารย์ที่ปรึกษา
อาจารย์ที่ปรึกษา
ผศ.ดร. ภาณุพล หงษ์ภักดี คำสั่งที่ 412/2562 ลว 3/9/2562
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
ศ.ดร. สุชีลา เตชะวงค์เสถียร คำสั่งที่ 330/2561 ลว 26/6/2561
 
 
 
 
การเผยแพร่ในรูปการประชุมวิชาการ
ชื่อบทความที่เผยแพร่ ผลของสภาพแวดล้อมการปลูกต่อผลผลิต สารพฤกษเคมี และฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระในผักไมโครกรีน 
วัน/เดือน/ปี ที่เผยแพร่ 20 สิงหาคม 2562 
ชื่อการประชุม การประชุมวิชาการพืชสวนแห่งชาติ ครั้งที่ 17 
วัน/เดือน/ปี ที่จัดประชุม 19 พฤศจิกายน 2561 ถึง 21 กุมภาพันธ์ 2561  หน่วยงาน/องค์กรที่จัดประชุม คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
สถานที่จัดประชุม ศูนย์ประชุมนานาชาติโรงแรมเชียงใหม่แกรนด์วิว แอนด์ คอนเว็นชั่น เซ็นเตอร์  จังหวัด/รัฐ เชียงใหม่ 
Proceeding Paper Volume 2018  Proceeding Paper Issue
Proceeding Paper หน้าที่พิมพ์ 91-96  Proceeding Paper Editors/edition/publisher  
การประเมินบทความ (Peer Review) มีผู้ประเมินอิสระ  มีการเผยแพร่ในระดับ ชาติ 
รูปแบบการนำเสนอ Oral  รูปแบบ Proceeding Full paper