2012 ©
Data Real time
             ประวัตินักศึกษาบัณฑิตวิทยาลัย
ทะเบียนนักศึกษา
รหัสประจำตัวนักศึกษา 595030096-2  ระดับการศึกษา ปริญญาโท ภาคปกติ 
ชือนามสกุล(ไทย) น.ส. ภาณุเนตร ศรีมูล ชือนามสกุล(อังกฤษ) Miss PHANUNET SRIMOON
    คณะ คณะเกษตรศาสตร์ 
แผนการศึกษา พืชสวน แผน ก แบบ ก 2  ความสามารถทาง ภาษาต่างประเทศ ผ่าน (ตามประกาศฉบับที่ 118/2562 ประกาศ ณ วันที่ 25 กันยายน 2562) 
สถานภาพ   รอกรรมการคณะอนุมัติจบ/นำเสนอสภา     
 
 
วิทยานิพนธ์
ชื่อวิทยานิพนธ์(ไทย) ผลของความหนาแน่นประชากรที่มีต่อผลผลิต องค์ประกอบผลผลิตและคุณภาพเมล็ดพันธุ์ของเจีย(Salvia hispanica L.) 
ชื่อวิทยานิพนธ์(อังกฤษ) EFFECT OF PLANT POPULATION DENSITIES ON YIELD YIELD COMPONANT AND SEED QUALITY OF CHIA (SALVIA HISPANICA L.) 
รายละเอียด เปลี่ยนแปลงอาจารย์ที่ปรึกษาหลัก คำสั่งเดิม คำสั่งที่ 411/2560 ลว 29/8/2560 
รายการติดตาม
D อนุมัติเค้าโครง 14 มกราคม 2562
D สอบวัดคุณสมบัติ/ประมวลความรู้ (บว.30) 27 พฤศจิกายน 2563
D ผลสอบวัดคุณสมบัติ/ประมวลความรู้ (บว.32) 30 พฤศจิกายน 2563 สอบผ่าน
D สอบ วพ กศ ครั้งที่ 1 25 มิถุนายน 2564
F แจ้งผลสอบ 29 มิถุนายน 2564
F รับรองการแก้ไข 6 สิงหาคม 2564
วันที่ส่งเล่มสมบูรณ์  
สถานะการส่งเล่ม สิ้นสุดการตรวจ น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว D
A= นักศึกษารับกลับไปแก้ไขแล้ว, B=ให้นักศึกษารับกลับไปแก้ไข, C=ให้นักศึกษารับไปเข้าเล่ม, D=นักศึกษารับไปเข้าเล่มแล้ว
 
 
อาจารย์ที่ปรึกษา
อาจารย์ที่ปรึกษา
ผศ.ดร. ชานนท์ ลาภจิตร เสนอ 15/8/2562
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
ผศ.ดร. คมศร ลมไธสง เสนอ 2/10/2563
 
 
 
 
การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ
ชื่อบทความ ผลของความหนาแน่นของประชากร และจำนวนต้นต่อหลุม ต่อการเจริญเติบโต ผลผลิตเมล็ด พันธุ์ และองค์ประกอบผลผลิตของเจีย (Salvia hispanica L.) Effects of Population Densities and Number of Plant per hole on Growth, Seed Yield and Yield Component of Chia (Salvia hispanica L.) 
ชื่อวารสาร การประชุมวิชาการพืชสวนแห่งชาติ 
หน่วยงานเจ้าของวารสาร คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
ISBN/ISSN วัน/เดือน/ปี ที่ได้ตอบรับ 22 สิงหาคม 2562 
ปีที่ 17  ฉบับที่ 17 
เดือน สิงหาคม  ปี พ.ศ. ที่พิมพ์ 2562 
หน้า 75-80  การประเมินบทความ มีผู้ประเมินอิสระ 
สถานภาพการเผยแพร่ ตีพิมพ์แล้ว  วารสารมีการเผยแพร่ในระดับ ชาติ