2009-2015 ©
Data Real time
             ประวัตินักศึกษาบัณฑิตวิทยาลัย
ทะเบียนนักศึกษา
รหัสนักศึกษา 595030096-2  ระดับการศึกษา ปริญญาโท ภาคปกติ 
ชือนามสกุล(ไทย) น.ส. ภาณุเนตร ศรีมูล ชือนามสกุล(อังกฤษ) Miss PHANUNET SRIMOON
ภาควิชา/สาขาวิชา/กลุ่มวิชา รายวิชาในสาขาวิชาพืชสวน  คณะ คณะเกษตรศาสตร์ 
แผนการศึกษา พืชสวน แผน ก แบบ ก 2  ความสามารถทาง ภาษาต่างประเทศ ผ่าน (ตามประกาศฉบับที่ 118/2562 ประกาศ ณ วันที่ 25 กันยายน 2562) 
สถานภาพ 10  นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ      
 
 
วิทยานิพนธ์
ชื่อวิทยานิพนธ์ (ไทย) ผลของความหนาแน่นประชากรที่มีต่อผลผลิต องค์ประกอบผลผลิตและคุณภาพเมล็ดพันธุ์ของเจีย(Salvia hispanica L.) 
ชื่อวิทยานิพนธ์ (อังกฤษ) EFFECT OF PLANT POPULATION DENSITIES ON YIELD YIELD COMPONANT AND SEED QUALITY OF CHIA (SALVIA HISPANICA L.) 
รายละเอียด เปลี่ยนแปลงอาจารย์ที่ปรึกษาหลัก คำสั่งเดิม คำสั่งที่ 411/2560 ลว 29/8/2560 
รายการติดตาม
D อนุมัติเค้าโครง 14 มกราคม 2562
D สอบวัดคุณสมบัติ/ประมวลความรู้ (บว.30) 27 พฤศจิกายน 2563
D ผลสอบวัดคุณสมบัติ/ประมวลความรู้ (บว.32) 30 พฤศจิกายน 2563 สอบผ่าน
วันที่ส่งเล่มสมบูรณ์
สถานะการส่งเล่ม -
A= นักศึกษารับกลับไปแก้ไขแล้ว, B=ให้นักศึกษารับกลับไปแก้ไข, C=ให้นักศึกษารับไปเข้าเล่ม, D=นักศึกษารับไปเข้าเล่มแล้ว
 
 
อาจารย์ที่ปรึกษา
อาจารย์ที่ปรึกษา
ผศ.ดร. ชานนท์ ลาภจิตร เสนอ 15/8/2562
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
ผศ.ดร. คมศร ลมไธสง เสนอ 2/10/2563