2009-2015 ©
Data Real time
             ประวัตินักศึกษาบัณฑิตวิทยาลัย
ทะเบียนนักศึกษา
รหัสนักศึกษา 595040035-6  ระดับการศึกษา ปริญญาโท ภาคปกติ 
ชือนามสกุล(ไทย) นาย เจนณรงค์ เกาะรัมย์ ชือนามสกุล(อังกฤษ) Mr. JANNARONG KAORAM
ภาควิชา/สาขาวิชา/กลุ่มวิชา เครื่องกล  คณะ คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
แผนการศึกษา วิศวกรรมเครื่องกล แผน ก แบบ ก 2  ความสามารถทาง ภาษาต่างประเทศ
สถานภาพ   รอการตีพิมพ์      
 
 
วิทยานิพนธ์
ชื่อวิทยานิพนธ์ (ไทย) เครื่องอบแห้งเยือกแข็งแบบสุญญากาศ 
ชื่อวิทยานิพนธ์ (อังกฤษ) FREEZE DRIED TECHNOLOGY. 
รายละเอียด  
รายการติดตาม
D สอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ 19 ธันวาคม 2560 คำสั่งคณะวิศวฯที่ 1094/2560 ลว. 8 ธันวาคม 2560
D อนุมัติเค้าโครง 22 ธันวาคม 2560 วันที่อนุมัติเค้าโครงวิทยานิพนธ์
D สอบ วพ กศ ครั้งที่ 1 10 กรกฎาคม 2562 คำสั่งคณะวิศวกรรมศาสตร์ ที่ 384/2562 ลงวันที่ 5 มิถุนายน 2562
F แจ้งผลสอบ 10 กรกฎาคม 2562 PASS
วันที่ส่งเล่มสมบูรณ์ 11 ตุลาคม 2562 
สถานะการส่งเล่ม สิ้นสุดการตรวจ น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว (Ready to return for binding) D
A= นักศึกษารับกลับไปแก้ไขแล้ว, B=ให้นักศึกษารับกลับไปแก้ไข, C=ให้นักศึกษารับไปเข้าเล่ม, D=นักศึกษารับไปเข้าเล่มแล้ว
 
 
อาจารย์ที่ปรึกษา
อาจารย์ที่ปรึกษา
ผศ.ดร. อภิชาติ อาจนาเสียว คำสั่งคณะวิศวกรรมศาสตร์ที่ 864/2560 ลว. 18 กันยายน 2560
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
-